Strona główna » Aktualności » WAT i Nokia rozpoczęły współpracę

WAT i Nokia rozpoczęły współpracę

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na będzie współ­pra­co­wać z Nokia Solu­tions and Networks sp. z o. o. We wto­rek 26 listo­pa­da pomię­dzy uczel­nią i fir­mą zosta­ło pod­pi­sa­ne poro­zu­mie­nie ramo­we okre­śla­ją­ce obsza­ry współ­pra­cy.

Zawar­cie umo­wy z jed­nym ze świa­to­wych lide­rów tele­ko­mu­ni­ka­cji i wio­dą­cym pro­du­cen­tem sprzę­tu i opro­gra­mo­wa­nia dla sta­cji bazo­wych 4G i 5G, otwie­ra przed naszą uczel­nią nowe moż­li­wo­ści, zwłasz­cza w zakre­sie pro­wa­dze­nia wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych oraz pod­nie­sie­nia jako­ści kształ­ce­nia stu­den­tów w tym obsza­rze. Jed­no­cze­śnie poprzez współ­pra­cę dydak­tycz­ną, Nokia pozy­ska przy­szłych inży­nie­rów.

W spo­tka­niu poprze­dza­ją­cym pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia ze stro­ny WAT uczest­ni­czy­li: pro­rek­tor ds. roz­wo­ju dr hab. inż. Lucjan Śnie­żek, prof. WAT, dzie­kan Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki (WEL) prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski, dyrek­tor Insty­tu­tu Tele­ko­mu­ni­ka­cji WEL płk dr hab. inż. Zbi­gniew Pio­trow­ski, prof. WAT oraz koor­dy­na­tor współ­pra­cy z fir­mą Nokia, pra­cow­nik Insty­tu­tu Tele­ko­mu­ni­ka­cji ppłk dr inż. Jan Kel­ner. Fir­mę Nokia repre­zen­to­wa­li: dyrek­tor ds. finan­so­wych Paweł Bień, dyrek­tor Cen­trum R&D w Kra­ko­wie Krzysz­tof Per­so­na, koor­dy­na­tor współ­pra­cy z uczel­nia­mi wyż­szy­mi Woj­ciech Dudziak oraz Kamil Bech­ta, pra­cow­nik Euro­pej­skie­go Cen­trum Opro­gra­mo­wa­nia i Inży­nie­rii we Wro­cła­wiu. War­to pod­kre­ślić, że Woj­ciech Dudziak i Kamil Bech­ta są absol­wen­ta­mi Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT i zaini­cjo­wa­li współ­pra­cę pomię­dzy naszą uczel­nią i fir­mą.

W ramach pla­no­wa­nej współ­pra­cy Nokia zapo­wie­dzia­ła dopo­sa­że­nie labo­ra­to­rium tech­no­lo­gii bez­prze­wo­do­wych 4G/5G o typo­wą sta­cję bazo­wą LTE (Long Term Evo­lu­tion). Sprzę­tem takim mogą się pochwa­lić już uczel­nie kra­kow­skie, w tym Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza czy Poli­tech­ni­ka Kra­kow­ska. W War­sza­wie, WAT będzie pierw­szą uczel­nią wypo­sa­żo­ną w lokal­ną sta­cję bazo­wą LTE fir­my Nokia. Jed­no­cze­śnie labo­ra­to­rium będzie sta­no­wi­ło pod­sta­wę pro­ce­su dydak­tycz­ne­go przed­mio­tu z zakre­su tech­ni­ki LTE. Kształ­ce­nie stu­den­tów Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT na odpo­wied­nim pozio­mie w tym obsza­rze umoż­li­wi im podej­mo­wa­nie prac dyplo­mo­wych reali­zo­wa­nych we współ­pra­cy z fir­mą, czy odby­wa­nie w niej prak­tyk i sta­ży.

