Strona główna » Aktualności » Wesprzyjmy projekt bionicznej protezy kończyny górnej autorstwa studentów WAT

Wesprzyjmy projekt bionicznej protezy kończyny górnej autorstwa studentów WAT

„Pro­jekt bio­nicz­nej pro­te­zy koń­czy­ny gór­nej ste­ro­wa­nej za pomo­cą sygna­łów elek­tro­mio­gra­ficz­nych” autor­stwa Piotr Świer­czew­skie­go i Alek­san­dra Zadro­gi – człon­ków Koła Nauko­we­go Pro­jek­to­wa­nia, Wytwa­rza­nia i Rekon­struk­cji Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa (WML) WAT został zakwa­li­fi­ko­wa­ni do III eta­pu kon­kur­su 3Mind „Dzia­łaj dziś – zmie­niaj jutro!”

Inno­wa­cyj­ny pomysł stu­den­tów spe­cjal­no­ści Tech­ni­ki kom­pu­te­ro­we w mecha­tro­ni­ce (reali­zo­wa­nej w Insty­tu­cie Tech­ni­ki Uzbro­je­nia WML) ma na celu opra­co­wa­nie pro­te­zy cha­rak­te­ry­zu­ją­cej się sper­so­na­li­zo­wa­ną i uprosz­czo­ną kon­struk­cją. To inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie może być kon­ku­ren­cją dla obec­nych na ryn­ku kosz­tow­nych roz­wią­zań. Pierw­sze kro­ki w tym kie­run­ku zosta­ły już poczy­nio­ne, nasi stu­den­ci skon­stru­owa­li wer­sję pro­to­ty­po­wą takiej pro­te­zy. Kolej­ne pra­ce oraz sta­ra­nia o pozy­ska­nie środ­ków finan­so­wych przy­czy­nią się do powsta­nia final­ne­go pro­duk­tu.

Szcze­gó­ło­wy opis pro­jek­tu znaj­du­je się na stro­nie 3mind​.not​.pl – słu­ży ona rów­nież do odda­wa­nia gło­sów na wybra­ny pro­jekt. W III eta­pie kon­kur­su w dro­dze gło­so­wa­nia zosta­nie wyło­nio­nych od 4 do 6 naj­lep­szych pro­jek­tów, któ­re wezmą udział w Gali Fina­ło­wej. Po wysłu­cha­niu pre­zen­ta­cji zespo­łów, jury kon­kur­su wybie­rze zwy­cię­skie roz­wią­za­nie, na reali­za­cję któ­re­go koło nauko­we otrzy­ma grant edu­ka­cyj­ny w wyso­ko­ści 10 000 zł. Zakwa­li­fi­ko­wa­nie do fina­ło­we­go eta­pu daje rów­nież moż­li­wość zdo­by­cia nowych doświad­czeń i nawią­za­nia kon­tak­tów w śro­do­wi­sku mło­dych naukow­ców.

Wes­przyj­my repre­zen­tan­tów naszej uczel­ni i oddaj­my głos na stro­nie 3mind​.not​.pl

Gło­so­wa­nie jest cał­ko­wi­cie BEZPŁATNE. Wystar­czy podać pod­sta­wo­we dane do reje­stra­cji. Ter­min gło­so­wa­nia upły­wa 11 listo­pa­da 2019.

Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su są fir­ma 3M i Wro­cław­ska Rada Fede­ra­cji Sto­wa­rzy­szeń Nauko­wo-Tech­nicz­nych NOT. Celem przed­się­wzię­cia jest wypro­mo­wa­nie i wspar­cie pro­jek­tów nauko­wo-badaw­czych reali­zo­wa­nych przez mło­dych naukow­ców z obsza­ru tech­no­lo­gii, che­mii, medy­cy­ny, mecha­ni­ki i dzie­dzin pokrew­nych. Kon­kurs skie­ro­wa­ny jest m.in. do mło­dych adep­tów nauki wyróż­nia­ją­cych się kre­atyw­nym myśle­niem, zrze­szo­nych w kołach nauko­wych.

tekst i fot. dr inż. Mar­cin Sarzyń­ski
opie­kun KNS Pro­jek­to­wa­nia,
Wytwa­rza­nia i Rekon­struk­cji