Strona główna » Aktualności » Wielkanocne spotkanie z Parą Prezydencką

Wielkanocne spotkanie z Parą Prezydencką

„Dzię­ku­ję za wytę­żo­ną, pięk­ną, codzien­ną służ­bę reali­zo­wa­ną z odda­niem. Dzię­ku­ję wszyst­kim żoł­nie­rzom, któ­rzy bio­rą udział w wal­ce z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa” – mówił Pre­zy­dent RP Andrzej Duda skła­da­jąc życze­nia żoł­nie­rzom z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Wiel­ka­noc­nych. W spo­tka­niu Pary Pre­zy­denc­kiej z Woj­skiem Pol­skim wziął udział rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak oraz pod­cho­rą­żo­wie.

W przed­świą­tecz­nym spo­tka­niu uczest­ni­czy­li: mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak,  szef Szta­bu Gene­ral­ne­go WP gen. Raj­mund Andrzej­czak, szef Biu­ra Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go Paweł Soloch, przed­sta­wi­cie­le ducho­wień­stwa, dowód­cy, sze­fo­wie  i komen­dan­ci jed­no­stek repre­zen­tu­ją­cych wszyst­kie rodza­je Sił Zbroj­nych, przed­sta­wi­cie­le inspek­to­ra­tów, uczel­ni oraz kon­tyn­gen­tów woj­sko­wych.

Skła­da­jąc życze­nia świą­tecz­ne pre­zy­dent Andrzej Duda podzię­ko­wał żoł­nie­rzom za ich codzien­ną, ofiar­ną i wytę­żo­ną służ­bę.  W spo­sób szcze­gól­ny dzię­ko­wał tym, któ­rzy pod­ję­li wal­kę z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. „Wie­lu spo­śród Pań­stwa w tej wal­ce w mniej­szym lub więk­szym stop­niu bie­rze udział. W naj­więk­szym stop­niu bio­rą w niej udział ci, któ­rzy nale­żą do woj­sko­wej służ­by medycz­nej: leka­rze, ratow­ni­cy, ci, któ­rzy na co dzień zma­ga­ją się z pan­de­mią. Ale chciał­bym też podzię­ko­wać wszyst­kim żoł­nie­rzom, któ­rzy w róż­nych for­ma­cjach wspie­ra­ją wal­kę z koro­na­wi­ru­sem” – mówił pre­zy­dent. Wal­ka z pan­de­mią roz­gry­wa się  nie tyl­ko na polu medy­cy­ny. To tak­że nie­sie­nie pomo­cy senio­rom, wspie­ra­nie wete­ra­nów i kom­ba­tan­tów. Pomoc ta może się odby­wać dzię­ki wiel­kie­mu zaan­ga­żo­wa­niu pol­skich żoł­nie­rzy.

„Żoł­nie­rze Woj­ska Pol­skie­go byli w pierw­szej linii tych, któ­rzy poma­ga­li poszko­do­wa­nym przez koro­na­wi­ru­sa. Wasza służ­ba jest dostrze­ga­na przez spo­łe­czeń­stwo. To wszyst­ko budu­je poczu­cie bez­pie­czeń­stwa w naszej Ojczyź­nie” – powie­dział mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. Stwier­dził przy tym, że minio­ny rok był nie tyl­ko rokiem wal­ki z pan­de­mią, ale też cza­sem pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji i umie­jęt­no­ści woj­sko­wych. Przy­kła­dem tego były m.in. ćwi­cze­nia Defen­der-Euro­pe 20 Plus. „Woj­sko Pol­skie pod­no­si­ło swo­je umie­jęt­no­ści strze­gąc bez­pie­czeń­stwa naszej Ojczy­zny każ­de­go dnia” – pod­su­mo­wał mini­ster Błasz­czak.  

Pierw­sza Dama Aga­ta Korn­hau­ser-Duda wyra­zi­ła nadzie­je, że okres świą­tecz­ny sta­nie się dla żoł­nie­rzy tak­że cza­sem wytchnie­nia w rodzin­nej atmos­fe­rze po tru­dach codzien­nych, czę­sto nie­ła­twych i wyma­ga­ją­cych obo­wiąz­ków. „Wyra­żam głę­bo­ki sza­cu­nek, podziw i uzna­nie dla Pań­stwa zaan­ga­żo­wa­nia i poświę­ce­nia na każ­dym kro­ku i w każ­dym miej­scu, gdzie żoł­nie­rze wal­czą z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my Wam za tę wspa­nia­łą posta­wę” – powie­dzia­ła Pierw­sza Dama. 

Z uwa­gi na pan­de­mię spo­tka­nie odby­ło się w for­mie wide­okon­fe­ren­cji.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek/WAT; Jakub Szymczuk/KPRP