Współ­pra­ca z Nokią pozwo­li rów­nież na wspól­ne przed­się­wzię­cia w zakre­sie reali­za­cji inno­wa­cyj­nych pro­jek­tów badaw­czo-roz­wo­jo­wych. Pra­cow­ni­cy Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki liczą przede wszyst­kim na współ­pra­cę w obsza­rze prze­ło­mo­wych tech­no­lo­gii 5G, zwłasz­cza w odnie­sie­niu do tele­fo­nii komór­ko­wej i Inter­ne­tu Rze­czy IoT (Inter­net of Things). Ponad­to cie­ka­wym obsza­rem współ­pra­cy, zwią­za­nym z roz­wo­jem nad­cho­dzą­cych sys­te­mów 5G, jest inter­dy­scy­pli­nar­na nauka o danych (Data Scien­ce), zwią­za­na z meto­da­mi i algo­ryt­ma­mi sztucz­nej inte­li­gen­cji AI (Arti­fi­cial Intel­li­gen­ce), czy duży­mi zbio­ra­mi danych (Big Data). Tema­ty­ka ta jest bez­po­śred­nio powią­za­na z pro­wa­dzo­ny­mi w Insty­tu­cie Tele­ko­mu­ni­ka­cji WAT pro­jek­ta­mi z zakre­su cyber­bez­pie­czeń­stwa (Cyber-Secu­ri­ty), sie­ci defi­nio­wa­nych pro­gra­mo­wo SDN (Softwa­re-defi­ned network), czy radia kogni­tyw­ne­go CR (Cogni­ti­ve Radio).

Po uro­czy­stym pod­pi­sa­niu umo­wy, przed­sta­wi­cie­le fir­my uda­li się na Wydział Elek­tro­ni­ki, gdzie mogli zapo­znać się z ofer­tą nauko­wo-badaw­czą i dydak­tycz­ną Wydzia­łu. Pod­czas spo­tka­nia zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne rów­nież obsza­ry dzia­łal­no­ści oraz loka­li­za­cje Noki w Pol­sce.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

Nokia two­rzy tech­no­lo­gie łączą­ce świat. Opra­co­wu­je i dostar­cza jedy­ne w bran­ży kom­plet­ne port­fo­lio sprzę­tu sie­cio­we­go, opro­gra­mo­wa­nia, usług i licen­cji dostęp­nych na całym świe­cie. Klien­ta­mi Noki są dostaw­cy usług tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, któ­rych sie­ci obsłu­gu­ją łącz­nie 6,1 miliar­da sub­skryp­cji, a tak­że przed­się­bior­stwa z sek­to­ra pry­wat­ne­go i publicz­ne­go, któ­re korzy­sta­ją z fir­my port­fo­lio sie­ci w celu zwięk­sze­nia wydaj­no­ści i wzbo­ga­ce­nia życia.

Poprzez swo­je zespo­ły badaw­cze, w tym zna­ną na całym świe­cie fir­mę Nokia Bell Labs, fir­ma wpro­wa­dza kom­plek­so­we sie­ci 5G, któ­re są szyb­sze, bez­piecz­niej­sze i mogą zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wać życie, gospo­dar­kę i spo­łe­czeń­stwo. Nokia prze­strze­ga naj­wyż­szych etycz­nych stan­dar­dów biz­ne­so­wych, two­rząc tech­no­lo­gie z myślą o celach spo­łecz­nych, jako­ści i uczci­wo­ści.

W Pol­sce Nokia jest czo­ło­wym dostaw­cą infra­struk­tu­ry i usług dla ope­ra­to­rów komór­ko­wych. Zatrud­nia ponad 5500 osób w czte­rech oddzia­łach w Pol­sce: w Euro­pej­skim Cen­trum Opro­gra­mo­wa­nia i Inży­nie­rii we Wro­cła­wiu, Cen­trum R&D w Kra­ko­wie, Cen­trum Tech­no­lo­gicz­nym w Byd­gosz­czy oraz w War­sza­wie, gdzie mie­ści się cen­tra­la, dzia­ły sprze­da­ży oraz ser­wi­su.