» » WAT w drugim etapie programu Magazynowanie wodoru

WAT w drugim etapie programu Magazynowanie wodoru

wpis w: Aktualności | 0

Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju opu­bli­ko­wa­ło listę ran­kin­go­wą wyko­naw­ców, któ­rzy zosta­li zakwa­li­fi­ko­wa­ni do dru­gie­go eta­pu pro­gra­mu Maga­zy­no­wa­nie wodo­ru. Pro­jekt „H2 NAUTIC” reali­zo­wa­ny przez zespół z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT pod kie­row­nic­twem mjr. dr. inż. Mar­ka Polań­skie­go zna­lazł się w pierw­szej trój­ce naj­wy­żej oce­nio­nych pro­jek­tów i tym samym prze­szedł do kolej­ne­go eta­pu. Wśród pię­ciu zakwa­li­fi­ko­wa­nych wyko­naw­ców oprócz jed­no­stek nauko­wych zna­la­zły się też przed­się­bior­stwa.

Zbiornik wodorowy do zastosowań mobilnych

Celem pro­gra­mu jest opra­co­wa­nie tech­no­lo­gii maga­zy­no­wa­nia wodo­ru oraz skon­stru­owa­nie pro­to­ty­pu zasob­ni­ka wodo­ro­we­go do zasto­so­wań mobil­nych. Efek­tyw­ny, a jed­no­cze­śnie tani zbior­nik wodo­ru jest obec­nie iden­ty­fi­ko­wa­ny, jako jeden z klu­czo­wych ele­men­tów tech­no­lo­gii wyko­rzy­sta­nia go jako maga­zy­nu ener­gii. Zma­ga­zy­no­wa­ny wodór będzie mógł być uży­ty do zasi­la­nia ogniw pali­wo­wych, wytwa­rza­ją­cych prąd elek­trycz­ny w spo­sób bez­piecz­ny dla śro­do­wi­ska. Pro­gram skła­da się łącz­nie z trzech faz. Faza pierw­sza trwa­ła dwa mie­sią­ce. Po wery­fi­ka­cji osią­gnię­tych w tym cza­sie wyni­ków NCBR zakwa­li­fi­ko­wa­ło do kolej­ne­go eta­pu jedy­nie pięć spo­śród sied­miu zespo­łów. W dru­giej, trwa­ją­cej rok fazie kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia dla każ­de­go wyko­naw­cy wyno­si do 2,5 mln zł. Etap ten roz­po­czął się 1 mar­ca i będzie pole­gać na reali­za­cji prac badaw­czo-roz­wo­jo­wych, w ramach któ­rych wyko­naw­cy opra­cu­ją demon­stra­to­ry pro­po­no­wa­nych roz­wią­zań. Dodat­ko­wo przed­sta­wi­cie­le NCBR odbę­dą rów­nież wizy­ty u wyko­naw­ców, w ramach któ­rych poprzez ana­li­zę osią­gnię­tych para­me­trów tech­nicz­nych spraw­dzą postęp pro­wa­dzo­nych prac. W przy­pad­ku zakwa­li­fi­ko­wa­nia pro­jek­tu do trze­ciej fazy, kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia może wyno­sić mak­sy­mal­nie 6,6 mln zł. Zespo­ły, któ­re przej­dą do tego eta­pu zapre­zen­tu­ją pro­du­cen­ta pojaz­dów, któ­ry zamon­tu­je opra­co­wa­ne sys­te­my.

Ekologiczne łodzie turystyczne z większym zasięgiem

Zespół pod kie­row­nic­twem mjr. dr. inż. Mar­ka Polań­skie­go z Kate­dry Zaawan­so­wa­nych Mate­ria­łów i Tech­no­lo­gii Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT przy współ­pra­cy z fir­mą Pega­zus Boats sp. z o.o, zapro­po­no­wał kon­cep­cję zasto­so­wa­nia zbior­ni­ka wodo­ro­we­go w rekre­acyj­nych łodziach. „H2 NAUTIC” to zbior­nik do maga­zy­no­wa­nia ener­gii w posta­ci wodo­ru na potrze­by łodzi tury­stycz­nych. Opra­co­wa­na tech­no­lo­gia ma na celu znacz­ne zwięk­sze­nie zasię­gu łodzi, w porów­na­niu do kla­sycz­ne­go napę­du elek­trycz­ne­go z zasi­la­niem aku­mu­la­to­ra­mi żelo­wy­mi. Ponad­to brak gene­ro­wa­nych zanie­czysz­czeń i nad­mier­ne­go hała­su umoż­li­wi jed­no­st­ce pły­wa­ją­cej dostęp do obsza­rów ciszy, takich jak rezer­wa­ty wod­ne obję­te rygo­ra­mi eko­lo­gicz­ny­mi. W przy­szło­ści, w obsza­rach prze­wi­dzia­nych dla tego typu łodzi, mogły­by zostać zain­sta­lo­wa­ne, cał­ko­wi­cie bez­piecz­ne i nie­za­leż­ne od lądo­wej infra­struk­tu­ry, punk­ty cumo­wa­nia-uzu­peł­nia­nia wodo­ru. Pro­jekt zakła­da zatem opra­co­wa­nie ukła­du zasi­la­nia do przy­ja­znej śro­do­wi­sku, nowo­cze­snej jed­nost­ki pły­wa­ją­cej, moż­li­wej do zasto­so­wa­nia w róż­nych gałę­ziach gospo­dar­ki, wpi­su­ją­cej się w poli­ty­kę ochro­ny śro­do­wi­ska oraz zało­że­nia „gospo­dar­ki wodo­ro­wej”, wspie­ra­nej przez Mini­ster­stwo Ener­gii. Zapla­no­wa­ne w pro­to­ty­pie nowo­cze­sne mate­ria­ły oraz zmia­ny kon­struk­cyj­ne mają zapew­nić jach­tom tury­stycz­nym i łodziom węd­kar­skim nie­spo­ty­ka­ne dotąd osią­gi i dodat­ko­we funk­cjo­nal­no­ści.  Szcze­gó­ły pozo­sta­ją na razie tajem­ni­cą kon­struk­to­rów.

Zakoń­cze­nie pro­gra­mu Maga­zy­no­wa­nie wodo­ru zapla­no­wa­ne jest na 2021 rok. Jego cał­ko­wi­ty budżet wyno­si 32 milio­ny zło­tych.

oprac. Ewa Jan­kie­wicz, Karol Komo­row­ski