Strona główna » Aktualności » WAT z unikatową pracownią systemu DUNAJ II wspomagającego obronę powietrzną

WAT z unikatową pracownią systemu DUNAJ II wspomagającego obronę powietrzną

W nowo otwar­tej pra­cow­ni Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki (WEL) Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej będą kształ­cić się stu­den­ci i przy­szły per­so­nel obsłu­gu­ją­cy Zauto­ma­ty­zo­wa­ny Sys­tem Prze­twa­rza­nia Infor­ma­cji Radio­lo­ka­cyj­nej DUNAJ II. To uni­ka­to­we roz­wią­za­nie uży­wa­ne przez Siły Zbroj­ne RP do wspo­ma­ga­nia funk­cjo­no­wa­nia obro­ny powietrz­nej oraz do pra­cy w Zin­te­gro­wa­nym Sys­te­mie Obro­ny Powietrz­nej i Prze­ciw­ra­kie­to­wej NATO.

Sys­tem DUNAJ II powstał w celu zauto­ma­ty­zo­wa­nia pro­ce­su zarzą­dza­nia pol­ską prze­strze­nią powietrz­ną i sta­no­wi wypo­sa­że­nie Ośrod­ków Dowo­dze­nia i Napro­wa­dza­nia Sił Powietrz­nych RP. „Jego pod­sta­wo­wym ele­men­tem jest opro­gra­mo­wa­nie obiek­tu CRR-20 wytwo­rzo­ne przez fir­mę Fil­bi­co we współ­pra­cy i na zamó­wie­nie PIT-RADWAR S.A. Słu­ży ono do auto­ma­ty­za­cji pro­ce­su zbie­ra­nia i prze­twa­rza­nia infor­ma­cji z poste­run­ków radio­lo­ka­cyj­nych, iden­ty­fi­ka­cji i śle­dze­nia obiek­tów powietrz­nych oraz wytwa­rza­nia, zobra­zo­wa­nia i dys­try­bu­cji w cza­sie rze­czy­wi­stym uogól­nio­nej infor­ma­cji o sytu­acji powietrz­nej” – wyja­śnia dr hab. inż. Jerzy Pie­tra­siń­ski, prof. WAT, kie­row­nik Zakła­du Tele­de­tek­cji w Insty­tu­cie Radio­elek­tro­ni­ki WEL WAT, pomy­sło­daw­ca i koor­dy­na­tor dzia­łań zwią­za­nych z uru­cho­mie­niem Pra­cow­ni Zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go Sys­te­mu Prze­twa­rza­nia Infor­ma­cji Radio­lo­ka­cyj­nej. Opro­gra­mo­wa­nie obiek­tu CRR-20 wspo­ma­ga rów­nież pro­ces napro­wa­dze­nia samo­lo­tów oraz zapew­nia wymia­nę danych o sytu­acji powietrz­nej z inny­mi sys­te­ma­mi obro­ny Sił Zbroj­nych RP oraz państw sojusz­ni­czych (NATINAMDS).

Specjalistyczne kształcenie studentów i żołnierzy na potrzeby Sił Powietrznych RP

„Uru­cho­mie­nie pra­cow­ni w spo­sób jako­ścio­wy polep­szy kształ­ce­nie naszych stu­den­tów woj­sko­wych, uczest­ni­ków stu­diów pody­plo­mo­wych, jak rów­nież słu­cha­czy kur­sów pro­wa­dzo­nych w Insty­tu­cie Radio­elek­tro­ni­ki Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT. Szko­le­nie to pod­nie­sie kwa­li­fi­ka­cje żoł­nie­rzy zawo­do­wych kor­pu­su oso­bo­we­go sił powietrz­nych i prze­ciw­lot­ni­cze­go” – zapo­wia­da dr inż. Bro­ni­sław Wajsz­czyk z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT, twór­ca kon­cep­cji pra­cow­ni. Wyko­rzy­sta­nie w pra­cow­ni spe­cja­li­stycz­ne­go opro­gra­mo­wa­nia, przy­go­to­wa­ne­go na potrze­by wspar­cia pro­ce­su dydak­tycz­ne­go w zakre­sie symu­la­cji i ana­li­zy stru­mie­ni rada­ro­wych, pozwo­li rów­nież na oce­nę zadań wyko­ny­wa­nych przez stu­den­tów oraz kur­san­tów pod­czas zajęć labo­ra­to­ryj­nych.

Odzwierciedlenie realnej architektury sektorów obrony powietrznej Polski

Uru­cho­mio­na w listo­pa­dzie 2020 r. Pra­cow­nia Zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go Sys­te­mu Prze­twa­rza­nia Infor­ma­cji Radio­lo­ka­cyj­nej odzwier­cie­dla real­ną archi­tek­tu­rę sek­to­rów obro­ny powietrz­nej Pol­ski opar­tą m.in. na obiek­tach CRR-20. Dla­te­go oprócz wzbo­ga­ce­nia pro­ce­sów dydak­tycz­nych pozwo­li tak­że na reali­za­cję prac badaw­czych nad roz­wo­jem Zauto­ma­ty­zo­wa­nych Sys­te­mów Dowo­dze­nia oraz nowych urzą­dzeń radio­lo­ka­cyj­nych, któ­re mogą być pozy­ska­ne dla Sił Zbroj­nych RP. „Pra­cow­nia będzie też wspar­ciem w pro­wa­dze­niu ćwi­czeń z sys­te­mem roz­po­zna­nia radio­lo­ka­cyj­ne­go Sił Zbroj­nych RP” – doda­je dr hab. inż. Jerzy Pie­tra­siń­ski.

