Strona główna » Aktualności » WAT wyróżniony tytułem „Uczelnia w Chmurze Microsoft”

WAT wyróżniony tytułem „Uczelnia w Chmurze Microsoft”

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na dołą­czy­ła do gro­na „Uczel­ni w Chmu­rze Micro­soft”. Pre­sti­żo­wy tytuł przy­zna­wa­ny jest szko­łom wyż­szym, któ­re w spo­sób mode­lo­wy adap­tu­ją i wyko­rzy­stu­ją nowo­cze­sne narzę­dzia infor­ma­tycz­ne w swo­jej dzia­łal­no­ści edu­ka­cyj­nej, admi­ni­stra­cyj­nej i badaw­czej.

„Nasza Uczel­nia od lat korzy­sta z naj­no­wo­cze­śniej­szych tech­no­lo­gii infor­ma­tycz­nych. Zda­li­śmy egza­min w trud­nym cza­sie pan­de­mii. Zasto­so­wa­nie i opty­mal­ne wyko­rzy­sta­nie inno­wa­cyj­nych narzę­dzi cyfro­wych pozwo­li­ło nam na szyb­kie i spraw­ne zor­ga­ni­zo­wa­nie nauki i pra­cy w try­bie zdal­nym. Oczy­wi­ście zamie­rza­my wciąż się roz­wi­jać w tym kie­run­ku, dla­te­go na pew­no będzie­my wdra­żać kolej­ne roz­wią­za­nia infor­ma­tycz­ne Micro­soft do wspar­cia naszej dzia­łal­no­ści nauko­wej, dydak­tycz­nej i admi­ni­stra­cyj­nej” – powie­dział rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak pod­czas spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi fir­my.

W spo­tka­niu ze stro­ny WAT uczest­ni­czy­li rów­nież pro­rek­tor ds. roz­wo­ju płk dr hab. inż. Jacek Świ­der­ski i kie­row­nik Dzia­łu Infor­ma­ty­ki ppłk mgr inż. Mar­cin Dąb­kie­wicz. Fir­mę Micro­soft repre­zen­to­wa­li: dyrek­tor Ryn­ku Edu­ka­cyj­ne­go Micro­soft Pol­ska Cecy­lia Szy­mań­ska i opie­kun Klu­czo­wych Klien­tów Edu­ka­cyj­nych Kac­per Zubrzyc­ki.

Przy­zna­ne mia­no „Uczel­ni w Chmu­rze” to wyraz uzna­nia dla WAT za wdra­ża­nie nowo­cze­snych roz­wią­zań infor­ma­tycz­nych i roz­wi­ja­nie w tym zakre­sie kom­pe­ten­cji  wykła­dow­ców, pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­cyj­nych i stu­den­tów, m.in. poprzez orga­ni­zo­wa­nie szko­leń doty­czą­cych inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań.

„WAT zna­ko­mi­cie rozu­mie i cią­gle inwe­stu­je w bez­piecz­ną, nowo­cze­sną i wydaj­ną infra­struk­tu­rę infor­ma­tycz­ną, wspie­ra­ją­cą pra­cę naszej Aka­de­mii we wszyst­kich jej wymia­rach. Jestem prze­ko­na­ny, że dzię­ki wyko­rzy­sta­niu naj­now­szych tech­no­lo­gii Micro­soft, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, tak jak naj­lep­sze uczel­nie w naszym kra­ju, będzie bar­dziej nowo­cze­sna i przy­ja­zna dla naszych stu­den­tów oraz sta­nie się jesz­cze lep­szym śro­do­wi­skiem do reali­za­cji naj­no­wo­cze­śniej­szych badań i wdro­żeń naszych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych” – pod­kre­ślił płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak.

„Uczel­nia w Chmu­rze” to pro­jekt skie­ro­wa­ny rów­nież do stu­den­tów. To oni sta­ją dzi­siaj przed bar­dzo dużym wyzwa­niem, jakim jest cią­gle zmie­nia­ją­cy się i coraz bar­dziej cyfro­wy rynek pra­cy. „Chce­my, żeby już w murach uczel­ni, stu­den­ci mogli wspól­nie z wykła­dow­ca­mi uczyć się tego, w jaki spo­sób naj­bar­dziej efek­tyw­nie wyko­rzy­sty­wać tech­no­lo­gię do codzien­nych zadań. Pro­jekt jest tak­że szan­są dla kadry uczel­nia­nej, któ­ra może posze­rzać swo­je hory­zon­ty, wymie­niać doświad­cze­nia z kole­ga­mi z innych pla­có­wek oraz uczyć się zupeł­nie nowych rze­czy” – mówi dyrek­tor Cecy­lia Szy­mań­ska.

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z roz­wią­zań chmu­ro­wych korzy­sta­ją aktu­al­nie wszy­scy stu­den­ci i dok­to­ran­ci WAT oraz zde­cy­do­wa­na więk­szość pra­cow­ni­ków (96 proc.). Pod­sta­wo­wą plat­for­mą wza­jem­nej komu­ni­ka­cji sta­je się Micro­soft Teams – pro­gram, któ­ry Aka­de­mia wdro­ży­ła jesz­cze przed pan­de­mią. Uczel­nia korzy­sta rów­nież z takich usług jak: Micro­soft 365, Azu­re, One­No­te, Forms, Exchan­ge Onli­ne, Sha­re­po­int Onli­ne, Stre­am, One­Dri­ve, Powe­rApps Forms czy One­Dri­ve.

Ofer­ta Micro­soft zapew­nia kom­plek­so­wość roz­wią­zań, moż­li­wość cen­tral­ne­go zarzą­dza­nia i bez­pie­czeń­stwo. „To sze­reg korzy­ści, takich jak: spraw­ne pro­ce­sy admi­ni­stra­cyj­ne i edu­ka­cyj­ne, moż­li­wość pro­wa­dze­nia nauki zdal­nej i hybry­do­wej, dostęp do naj­wyż­szej kla­sy roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych pozwa­la­ją­cych pro­wa­dzić bada­nia nauko­we, dostęp do opro­gra­mo­wa­nia dla pra­cow­ni­ków i stu­den­tów, rów­nież do użyt­ku pry­wat­ne­go, a tak­że roz­wój ich kom­pe­ten­cji cyfro­wych na róż­nych pozio­mach zaawan­so­wa­nia. To rów­nież naj­wyż­sze stan­dar­dy ochro­ny danych wraż­li­wych, oszczęd­ność kosz­tów IT oraz lep­sza orga­ni­za­cja danych pocho­dzą­cych z róż­nych źró­deł” – pod­su­mo­wu­je ppłk Mar­cin Dąb­kie­wicz, kie­row­nik Dzia­łu Infor­ma­ty­ki WAT.

Wdra­ża­jąc roz­wią­za­nia chmu­ro­we Micro­soft, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na dołą­czy­ła do gro­na takich uczel­ni jak Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Poli­tech­ni­ka Łódz­ka, Szko­ła Głów­na Han­dlo­wa i Aka­de­mia Leona Koź­miń­skie­go.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek