Strona główna » Aktualności » WAT rozpoczyna rekrutację na studia cywilne

WAT rozpoczyna rekrutację na studia cywilne

W ponie­dzia­łek 1 mar­ca w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej rusza rekru­ta­cja na stu­dia cywil­ne pierw­sze­go stop­nia. Chęt­ni mogą reje­stro­wać się w inter­ne­to­wym sys­te­mie do 16 lip­ca 2021. Jed­no­cze­śnie od 1 mar­ca moż­na reje­stro­wać się też na jed­no­li­te magi­ster­skie stu­dia woj­sko­we. Rekru­ta­cja na te stu­dia koń­czy się 31 maja 2021.

KIERUNKI STUDIÓW

Stu­dia pro­wa­dzo­ne są na wydzia­łach aka­de­mic­kich: Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia; Cyber­ne­ty­ki; Elek­tro­ni­ki; Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji; Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej; Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa; Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki.

WAT ofe­ru­je 24 kie­run­ki stu­diów cywil­nych I stop­nia – licen­cjac­kich i inży­nier­skich.

Stu­dia I stop­nia na kie­run­kach licen­cjac­kich:

 • bez­pie­czeń­stwo naro­do­we
 • obron­ność pań­stwa
 • zarzą­dza­nie

Stu­dia I stop­nia na kie­run­kach inży­nier­skich:

 • bio­cy­ber­ne­ty­ka i inży­nie­ria bio­me­dycz­na
 • bio­go­spo­dar­ka
 • budow­nic­two zrów­no­wa­żo­ne
 • che­mia
 • eks­plo­ata­cja infra­struk­tu­ry komu­ni­ka­cyj­nej
 • elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja
 • ener­ge­ty­ka
 • geo­de­zja i kata­ster
 • infor­ma­ty­ka
 • infra­struk­tu­ra komu­ni­ka­cyj­na i trans­port mul­ti­mo­dal­ny
 • inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa
 • inży­nie­ria geo­prze­strzen­na
 • inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na
 • inży­nie­ria mate­ria­ło­wa
 • kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo
 • inży­nie­ria sys­te­mów bez­za­ło­go­wych
 • logi­sty­ka (pro­fil ogól­no­aka­de­mic­ki)
 • logi­sty­ka (pro­fil prak­tycz­ny)
 • lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka
 • mecha­ni­ka i budo­wa maszyn
 • mecha­tro­ni­ka

Stu­dia licen­cjac­kie trwa­ją 6 seme­strów, nato­miast stu­dia inży­nier­skie 7 seme­strów. Stu­dia II stop­nia trwa­ją 3 seme­stry po kie­run­kach inży­nier­skich i 4 seme­stry po kie­run­kach licen­cjac­kich. Na stu­diach sta­cjo­nar­nych zaję­cia pro­wa­dzo­ne są 5 dni w tygo­dniu. Stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne reali­zo­wa­ne są w sys­te­mie zjazdów/spotkań onli­ne: pią­tek po połu­dniu, sobo­ta, nie­dzie­la – śred­nio dwa razy w mie­sią­cu (10 zjazdów/spotkań onli­ne w cią­gu seme­stru).

WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA

Wyso­ką jakość pro­ce­su kształ­ce­nia zapew­nia zna­ko­mi­cie przy­go­to­wa­na kadra nauko­wo-dydak­tycz­na. To bli­sko 1000 nauczy­cie­li aka­de­mic­kich, w tym ponad 200 samo­dziel­nych pra­cow­ni­ków nauko­wych. A tak­że  boga­te zaple­cze dydak­tycz­ne, nowo­cze­sna infra­struk­tu­ra i atrak­cyj­na loka­li­za­cja. WAT od lat jest kla­sy­fi­ko­wa­ny w gro­nie naj­lep­szych uczel­ni tech­nicz­nych w Pol­sce. Przo­du­je też w ran­kin­gach dostęp­no­ści nauczy­cie­li aka­de­mic­kich dla stu­den­tów.