Wyposażenie w nowoczesne, wydajne i bezpieczne technologie

Pra­co­wa­nia zosta­ła wypo­sa­żo­na w roz­wią­za­nia sprzę­to­we i tech­no­lo­gie Fujit­su (Eter­nus, Pri­mer­gy, Cel­sjus) oraz opro­gra­mo­wa­nie wyko­rzy­stu­ją­ce tech­no­lo­gie Orac­le Data­ba­se Enter­pri­se Edi­tion wraz z opcją Real Appli­ca­tion Clu­sters. Pra­cow­nię wypo­sa­żo­no rów­nież w opra­co­wa­ne i zapro­jek­to­wa­ne przez Fil­bi­co roz­wią­za­nie Data-Dio­de, prze­zna­czo­ne do zapew­nie­nia bez­piecz­ne­go prze­sy­ła­nia danych mię­dzy sys­te­ma­mi oraz sie­cia­mi tele­in­for­ma­tycz­ny­mi. „Wyspe­cja­li­zo­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie sys­te­mów roz­po­zna­nia i zarzą­dza­nia prze­strze­nią powietrz­ną zapew­nia naj­wyż­sze stan­dar­dy bez­pie­czeń­stwa i repli­ka­cji danych. Pra­cow­nia peł­ni tak­że istot­ną funk­cję szko­le­nio­wo-dydak­tycz­ną zwią­za­ną z pozna­wa­niem i budo­wa­niem świa­do­mo­ści bez­pie­czeń­stwa cyber­ne­tycz­ne­go współ­pra­cu­ją­cych ze sobą sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych” – pod­kre­śla mgr inż. Michał Marzec, dyrek­tor ds. roz­wo­ju fir­my Fil­bi­co, któ­ra wspól­nie z fir­mą Fujit­su zbu­do­wa­ła pra­cow­nię sys­te­mu Dunaj II.

Efekt modelowej współpracy

„Trze­ba zazna­czyć, że w 2019 roku, w trwa­ją­cym wie­le mie­się­cy żmud­nym pro­ce­sie przy­go­to­wy­wa­nia wnio­sku o dota­cję celo­wą na budo­wę pra­cow­ni, bar­dzo waż­ną rolę ode­gra­ły nara­dy z udzia­łem m.in. przed­sta­wi­cie­li Zarzą­du Wojsk Radio­tech­nicz­nych (ZWRt) ISP DG RSZ, Zarzą­du Wspar­cia Dowo­dze­nia i Łącz­no­ści IRW DG RSZ, Inspek­to­ra­tu Infor­ma­ty­ki MON (aktu­al­nie NCBC) oraz przed­sta­wi­cie­li firm PIT-RADWAR S.A. i Fil­bi­co, czy­li wyko­naw­ców opro­gra­mo­wa­nia obiek­tu CRR-20, któ­re­go wła­ści­cie­lem jest MON” – pod­kre­śla dr hab. inż. Jerzy Pie­tra­siń­ski.

Uru­cho­mie­nie pra­cow­ni było moż­li­we dzię­ki mode­lo­wej współ­pra­cy pomię­dzy Wydzia­łem Elek­tro­ni­ki WAT a Zarzą­dem Wojsk Radio­tech­nicz­nych. „W szcze­gól­no­ści trud­ne do prze­ce­nie­nia było wspar­cie ze stro­ny gen. bryg. Krzysz­to­fa Żabic­kie­go, sze­fa Zarzą­du WRt oraz płk. Jerze­go Kwi­ki, sze­fa Oddzia­łu Szko­le­nia w ZWRt” – doda­je dr hab. inż. Jerzy Pie­tra­siń­ski. Rezul­ta­tem owoc­nej współ­pra­cy z ZWRt są rów­nież kon­sul­ta­cje pla­nów oraz pro­gra­mów stu­diów w spe­cjal­no­ści radio­lo­ka­cja dla kolej­nych nabo­rów stu­den­tów. War­to też pod­kre­ślić cyklicz­ny udział pra­cow­ni­ków Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT w ćwi­cze­niach doty­czą­cych sys­te­mu roz­po­zna­nia radio­lo­ka­cyj­ne­go Sił Zbroj­nych RP oraz okre­so­wą mody­fi­ka­cję kur­sów dosko­na­lą­cych i stu­diów pody­plo­mo­wych w zakre­sie tema­ty­ki radio­lo­ka­cyj­nej. Efek­tem tej współ­pra­cy jest rów­nież wyda­nie przez WAT w 2019 r. pod­ręcz­ni­ka aka­de­mic­kie­go pt. „Wal­ka radio­elek­tro­nicz­na w radio­lo­ka­cji”. Powstał on na zamó­wie­nie Wojsk Radio­tech­nicz­nych (WRt), a jego auto­ra­mi są pra­cow­ni­cy Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT oraz PIT-RADWAR S.A.

Wspar­cia w powo­ła­niu pra­cow­ni udzie­lił rów­nież były dzie­kan Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski, obec­nie pro­rek­tor ds. nauko­wych WAT, oraz dyrek­tor Insty­tu­tu Radio­elek­tro­ni­ki WEL dr hab. inż. Piotr Kaniew­ski, prof. WAT.

Środ­ki finan­so­we na wypo­sa­że­nie pra­cow­ni zapew­ni­ło Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Wydział Elek­tro­ni­ki WAT