Strona główna » Aktualności » WAT zakwalifikowany do programu „Doktorat wdrożeniowy”

WAT zakwalifikowany do programu „Doktorat wdrożeniowy”

Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go przy­zna­ło Szko­le Dok­tor­skiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej środ­ki finan­so­we na kształ­ce­nie pię­ciu dok­to­ran­tów w ramach IV edy­cji pro­gra­mu  „Dok­to­rat wdro­że­nio­wy”.

Do udzia­łu w tego­rocz­nej edy­cji przy­stą­pi­ło 91 uczel­ni oraz insty­tu­tów, któ­rych wnio­ski zosta­ły oce­nio­ne przez Zespół dorad­czy do spraw oce­ny wnio­sków i rapor­tów MNiSW. Pozy­tyw­ną oce­nę otrzy­ma­ło 84, w tym nasza Uczel­nia.

Celem pro­gra­mu „Dok­to­rat wdro­że­nio­wy” jest stwo­rze­nie prze­strze­ni do roz­wo­ju współ­pra­cy pomię­dzy śro­do­wi­skiem nauko­wym i spo­łecz­no-gospo­dar­czym.

W maju br. rek­tor-komen­dant WAT ogło­sił rekru­ta­cję kan­dy­da­tów do Szko­ły Dok­tor­skiej w ramach pro­gra­mu „Dok­to­rat wdro­że­nio­wy”. Powo­ła­na decy­zją rek­to­ra komi­sja rekru­ta­cyj­na prze­pro­wa­dzi­ła „rekru­ta­cją wdro­że­nio­wą”, czy­li osob­ne postę­po­wa­nie kon­kur­so­we, poza limi­ta­mi miejsc okre­ślo­ny­mi przez rek­to­ra do Szko­ły Dok­tor­skiej na rok aka­de­mic­ki 2020/2021. W wyni­ku poste­po­wa­nia zakwa­li­fi­ko­wa­no pię­ciu kan­dy­da­tów, któ­rych uję­to we wnio­sku do MNiSW.

Zgod­nie z ideą i zasa­da­mi pro­gra­mu, kan­dy­da­ci oprócz speł­nie­nia wymo­gów for­mal­nych do ubie­ga­nia się o przy­ję­cie do Szko­ły Dok­tor­skiej, muszą być pra­cow­ni­ka­mi firm o cha­rak­te­rze inno­wa­cyj­nym. W naszym przy­pad­ku dofi­na­so­wa­nie otrzy­ma­ją pra­cow­ni­cy takich insty­tu­cji jak:  Łuka­sie­wicz PIAP, ITWL, VIGO Sys­tem S.A. i NITROERG S.A., czy­li insty­tu­tów i firm uzna­nych nie tyl­ko na ryn­ku kra­jo­wym, ale tak­że zagra­nicz­nym, i z któ­ry­mi Aka­de­mia reali­zu­je dłu­go­let­nią współ­pra­cę nauko­wo-badaw­czą. W kon­se­kwen­cji dok­to­rant WAT – sty­pen­dy­sta MNiSW będą­cy pra­cow­ni­kiem fir­my (peł­ne zatrud­nie­nie u pra­co­daw­cy na umo­wę o pra­cę), będzie miał moż­li­wość kształ­ce­nia się w ramach Szko­ły Dok­tor­skiej WAT, a jego indy­wi­du­al­ny plan badaw­czy będzie reali­zo­wa­ny po opie­ką nauko­wą dwóch pro­mo­to­rów: jed­ne­go z WAT i dru­gie­go z fir­my. Efek­tem udzia­łu pra­cow­ni­ka-dok­to­ran­ta w pro­gra­mie będzie zarów­no jego roz­pra­wa dok­tor­ska, jak i prak­tycz­ne wdro­że­nie wyni­ków badań w fir­mie, w któ­rej dok­to­rant jest zatrud­nio­ny.

Dok­to­rant w ramach pro­gra­mu otrzy­mu­je mie­sięcz­ne sty­pen­dium dok­to­ranc­kie z MNiSW w wyso­ko­ści 3450,00 zł brut­to – do mie­sią­ca, w któ­rym zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na oce­na śród­o­kre­so­wa i 4450,00 zł – po mie­sią­cu, w któ­rym zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na oce­na śród­o­kre­so­wa oraz środ­ki na dofi­nan­so­wa­nie kosz­tów wyko­rzy­sta­nia infra­struk­tu­ry badaw­czej.