» » WAT na Pro Defence 2016

WAT na Pro Defence 2016

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 2 czerw­ca br. w Ostró­dzie, pod patro­na­tem hono­ro­wym mini­stra obro­ny naro­do­wej Anto­nie­go Macie­re­wi­cza,  roz­po­czę­ły się pierw­sze w Pol­sce tar­gi Pro Defen­se 2016, poświę­co­ne spra­wom bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem two­rzo­nej obec­nie Obro­ny Tery­to­rial­nej, jako inte­gral­nej czę­ści Sił Zbroj­nych RP. W  uro­czy­stym otwar­ciu Tar­gów, któ­re­go doko­nał  mini­ster obro­ny naro­do­wej Anto­ni Macie­re­wicz, uczest­ni­czy­ła dele­ga­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na cze­le  z rek­to­rem – komen­dan­tem płk. dr. hab. inż. Tade­uszem Szczur­kiem.

Ideą tar­gów jest budo­wa ram praw­nych i struk­tur orga­ni­za­cyj­nych zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go i dosto­so­wa­nie ich do zmie­nia­ją­cych się warun­ków,  a tak­że wymia­na infor­ma­cji i doświad­czeń oraz wypra­co­wa­nie sku­tecz­ne­go mode­lu  funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mu pro­obron­ne­go.

W przed­się­wzię­ciu uczest­ni­czy Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na ze sto­iskiem wysta­wo­wym Wydzia­łów: Mecha­nicz­ne­go, Elek­tro­ni­ki, Logi­sty­ki i Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki. Ofer­ta, z jaką pre­zen­tu­je  się nasza uczel­nia obej­mu­je: dwie zdal­nie ste­ro­wa­ne bez­za­ło­go­we plat­for­my lądo­we „Roha­ty­niec” i „Dro­ma­der”; loka­li­za­tor istot żywych przez ścia­nę; radar szu­mo­wy do sys­te­mu obro­ny aktyw­nej przed poci­ska­mi prze­ciw­pan­cer­ny­mi; demon­stra­tor mul­ti­bio­me­trycz­nej iden­ty­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści do prze­ciw­dzia­ła­nia zagro­że­niom ter­ro­ry­stycz­nym; robot kro­czą­cy Hexa­pod”; lida­ry; Stop­fi­re; pręd­ko­ścio­mierz; moduł dal­mie­rza lase­ro­we­go; sys­tem do auto­ma­tycz­nej odpra­wy osób na przej­ściu gra­nicz­nym.

Na tere­nie tar­go­wo-kon­fe­ren­cyj­nym Expo Mazu­ry, zor­ga­ni­zo­wa­na jest  wysta­wa sprzę­tu woj­sko­we­go, gdzie pre­zen­tu­ją się pro­du­cen­ci spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu szko­le­nio­we­go, logi­stycz­ne­go, komu­ni­ka­cyj­ne­go, ratow­ni­cze­go i bez­pie­czeń­stwa oso­bi­ste­go, a tak­że innych dzie­dzin zwią­za­nych z funk­cjo­no­wa­niem obro­ny cywil­nej, jak cho­ciaż­by survi­val czy out­do­or.

Wyda­rze­niu, skie­ro­wa­ne­mu do wszyst­kich sto­wa­rzy­szeń para­mi­li­tar­nych, orga­ni­za­cji pro­obron­nych, klas mun­du­ro­wych, towa­rzy­szy Kon­gres Orga­ni­za­cji Pro­obron­nych, z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li tych orga­ni­za­cji z państw Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go i innych kra­jów euro­pej­skich. Kon­gres, 2 czerw­ca, otwo­rzył pod­se­kre­tarz sta­nu w MON Bar­tło­miej Grab­ski:”/…/ Jak waż­ne są orga­ni­za­cje pro­obron­ne nie trze­ba w tym gro­nie uza­sad­niać. W sytu­acji nara­sta­ją­ce­go zagro­że­nia w Euro­pie kwe­stie zwią­za­ne z patrio­ty­zmem i umi­ło­wa­niem Ojczy­zny są Wam szcze­gól­nie bli­skie ”.Odczy­ta­ny został rów­nież list mini­stra obro­ny naro­do­wej skie­ro­wa­ny do uczest­ni­ków Kon­gre­su.

Tar­gom „Pro Defen­se” towa­rzy­szą licz­ne wyda­rze­nia dodat­ko­we, wśród nich kon­fe­ren­cje nauko­we, sym­po­zja i spe­cja­li­stycz­ne pane­le dys­ku­syj­ne. W trak­cie dru­gie­go dnia z wykła­dem na temat: Kon­cep­cja kształ­ce­nia mło­dzie­ży dla potrzeb orga­ni­za­cji pro­obron­nych w pań­stwie, wystą­pi prof. Zenon Trej­nis z Kate­dry Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści Wydzia­łu Logi­sty­ki WAT.

W cią­gu czte­rech dni tar­go­wych moż­na obej­rzeć czoł­gi, śmi­głow­ce, wozy bojo­we, uzbro­je­nie oraz wypo­sa­że­nie indy­wi­du­al­ne żoł­nie­rzy. Szcze­gól­nie efek­tow­ne – w pierw­szym dniu tar­gów – były poka­zy dyna­micz­ne w wyko­na­niu żoł­nie­rzy eli­tar­nej jed­nost­ki wojsk spe­cjal­nych For­mo­za, na przy­le­głym do hal tar­go­wych jezio­rze przy wyko­rzy­sta­niu śmi­głow­ców i łodzi. Swo­je moż­li­wo­ści zapre­zen­to­wa­ło tak­że 30 żoł­nie­rzy Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej, któ­rzy prze­pro­wa­dzi­li pokaz odbi­ja­nia zakład­ni­ków.

Odby­wa­ją się kur­sy oraz warsz­ta­ty poświę­co­ne tema­tom zwią­za­nym z obro­ną tery­to­rial­ną i cywil­ną.

Tar­gi potrwa­ją do 5 czerw­ca br.

Gra­ży­na Pal­czak
foto: Seba­stian Jurek