» » WAT w europejskim projekcie dotyczącym prognozowania strategicznych technologii obronnych

WAT w europejskim projekcie dotyczącym prognozowania strategicznych technologii obronnych

Przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej płk dr hab. inż. Nor­bert Pał­ka i dr inż. Mar­cin Kowal­ski dys­ku­to­wa­li pod­czas spo­tka­nia w Bruk­se­li na temat reali­za­cji nowe­go pro­jek­tu Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny o akro­ni­mie SOLOMON – Stra­te­gy Orien­ted ana­Ly­sis Of the Mar­ket fOr­ces in EU defeN­ce. Kie­ro­wa­ny przez płk. Pał­kę zespół nauko­wo-badaw­czy z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki (IOE) WAT odpo­wie­dzial­ny jest w pro­jek­cie za ana­li­zę lądo­wych sys­te­mów woj­sko­wych obec­nie sto­so­wa­nych w Unii Euro­pej­skiej oraz iden­ty­fi­ka­cję potrzeb w zakre­sie tech­no­lo­gii i sys­te­mów uzbro­je­nia.

Pro­jekt SOLOMON doty­czy stra­te­gicz­ne­go dzia­ła­nia w zakre­sie pro­gno­zo­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go (PADR-STFEF-02 – 2018 Stra­te­gic Tech­no­lo­gy Fore­si­ght) i jest pro­wa­dzo­ny w ramach prac przy­go­to­waw­czych Unii Euro­pej­skiej w dzie­dzi­nie badań obron­nych. Umo­wę na jego reali­za­cję pod­pi­sa­no pomię­dzy Euro­pej­ską Agen­cją Obro­ny (Euro­pe­an Defen­ce Agen­cy) a zwy­cię­skim kon­sor­cjum kie­ro­wa­nym przez Engi­ne­ering Inge­gne­ria Infor­ma­ti­ca S.p.A. 25 maja w Bruk­se­li. W pro­jek­cie uczest­ni­czy 18 kon­sor­cjan­tów z 10 kra­jów UE, w tym Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Kwo­ta finan­so­wa­nia gran­tu wyno­si 1,88 mln EUR.

„SOLOMON jest czę­ścią prac przy­go­to­waw­czych, mają­cych na celu prze­te­sto­wa­nie mecha­ni­zmów, któ­re pomo­gą przy­go­to­wać, zor­ga­ni­zo­wać i zre­ali­zo­wać sze­reg dzia­łań, finan­so­wa­nych ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej, w zakre­sie badań obron­nych i roz­wo­ju tech­no­lo­gii (R&T)” – wyja­śnia płk Nor­bert Pał­ka odpo­wie­dzial­ny za reali­za­cję zadań powie­rzo­nych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. „Dzia­ła­nia te mają na celu popra­wę kon­ku­ren­cyj­no­ści i inno­wa­cyj­no­ści w euro­pej­skim prze­my­śle obron­nym i sty­mu­lo­wa­nie współ­pra­cy mię­dzy pod­mio­ta­mi zaj­mu­ją­cy­mi się bada­nia­mi i tech­no­lo­gią w pań­stwach człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej” – pod­kre­śla płk Pał­ka.

Dodaj­my, że pro­jekt SOLOMON sta­no­wi kon­ty­nu­ację pro­jek­tu PYTHIA, w któ­rym WAT rów­nież uczest­ni­czy, a któ­ry został wybra­ny w ramach dzia­ła­nia przy­go­to­waw­cze­go doty­czą­ce­go stra­te­gicz­ne­go pro­gno­zo­wa­nie tech­no­lo­gicz­ne­go w 2017 r. Jak wyja­śnia kie­row­nik pro­jek­tu dr inż. Mar­cin Kowal­ski z IOE WAT pra­ce pro­wa­dzo­ne w ramach pro­jek­tu PYTHIA mają na celu zapew­nie­nie sku­tecz­ne­go spo­so­bu roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mu zagad­nień kry­tycz­nych zależ­no­ści tech­no­lo­gicz­nych w dzie­dzi­nie obron­no­ści dla Unii Euro­pej­skiej w odnie­sie­niu do obec­nych i przy­szłych sys­te­mów.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Euro­pe­an Defen­ce Agen­cy