» » WĘGLOKOKS zainteresowany współpracą

WĘGLOKOKS zainteresowany współpracą

Zapre­zen­to­wa­no nam sze­ro­kie spek­trum prac nauko­wo-badaw­czych, jakie pro­wa­dzo­ne są w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Jestem pewien, że efek­ty tych prac, szcze­gól­nie z zakre­su inży­nie­rii mate­ria­ło­wej oraz ener­ge­ty­ki, mogli­by­śmy z powo­dze­niem wyko­rzy­stać w uspraw­nia­niu dzia­łal­no­ści przed­się­biorstw wcho­dzą­cych w skład naszej spół­ki – powie­dział Sła­wo­mir Suchoń, wice­pre­zes zarzą­du ds. Gru­py Kapi­ta­ło­wej Węglo­koks S.A., pod­su­mo­wu­jąc pierw­szą stu­dyj­ną wizy­tę w naszej uczel­ni.

W gro­nie gości, któ­rzy 7 wrze­śnia br. z robo­czą wizy­tą zawi­ta­li do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, zna­leź­li się rów­nież: Sła­wo­mir Obi­dziń­ski – pre­zes zarzą­du Węglo­koks Ener­gia Sp. z o.o., Kamil Kamiń­ski – wice­pre­zes zarzą­du ds. finan­sów i sprze­da­ży Węglo­koks Ener­gia Sp. z o.o., Marian Foryś – czło­nek zarzą­du ds. restruk­tu­ry­za­cji i roz­wo­ju Huty Pokój S.A., Tomasz Ryska­lok – wice­pre­zes zarzą­du ds. han­dlo­wych Huty Łabę­dy S.A., Marek Gro­dzic­ki – głów­ny tech­no­log Huty Łabę­dy S.A.

Gospo­darz spo­tka­nia, rek­tor-komen­dant WAT gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk zapo­znał gości z histo­rią, sta­tu­sem, struk­tu­rą orga­ni­za­cyj­ną, pod­sta­wa­mi praw­ny­mi funk­cjo­no­wa­nia naszej uczel­ni oraz zasa­da­mi jej finan­so­wa­nia. Wspól­nie z pro­rek­to­rem ds. nauko­wych prof. Krzysz­to­fem Czu­pryń­skim, omó­wił rów­nież zakres prac nauko­wo-badaw­czych pro­wa­dzo­nych w Aka­de­mii zarów­no na potrze­by sił zbroj­nych, jak i gospo­dar­ki naro­do­wej.

Kie­row­nik Zespo­łu Ana­liz i Eks­per­tyz ppłk dr inż. Piotr Spraw­ka zapre­zen­to­wał – reali­zo­wa­ny przez Kate­drę Budo­wy Maszyn, a obec­nie przez Insty­tut Budo­wy Maszyn Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go WAT wspól­nie z fir­mą Petro­text z Płoc­ka – pro­jekt doty­czą­cy wyko­rzy­sta­nia odpa­dów, tzw. elek­tro­śmie­ci, do pro­duk­cji ener­gii.

Pro­ce­sem pozy­ski­wa­nia w ten spo­sób ener­gii i zasto­so­wa­ny­mi w nim tech­no­lo­gia­mi żywo inte­re­so­wał się Sła­wo­mir Obi­dziń­ski. Jeste­śmy szcze­gól­nie zain­te­re­so­wa­ni nowy­mi tech­no­lo­gia­mi pozy­ski­wa­nia i maga­zy­no­wa­nia ener­gii oraz „odda­wa­nia” jej do sie­ci ener­ge­tycz­nej. Mam nadzie­ję, że rów­nież w tym zakre­sie nawią­że­my bliż­szą współ­pra­cę z WAT – pod­kre­ślił pre­zes zarzą­du Węglo­koks Ener­gia Sp. z o.o.

W ramach kil­ku­go­dzin­ne­go reko­ne­san­su po naszej uczel­ni, goście ze Ślą­ska zwie­dzi­li wybra­ne pra­cow­nie i labo­ra­to­ria Kate­dry Zaawan­so­wa­nych Mate­ria­łów i Tech­no­lo­gii na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, otwar­te w czerw­cu br. Labo­ra­to­rium Robo­ty­ki Zespo­łu Mecha­tro­ni­ki na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, a tak­że labo­ra­to­ria Zakła­du Tech­ni­ki Lase­ro­wej w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki.

Tekst i zdję­cia: Elż­bie­ta Dąbrow­ska