» » WAT wśród finalistów „Regionalnej Inicjatywy Doskonałości” MNiSW

WAT wśród finalistów „Regionalnej Inicjatywy Doskonałości” MNiSW

wpis w: Aktualności | 0

Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go opu­bli­ko­wa­ło listę uczel­ni, któ­re uzy­ska­ły finan­so­wa­nie w ramach kon­kur­su „Regio­nal­na Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści” (RID). Łącz­ną kwo­tę 326 mln zło­tych na wspar­cie badań nauko­wych waż­nych dla regio­nu i opra­co­wa­nie dłu­go­fa­lo­wej stra­te­gii roz­wo­ju otrzy­ma pra­wie 30 uczel­ni. Wśród lau­re­atów kon­kur­su jest Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na z pro­jek­tem doty­czą­cym „Opra­co­wa­nia i wery­fi­ka­cji eks­pe­ry­men­tal­nej nowych kon­cep­cji cha­rak­te­ry­za­cji trans­por­tu kwan­to­we­go w zło­żo­nych hete­ro­struk­tu­rach pół­prze­wod­ni­ko­wych”. Wyso­kość finan­so­wa­nia pro­jek­tu WAT wyno­si 4 589 200,00 zł i będzie do wyko­rzy­sta­nia, tak jak w przy­pad­ku wszyst­kich nagro­dzo­nych uczel­ni, w latach 2019 – 2022. Kie­row­ni­kiem nagro­dzo­ne­go pro­jek­tu jest dr inż. Jaro­sław Wró­bel z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT.

Ofi­cjal­ne ogło­sze­nie wyni­ków kon­kur­su mia­ło miej­sce pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej 29 paź­dzier­ni­ka w sali Muzeum Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go w Kra­ko­wie. W swo­im wystą­pie­niu wice­pre­mier Jaro­sław Gowin, mini­ster nauki i szkol­nic­twa wyż­sze­go pod­kre­ślił, że kon­kurs jest efek­tem dia­lo­gu, jaki resort nauki pro­wa­dził z przed­sta­wi­cie­la­mi ośrod­ków aka­de­mic­kich. „Kie­dy dys­ku­to­wa­li­śmy nad kształ­tem Kon­sty­tu­cji dla Nauki, bar­dzo czę­sto z ust naszych part­ne­rów sły­sze­li­śmy o potrze­bie rów­no­mier­ne­go i spra­wie­dli­we­go wspar­cia wszyst­kich uczel­ni w Pol­sce. W odpo­wie­dzi na te gło­sy uru­cho­mi­li­śmy spe­cjal­ne stru­mie­nie finan­so­we, któ­re będą sty­mu­lo­wa­ły uczel­nie do dal­sze­go roz­wo­ju. A rów­no­cze­śnie będą bra­ły pod uwa­gę odmien­ne misje i poten­cja­ły uczel­ni” – powie­dział mini­ster Gowin.

Przed­mio­tem kon­kur­su jest finan­so­wa­nie pro­jek­tów zawie­ra­ją­cych stra­te­gię roz­wo­ju badań nauko­wych, prac roz­wo­jo­wych lub twór­czo­ści arty­stycz­nej, obej­mu­ją­ce cele pro­gra­mu, któ­rych reali­za­cja ma słu­żyć inten­syw­ne­mu roz­wo­jo­wi wyróż­nia­ją­cych się w regio­nie uczel­ni. Zało­że­niem pro­gra­mu było wspar­cie nie tyl­ko wszyst­kich regio­nów Pol­ski, ale i poszcze­gól­nych grup nauk. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną wyróż­nio­no wśród grup nauk ści­słych i inży­nier­skich. „Jest to istot­ny krok dla naszej uczel­ni w dosto­so­wy­wa­niu się do zmian spo­wo­do­wa­nych wpro­wa­dza­niem w życie nowej usta­wy Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce. Zarów­no zało­że­nia kon­kur­su RID, jak i sam stru­mień finan­so­wa­nia ukła­da­ne były z myślą o nowych regu­la­cjach. Ocze­ku­je się w nich mię­dzy inny­mi więk­sze­go otwar­cia na współ­pra­cę mię­dzy­na­ro­do­wą, mobil­ność naukow­ców, czy inter­dy­scy­pli­nar­ność. Istot­ną zmia­ną jest rów­nież koniecz­ność publi­ko­wa­nia wyni­ków prac badaw­czych w bar­dziej reno­mo­wa­nych perio­dy­kach o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym” – komen­tu­je dr inż. Jaro­sław Wró­bel, kie­row­nik pro­jek­tu i jed­no­cze­śnie jego koor­dy­na­tor w zakre­sie cha­rak­te­ry­za­cji i teo­rii. Pro­jekt obej­mu­je rów­nież bada­nia zwią­za­ne z tech­no­lo­gią wzro­stu i pro­ces­sin­gu pół­prze­wod­ni­ków. Koor­dy­na­to­rem tego tema­tu jest dr inż. Jacek Bogu­ski, pra­cow­nik wspól­ne­go labo­ra­to­rium WAT – Vigo Sys­tem S.A.

Reali­za­cja pro­jek­tu odbę­dzie się we współ­pra­cy z pre­sti­żo­wy­mi kra­jo­wy­mi i zagra­nicz­ny­mi ośrod­ka­mi nauko­wy­mi. Przede wszyst­kim z Uni­ver­si­ty of Western Austra­lia,  znaj­du­ją­cym się na 93 miej­scu w świa­to­wym ran­kin­gu uni­wer­sy­te­tów (QS World Uni­ver­si­ty Ran­kings), Insty­tu­tem Fizy­ki PAN (IF PAN) i pol­ską fir­mą zaj­mu­ją­cą się pro­duk­cją i bada­nia­mi pół­prze­wod­ni­ko­wych detek­to­rów pod­czer­wie­ni – Vigo Sys­tem S.A. Pro­jekt prze­wi­du­je powsta­nie uni­ka­to­we­go w ska­li glo­bal­nej narzę­dzia do cha­rak­te­ry­za­cji i testów  róż­nych kla­sach pół­prze­wod­ni­ków i struk­tur pół­prze­wod­ni­ko­wych oraz mody­fi­ka­cji bazy labo­ra­to­ryj­nej. Bar­dzo duży nacisk kła­dzio­ny jest w pro­jek­cie na inwe­sto­wa­nie w mło­dych pra­cow­ni­ków nauko­wych i stu­den­tów, któ­rzy chcie­li­by pogłę­biać swo­ją wie­dzę w zakre­sie elek­tro­ni­ki i fizy­ki pół­prze­wod­ni­ków oraz inży­nie­rii mate­ria­ło­wej, rów­nież na zasa­dach odpłat­nych.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

Lista uczel­ni, któ­re uzy­ska­ły finan­so­wa­nie w ramach pro­gra­mu Regio­nal­na Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści

Pie­nią­dze dla regio­nów. Któ­re uczel­nie dosta­ły dofi­nan­so­wa­nie?