GWARANCJA ZATRUDNIENIA

Wyso­ki poziom naucza­nia to gwa­ran­cja zatrud­nie­nia dla absol­wen­tów  stu­diów cywil­nych. Znaj­du­ją oni zatrud­nie­nie w wie­lu dzia­łach gospo­dar­ki i gałę­ziach prze­my­słu, zarów­no w fir­mach pań­stwo­wych, jak i pry­wat­nych, w kra­ju i za gra­ni­cą. Od lat nasi absol­wen­ci lan­su­ją się w czo­łów­ce naj­le­piej zara­bia­ją­cych absol­wen­tów pol­skich uczel­ni tech­nicz­nych

SZEROKIE HORYZONTY

WAT współ­pra­cu­je z wie­lo­ma kra­jo­wy­mi uczel­nia­mi, insty­tu­cja­mi i ośrod­ka­mi nauko­wo-badaw­czy­mi oraz z oko­ło 400 przed­się­bior­stwa­mi i przed­sta­wi­cie­la­mi biz­ne­su. Uczest­nic­two w pro­gra­mie Era­smus+ umoż­li­wia  wymia­nę stu­den­tów i pra­cow­ni­ków nauko­wych. Od roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 w zakre­sie sied­miu dys­cy­plin nauko­wych pro­wa­dzo­na jest Szko­ła Dok­tor­ska. Zasa­dy rekru­ta­cji dostęp­ne są na stro­nie uczel­ni. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na pro­po­nu­je tak­że moż­li­wość pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych na stu­diach pody­plo­mo­wych i stu­diach MBA w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa.

PROCES REKRUTACJI NA KIERUNKI CYWILNE  STUDIÓW I STOPNIA OBEJMUJE:
 1. Reje­stra­cję:
  • wypeł­nie­nie w ter­mi­nie od 1 mar­ca do 16 lip­ca (poprzez Inter­ne­to­wą Reje­stra­cję Kan­dy­da­tów –IRK) poda­nia-ankie­ty o przy­ję­cie na stu­dia;
  • wnie­sie­nie opła­ty rekru­ta­cyj­nej (indy­wi­du­al­ny numer kon­ta gene­ro­wa­ny w IRK) – nie­zwłocz­nie po zare­je­stro­wa­niu się w IRK;
  • wpro­wa­dze­nie w IRK wyni­ków ze świa­dec­twa doj­rza­ło­ści – do dnia zakoń­cze­nia reje­stra­cji w lip­cu.
 2. Kwa­li­fi­ka­cję:
  • spo­rzą­dze­nie list ran­kin­go­wych na pod­sta­wie wpro­wa­dzo­nych wyni­ków matu­ral­nych i pod­ję­cie decy­zji o zakwa­li­fi­ko­wa­niu;
  • potwier­dze­nie chę­ci stu­dio­wa­nia poprzez przed­ło­że­nie w WAT świa­dec­twa doj­rza­ło­ści (kse­ro­ko­pia – ory­gi­nał lub odpis do wglą­du).
JEŚLI NIE CYWILNE TO WOJSKOWE

Uczel­nia kształ­ci wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­stów dla Sił Zbroj­nych RP. Kształ­ce­nie odby­wa się w toku jed­no­li­tych stu­diów magi­ster­skich i ma cha­rak­ter zarów­no woj­sko­wy, jak i poli­tech­nicz­ny lub eko­no­micz­ny.

Kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we mają do wybo­ru 11 kie­run­ków:

 • elek­tro­ni­kę i tele­ko­mu­ni­ka­cję (222 miej­sca),
 • kryp­to­lo­gię i cyber­bez­pie­czeń­stwo (116 miejsc),
 • mecha­tro­ni­kę (110 miejsc),
 • infor­ma­ty­kę (107 miejsc),
 • lot­nic­two i kosmo­nau­ty­kę (70 miejsc),
 • budow­nic­two (50 miejsc),
 • mecha­ni­kę i budo­wę maszyn (45 miejsc),
 • geo­de­zję i kar­to­gra­fię (40 miejsc),
 • logi­sty­kę (40 miejsc),
 • che­mię (25 miejsc),
 • logi­sty­kę eko­no­micz­ną (12 miejsc) dla przy­szłych finan­si­stów woj­sko­wych. 

