» » WAT z kolejnymi projektami Europejskiej Agencji Obrony

WAT z kolejnymi projektami Europejskiej Agencji Obrony

wpis w: Aktualności | 0

Naukow­cy z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej będą uczest­ni­czyć w dwóch nowych pro­jek­tach Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny (Euro­pe­an Defen­ce Agen­cy). W roz­strzy­gnię­tym wła­śnie kon­kur­sie Pre­pa­ra­to­ry Action for Defen­ce Rese­arch (PADR) finan­so­wa­nie uzy­ska­ły dwa pro­jek­ty, w któ­rych WAT jest kon­sor­cjan­tem – Tac­ti­cal Advan­ced Laser Opti­cal Sys­tem (TALOS) oraz Stra­te­gy Orien­ted ana­Ly­sis Of the Mar­ket fOr­ces in EU defeN­ce (SOLOMON).

Nowe technologie laserowej broni skierowanej energii powstaną w laboratoriach WAT

Celem pro­jek­tu “Tac­ti­cal Advan­ced Laser Opti­cal Sys­tem” (TALOS), reali­zo­wa­ne­go w ramach kon­kur­su PADR-EF-02 – 2018 Towards a Euro­pe­an high-power laser effec­tor,  jest stwo­rze­nie „mapy dro­go­wej” w zakre­sie tech­no­lo­gii lase­ro­wej bro­ni skie­ro­wa­nej ener­gii. Mapa powin­na okre­ślać tech­no­lo­gie i czas nie­zbęd­ny do mili­tar­ne­go zasto­so­wa­nia bro­ni lase­ro­wej na współ­cze­snym i przy­szłym polu wal­ki. Budżet pro­jek­tu to 5 400 000 EUR, z cze­go kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia zadań  WAT wyno­si 967 125 EUR. Pra­ce, koor­dy­no­wa­ne przez fir­mę CILAS z Fran­cji (lide­ra pro­jek­tu), ukie­run­ko­wa­ne będą na opra­co­wa­nie sys­te­mu efek­to­ra lase­ro­we­go o mocy cią­głej powy­żej 100 kW, wyko­na­ne­go na bazie wyłącz­nie euro­pej­skich tech­no­lo­gii. Pod­sta­wo­we zagad­nie­nia wystę­pu­ją­ce w pro­jek­cie doty­czą: tech­no­lo­gii lase­rów i wzmac­nia­czy świa­tło­wo­do­wych, kohe­rent­ne­go sprzę­ga­nia wią­zek lase­ro­wych, wykry­cia i pre­cy­zyj­ne­go śle­dze­nia celu z uwzględ­nie­niem kom­pen­sa­cji tur­bu­len­cji atmos­fe­rycz­nych oraz odzia­ły­wa­nia pro­mie­nio­wa­nia lase­ro­we­go z mate­rią.

Zespół Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT pod kie­row­nic­twem płk. dr. hab. inż. Jac­ka Świ­der­skie­go odpo­wie­dzial­ny będzie m.in. za opra­co­wa­nie oscy­la­to­ra oraz wzmac­nia­cza świa­tło­wo­do­we­go dużej mocy, pra­cu­ją­ce­go w zakre­sie wid­mo­wym bez­piecz­nym dla wzro­ku (dłu­gość fali ok. 2000 nm). W labo­ra­to­riach Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki odbę­dzie się rów­nież demon­stra­cja pro­to­ty­pu tego ukła­du. Roz­po­czę­cie prac zapla­no­wa­no na marzec 2019 r. W pro­jek­cie uczest­ni­czyć będzie 16 kon­sor­cjan­tów z 9 kra­jów człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej repre­zen­tu­ją­cych prze­mysł, insty­tu­ty nauko­we oraz uczel­nie tech­nicz­ne.

Prognozowanie strategiczne technologii obronnych

Pro­jekt „Stra­te­gy Orien­ted ana­Ly­sis Of the Mar­ket fOr­ces in EU defeN­ce” (SOLOMON), sta­no­wi dru­gi etap prac w zakre­sie pro­gno­zo­wa­nia stra­te­gicz­ne­go roz­wo­ju tech­no­lo­gii obron­nych i korzy­sta z meto­do­lo­gii opra­co­wa­nej w ramach prac kon­sor­cjum PYTHIA, któ­re­go Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki jest człon­kiem. SOLOMON ma na celu opra­co­wa­nie narzę­dzi ana­li­tycz­nych do iden­ty­fi­ka­cji kry­tycz­nych tech­no­lo­gii oraz zna­le­zie­nia zaufa­ne­go łań­cu­cha dostaw­ców dla bran­ży zbro­je­nio­wej, odpo­wie­dzial­nej za dostar­cza­nie unij­nych sys­te­mów oraz usług zbro­je­nio­wych. Pro­jekt zde­fi­niu­je moż­li­we pla­ny dzia­ła­nia w zakre­sie poda­ży unij­nych sys­te­mów uzbro­je­nia i prio­ry­te­ty w ramach stra­te­gicz­ne­go pro­gno­zo­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go. Umoż­li­wi lep­sze zro­zu­mie­nie zależ­no­ści mię­dzy euro­pej­ski­mi sys­te­ma­mi zbro­je­nio­wy­mi począw­szy od surow­ców, poprzez tech­no­lo­gie i kom­po­nen­ty, pocho­dzą­ce rów­nież z kra­jów spo­za UE.

Zespół Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT, pod kie­row­nic­twem dr. inż. Mar­ci­na Kowal­skie­go, odpo­wie­dzial­ny będzie m.in. za ana­li­zę lądo­wych sys­te­mów woj­sko­wych obec­nie sto­so­wa­nych w Unii Euro­pej­skiej oraz iden­ty­fi­ka­cję potrzeb w zakre­sie tech­no­lo­gii i sys­te­mów uzbro­je­nia UE. Pro­jekt roz­pocz­nie się w dru­giej poło­wie 2019 r. Reali­zo­wać go będzie18 kon­sor­cjan­tów z 10 kra­jów człon­kow­skich UE, repre­zen­tu­ją­cych prze­mysł, insty­tu­ty nauko­we oraz uczel­nie tech­nicz­ne. Budżet pro­jek­tu to 1 890 000 EUR, z cze­go kosz­ty zadań WAT wyno­szą 106 687,50 EUR. Lide­rem kon­sor­cjum SOLOMON jest Engi­ne­ering Inge­gne­ria Infor­ma­ti­ca z Włoch, a pro­jekt reali­zo­wa­ny będzie w ramach PADR-STFEF-02 – 2018 Stra­te­gic tech­no­lo­gy fore­si­ght.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

Wię­cej o pro­gra­mie PADR