Strona główna » Aktualności » WAT wśród liderów innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności

WAT wśród liderów innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności

Dwa pro­jek­ty WAT – inte­li­gent­ny anty­po­cisk do zwal­cza­nia poci­sków prze­ciw­pan­cer­nych oraz wir­tu­al­ny sys­tem dosko­na­le­nia tak­ty­ki ochro­ny gra­ni­cy pań­stwo­wej i kon­tro­li ruchu gra­nicz­ne­go – nagro­dzo­ne w II edy­cji kon­kur­su „Lider Inno­wa­cji w Dzie­dzi­nie Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści”. Lide­rem obu pro­jek­tów jest Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Sta­tu­et­ki wrę­czo­no pod­czas zakoń­czo­nych wła­śnie tar­gów pro­obron­nych Pro Defen­se w Ostró­dzie.

Pierw­szy nagro­dzo­ny pro­jekt to pra­ca badaw­czo-roz­wo­jo­wa pro­wa­dzo­na w latach 2014–2017 przez kon­sor­cjum WAT, Woj­sko­we­go Insty­tu­tu Tech­nicz­ne­go Uzbro­je­nia i Zakła­dów Meta­lo­wych Dez­amet S.A. Nagro­dę ode­brał kie­row­nik pro­jek­tu ppłk dr inż. Robert Pano­wicz z WAT, któ­ry pod­kre­ślał per­spek­ty­wy roz­wo­ju i wdro­że­nia nowej tech­no­lo­gii, dotych­czas prze­te­sto­wa­nej w for­mie demon­stra­to­ra.

Spe­cjal­ną nagro­dę i dyplom za zaję­cie IV miej­sca przy­zna­no tak­że Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej za „Wir­tu­al­ny sys­tem dosko­na­le­nia tak­ty­ki ochro­ny gra­ni­cy pań­stwo­wej i kon­tro­li ruchu gra­nicz­ne­go”. To pro­jekt kil­ka­krot­nie nagra­dza­ny wcze­śniej na kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych wysta­wach wyna­laz­ków.

Kon­kurs „Lider Inno­wa­cji w Dzie­dzi­nie Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści” to wyróż­nie­nia przy­zna­wa­ne przez Fun­da­cję „Pro­mi­li­ta­ria XXI” i Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju. Do kon­kur­su zgło­szo­no 52 pro­jek­ty; czte­ry wyróż­nio­ne sta­tu­et­ka­mi przez jury cechu­je inno­wa­cyj­ność i świa­to­wy poziom zasto­so­wa­nych roz­wią­zań.

Oprócz pro­jek­tów WAT, jury nagro­dzi­ło rów­nież „Sys­tem radio­lo­ka­cji pasyw­nej PET/PCL” oraz „Wie­lo­sen­so­ro­wy sys­tem wykry­wa­nia i neu­tra­li­za­cji dro­nów Safe­Sky”.

Aga­ta Reed
foto: Seba­stian Jurek