Strona główna » Aktualności » WAT wytwarza adaptery do masek dla załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

WAT wytwarza adaptery do masek dla załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Zespół pra­cow­ni­ków z Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej roz­wią­zał pro­blem nie­szczel­no­ści masek ochron­nych uży­wa­nych przez pilo­tów i człon­ków zało­gi Lot­ni­cze­go Pogo­to­wia Ratun­ko­we­go. Przed zaka­że­niem koro­na­wi­ru­sem będzie ich chro­nił spe­cjal­nie opra­co­wa­ny adap­ter, któ­ry dopa­so­wu­je maskę do heł­mu lot­ni­cze­go. Do baz LPR tra­fi­ło dotych­czas 100 takich adap­te­rów, a to jesz­cze nie koniec pro­duk­cji, bo zapo­trze­bo­wa­nie jest znacz­nie więk­sze. Nasza uczel­nia jako jedy­na insty­tu­cja w Pol­sce zaopa­tru­je LPR w tego typu sprzęt.  

Adap­te­ry pro­du­ko­wa­ne są z wyko­rzy­sta­niem tech­ni­ki dru­ku 3D. Nad pro­duk­cją czu­wa zespół kie­ro­wa­ny przez dr. inż. Krzysz­to­fa Grze­la­ka, dyrek­to­ra Insty­tu­tu Robo­tów i Kon­struk­cji Maszyn Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej WAT. Pierw­sza par­tia adap­te­rów liczą­ca 100 sztuk zosta­ła już prze­ka­za­na do cen­tra­li Lot­ni­cze­go Pogo­to­wia Ratun­ko­we­go, któ­ra z kolei roz­dy­spo­no­wu­je je do wszyst­kich swo­ich baz w Pol­sce.

Dotych­cza­so­we roz­wią­za­nie sto­so­wa­ne przez zało­gi LPR posia­da­ło wie­le nie­do­sko­na­ło­ści. Adap­te­ry opra­co­wa­ne i pro­du­ko­wa­ne w WAT umoż­li­wia­ją uży­wa­nie masek w taki spo­sób, aby sku­tecz­nie zapo­bie­gać zaka­że­niu COVID-19. „Pilo­ci Lot­ni­cze­go Pogo­to­wia Ratun­ko­we­go uży­wa­li fil­trów, któ­re nie­ste­ty koli­do­wa­ły z heł­mem pilo­ta. W prak­ty­ce hełm odpy­chał maskę od twa­rzy, a nie­do­pa­so­wa­nie powo­do­wa­ło powsta­nie nie­szczel­no­ści. Ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa koniecz­ne było prze­pro­jek­to­wa­nie połą­cze­nia maska – filtr i zapew­nie­nie szczel­no­ści. Taką funk­cję speł­nia opra­co­wa­ny przez nas adap­ter (przej­ściów­ka). To kawa­łek odpo­wied­nio ukształ­to­wa­ne­go pla­sti­ko­we­go ele­men­tu,  któ­ry powo­du­je że maska szczel­nie przy­le­ga do twa­rzy. Tym samym speł­nia ona swo­ją rolę chro­niąc przed ewen­tu­al­nym wnik­nię­ciem koro­na­wi­ru­sa” – tłu­ma­czy mgr inż. Janusz Klu­czyń­ski. 

Adap­ter zabez­pie­cza rów­nież moż­li­wość korzy­sta­nia przez pilo­ta z mikro­fo­nu. „Zało­ga śmi­głow­ca musi być w sta­łej łącz­no­ści. Tym­cza­sem tak­że i tu zacho­dzi­ła pew­na trud­ność ponie­waż mikro­fon koli­do­wał z maską. Rów­nież i ten pro­blem roz­wią­za­li­śmy” – mówi mjr dr inż. Paweł Pła­tek, czło­nek zespo­łu z Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. Adap­te­ry, zanim tra­fi­ły do załóg śmi­głow­ców, zosta­ły prze­te­sto­wa­ne na śmi­głow­cu w bazie tech­nicz­nej Lot­ni­cze­go Pogo­to­wia Ratun­ko­we­go i zaak­cep­to­wa­ne przez jego kie­row­nic­two. „Testy wyszły pomyśl­nie. Adap­te­ry zosta­ły zaak­cep­to­wa­ne do pro­duk­cji i teraz już je wytwa­rza­my” – pod­kre­śla Jakub Łusz­czek, czło­nek koła nauko­we­go Zmę­cze­nia Kon­struk­cji i Kom­pu­te­ro­we­go Wspo­ma­ga­nia Pro­jek­to­wa­nia. Zapo­trze­bo­wa­nie na adap­te­ry jest bar­dzo duże. Obec­nie Wydział Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej otrzy­mał zamó­wie­nie na 600 sztuk. Dzien­nie dru­ko­wa­nych jest 50 sztuk.

Zespół pra­cow­ni­ków Insty­tu­tu Robo­tów i Kon­struk­cji Maszyn Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej WAT we współ­pra­cy z Insty­tu­tem Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT kon­ty­nu­uje pro­duk­cję przy­łbic ochron­nych dla służb medycz­nych dzia­ła­ją­cych w zakre­sie zapo­bie­ga­nia i zwal­cza­nia COVID-19. Do tej pory wypro­du­ko­wa­no i prze­ka­za­no do szpi­ta­li i pla­có­wek medycz­nych 1200 przy­łbic.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Janusz Klu­czyń­ski