Tok stu­diów woj­sko­wych wzbo­ga­co­ny jest o prak­ty­ki i spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nia pro­wa­dzo­ne w jed­nost­kach woj­sko­wych, w cen­trach szko­leń i insty­tu­cjach nauko­wo-badaw­czych na tere­nie całe­go kra­ju. Absol­wen­ci stu­diów woj­sko­wych WAT uzy­sku­ją tytuł magi­stra inży­nie­ra (magi­stra po kie­run­ku logi­sty­ka eko­no­micz­na) i są pro­mo­wa­ni na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski. Nowo pro­mo­wa­ni ofi­ce­ro­wie mają zagwa­ran­to­wa­ną pra­cę w Siłach Zbroj­nych RP w zależ­no­ści od ukoń­czo­ne­go kie­run­ku stu­diów.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce rekru­ta­cji na stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej znaj­du­ją się w zakład­ce dla kan­dy­da­tów na stro­nie www​.woj​sko​-pol​skie​.pl/​wat.

OPŁATY ZWIĄZANE ZE STUDIAMI CYWILNYMI ORAZ WOJSKOWYMI W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ:
 • stu­dia sta­cjo­nar­ne są bez­płat­ne – na stu­diach woj­sko­wych jest dodat­ko­wo bez­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie, umun­du­ro­wa­nie, a tak­że, stu­den­ci-pod­cho­rą­żo­wie otrzy­mu­ją co mie­siąc upo­sa­że­nie finan­so­we od 1200 do 2600 zł (w zależ­no­ści od roku stu­diów i stop­nia woj­sko­we­go);
 • stu­dia nie­sta­cjo­nar­ne są płat­ne w zależ­no­ści od kie­run­ku: 2400 ÷ 4900 zł za semestr;
 • opła­ta rekru­ta­cyj­na: nie­za­leż­nie od licz­by wska­za­nych kie­run­ków (moż­na wska­zać po trzy kie­run­ki na każ­dym rodza­ju i for­mie stu­diów) wyno­si:
  • na stu­dia woj­sko­we –100 zł,
  • na stu­dia woj­sko­we i stu­dia cywil­ne – 100 zł,
  • na stu­dia cywil­ne – 85 zł.
ŻYCIE STUDENCKIE

Zarów­no stu­den­ci cywil­ni, jak i woj­sko­wi roz­wi­ja­ją swo­je pasje w licz­nych orga­ni­za­cjach stu­denc­kich takich jak: teatr, chór, orkie­stra i wie­lu innych, jak rów­nież w kołach nauko­wych i ponad 20 sek­cjach spor­to­wych. Stu­den­ci woj­sko­wi mogą dodat­ko­wo roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia w orga­ni­za­cjach i sek­cjach: Orga­ni­za­cja Woda Ląd Powie­trze, Sek­cja Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3WAT, Sek­cja Nur­ko­wa­nia Octo­pus, Sek­cja Strze­lec­ka S2WAT.

Stu­den­ci stu­diów cywil­nych mogą ubie­gać się o:

 • sty­pen­dia Rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów,
 • sty­pen­dia socjal­ne,
 • sty­pen­dia spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych,
 • jed­no­ra­zo­we zapo­mo­gi.
WAT OTWARTY ONLINE

Uczniów klas matu­ral­nych zapra­sza­my na dzień otwar­ty WAT, po raz kolej­ny onli­ne. Jeste­śmy obec­ni z naszą ofer­tę rów­nież na wie­lu Wir­tu­al­nych Tar­gach Edu­ka­cyj­nych. Zachę­ca­my do obser­wo­wa­nia nas w mediach spo­łecz­no­ścio­wych: YouTu­be, Face­bo­ok, Insta­gram i Twit­ter, gdzie na bie­żą­co infor­mu­je­my o istot­nych kwe­stiach w zakre­sie rekru­ta­cji oraz przed­sta­wia­my inte­re­su­ją­ce zagad­nie­nia dla kan­dy­da­tów na stu­dia.

#Zostań­Stu­den­tem­WAT
#Zostań­Pod­cho­rą­żym­WAT

 

Wszyst­kie infor­ma­cje doty­czą­ce stu­diów w WAT dostęp­ne są tutaj:

Sek­cja ds. Rekru­ta­cji WAT: e‑mail: rekrutacja@​wat.​edu.​pl
tel. +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, faks +48 261 839 159

Obo­wią­zu­je: INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK)
NA STUDIA