» » WAT na Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2019

WAT na Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2019

wpis w: Aktualności | 0

Jed­no z naj­więk­szych wyda­rzeń adre­so­wa­nych do matu­rzy­stów i uczniów przed­ostat­nich klas lice­ów i tech­ni­ków roz­po­czę­ło się dziś w Pała­cu Kul­tu­ry i Nauki w War­sza­wie. Na XXI Mię­dzy­na­ro­do­wym Salo­nie Edu­ka­cyj­nym Per­spek­ty­wy 2019 przy­szli absol­wen­ci szkół śred­nich mogą zapo­znać się z ofer­tą edu­ka­cyj­ną naj­lep­szych kra­jo­wych i zagra­nicz­nych szkół wyż­szych, insty­tu­cji edu­ka­cyj­nych, szkół języ­ko­wych oraz wydaw­ców edu­ka­cyj­nych i pro­du­cen­tów pomo­cy nauko­wych. Sto­isko Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jak co roku cie­szy się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem.

Mię­dzy­na­ro­do­wy Salon odby­wa się w dniach 8 – 9 mar­ca 2019 roku. Dla odwie­dza­ją­cych zosta­ły przy­go­to­wa­ne mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne o Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, a tak­że gadże­ty pro­mo­cyj­ne. Pra­cow­ni­cy Dzia­łu Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia WAT opo­wia­da­ją zain­te­re­so­wa­nym o ofer­cie uczel­ni oraz udzie­la­ją odpo­wie­dzi na wszel­kie pyta­nia doty­czą­ce stu­diów. „Mło­dzież pyta głów­nie o warun­ki przy­ję­cia na stu­dia, jakie kie­run­ki ofe­ru­je uczel­nia oraz co trze­ba zda­wać na matu­rze by dostać się na stu­dia w WAT. Tłu­ma­czy­my rów­nież w jaki spo­sób liczo­ne są punk­ty ran­kin­go­we z przed­mio­tów zda­wa­nych na matu­rze” – mówi Sła­wo­mir Szcze­pań­ski z Dzia­łu Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia WAT. Na sto­isku moż­na spo­tkać tak­że stu­dent­kę szer. pchor. Annę Michrow­ską, któ­ra opo­wia­da o stu­diach woj­sko­wych w Aka­de­mii z per­spek­ty­wy stu­den­ta pod­cho­rą­że­go. „Pyta­nia naj­czę­ściej doty­czą warun­ków zakwa­te­ro­wa­nia, o to jak wyglą­da­ją zaję­cia i czy cięż­ko jest zdać egza­min ze spraw­no­ści fizycz­nej. Mło­dzi ludzie zain­te­re­so­wa­ni są per­spek­ty­wa­mi pra­cy po stu­diach, mar­twią się tak­że czy zdo­ła­ją pora­dzić sobie na uczel­ni reali­zu­jąc rów­no­le­gle modu­ły woj­sko­wy i poli­tech­nicz­ny. Nie jest to pro­ste, ale dla chcą­ce­go nic trud­ne­go” – tłu­ma­czy szer. pchor. Michrow­ska.

W pro­gra­mie Salo­nu są rów­nież pora­dy eks­per­tów Okrę­go­wej Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej w War­sza­wie na temat Matu­ry 2019, kon­sul­ta­cje dorad­ców zawo­do­wych oraz warsz­ta­ty dla matu­rzy­stów.

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia sto­iska WAT nr 12.

Moni­ka Przy­był
fot. Moni­ka Przy­był, Seba­stian Jurek

 

XXI Mię­dzy­na­ro­do­wy Salon Edu­ka­cyj­ny Per­spek­ty­wy 2019

8 – 9 mar­ca 2019 r.

w godz. 9.00−15.00

Sto­isko WAT nr 12

 Pałac Kul­tu­ry i Nauki w War­sza­wie

salon​.per​spek​ty​wy​.pl/​2​019