Strona główna » Aktualności » WAT w kampanii STUDIA2020 Kierunkowskaz Kariery

WAT w kampanii STUDIA2020 Kierunkowskaz Kariery

Tyl­ko nie­któ­re uczel­nie w kra­ju, w tym Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zosta­ły wyty­po­wa­ne do udzia­łu w kam­pa­nii STUDIA 2020 Kie­run­kow­skaz Karie­ry. Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz Per­spek­ty­wy przy­go­to­wa­ły cykl wyda­rzeń on-line uła­twia­ją­cych pod­ję­cie decy­zji o wybo­rze kie­run­ku stu­diów i uczel­ni. Rela­cje dostęp­ne będą od 22 do 26 czerw­ca na stro­nie stu​dia​.gov​.pl.

W ramach wyda­rze­nia odby­wać się będą:

 • deba­ty na temat naj­bar­dziej popu­lar­nych i war­to­ścio­wych obsza­rów kształ­ce­nia;
 • sesje  o reko­men­do­wa­nym kie­run­ku, spe­cy­fi­ce stu­dio­wa­nia, per­spek­ty­wach pra­cy;
 • uczel­nia­ne tar­gi on-line z moż­li­wo­ścią zada­wa­nia pytań, tak­że na temat rekru­ta­cji.

Kie­run­ki tech­nicz­ne pre­zen­to­wa­ne będą we wto­rek 23 czerw­ca w godzi­nach 14:00 – 17:00. Szcze­gól­nie pole­ca­my spo­tka­nia z Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną!

STUDIA2020 Kie­run­kow­skaz Karie­ry – pre­zen­ta­cje kie­run­ków w piguł­ce:

 • Mecha­ni­ka i Budo­wa Maszyn – Poli­tech­ni­ka Bia­ło­stoc­ka
 • Cyber­bez­pie­czeń­stwo – Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska
 • Bio­in­ży­nie­ria zwie­rząt – Uni­wer­sy­tet Rol­ni­czy w Kra­ko­wie
 • Gra­fi­ka – Aka­de­mia Finan­sów i Biz­ne­su Vistu­la
 • Tech­no­lo­gia che­micz­na – Poli­tech­ni­ka Łódz­ka
 • Inte­li­gent­ne Mia­sta – Poli­tech­ni­ka Czę­sto­chow­ska
 • Stu­dia dual­ne – Poli­tech­ni­ka Ślą­ska
 • Geo­de­zja i kata­ster – Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
 • Logi­sty­ka eko­no­micz­na (stu­dia woj­sko­we) – Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
 • Elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja – Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na
 • Budow­nic­two – Poli­tech­ni­ka Łódz­ka
 • Nano­tech­no­lo­gia – Poli­tech­ni­ka Łódz­ka
 • Auto­ma­ty­ka i robo­ty­ka – Poli­tech­ni­ka Ślą­ska
 • Mecha­tro­ni­ka – Poli­tech­ni­ka Ślą­ska
 • Biz­nes elek­tro­nicz­ny – Uni­wer­sy­tet Zie­lo­no­gór­ski

Szcze­gó­ło­wy pro­gram oraz moż­li­wość reje­stra­cji znaj­du­ją się na stro­nie www​.stu​dia​.gov​.pl/​s​t​u​d​i​a​2​020

Studia2020 – infor­ma­cja pra­so­wa