Strona główna » Aktualności » WAT i NCBC w Programie Cyfrowych Ambasadorów

WAT i NCBC w Programie Cyfrowych Ambasadorów

Stu­den­ci i absol­wen­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej będą mogli roz­wi­jać swo­je kom­pe­ten­cje w zakre­sie cyber, kryp­to i IT pod patro­na­tem Naro­do­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni – atrak­cyj­ne­go pra­co­daw­cy, zarów­no dla żoł­nie­rzy, jak i pra­cow­ni­ków cywil­nych. Współ­pra­ca będzie reali­zo­wa­na w ramach Pro­gra­mu Cyfro­wych Amba­sa­do­rów. List inten­cyj­ny w tej spra­wie 12 listo­pa­da br. pod­pi­sa­li rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak i dyrek­tor NCBC gen. bryg. Karol Molen­da.  

Uczel­nia i Cen­trum zade­kla­ro­wa­ły ini­cjo­wa­nie dzia­łań na rzecz utwo­rze­nia Pro­gra­mu Cyfro­wych Amba­sa­do­rów. Celem pro­gra­mu będzie roz­po­wszech­nia­nie wie­dzy na temat dzia­łal­no­ści NCBC, z uwzględ­nie­niem moż­li­wo­ści pod­ję­cia pra­cy lub służ­by oraz odby­cia prak­tyk w Cen­trum przez absol­wen­tów i stu­den­tów WAT. Współ­pra­ca doty­czyć będzie przede wszyst­kim dwóch wydzia­łów – Cyber­ne­ty­ki i Elek­tro­ni­ki. Kie­run­ki zwią­za­ne z cyber­bez­pie­czeń­stwem, kryp­to­lo­gią i IT, na któ­rych kształ­cą się stu­den­ci tych wydzia­łów, sta­no­wią trzy zasad­ni­cze zakre­sy dzia­łal­no­ści NCBC.

„Roz­sze­rze­nie bar­dzo dobrej dotych­cza­so­wej współ­pra­cy z Naro­do­wym Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni otwie­ra przed naszą uczel­nią kolej­ne moż­li­wo­ści. W ramach Pro­gra­mu Cyfro­wych Amba­sa­do­rów stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej będą mogli zdo­by­wać wie­dzę oraz cen­ne doświad­cze­nia potrzeb­ne do reali­za­cji przy­szłej karie­ry zawo­do­wej. Poro­zu­mie­nie umoż­li­wi naszym stu­den­tom uczest­nic­two w pre­sti­żo­wych kon­kur­sach, udział w wykła­dach i warsz­ta­tach oraz innych for­mach aktyw­no­ści nauko­wej, a nawet przy­go­to­wa­nie prac dyplo­mo­wych pod opie­ką spe­cja­li­stów z NCBC” – mówi pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. Moni­ka Szył­kow­ska.

Kto może zostać amba­sa­do­rem? Pro­gram skie­ro­wa­ny jest do stu­den­tów, któ­rzy osią­ga­ją bar­dzo dobre wyni­ki w nauce, praw­dzi­wych pasjo­na­tów dzie­dzin, w któ­rych roz­wi­ja­ją swo­je umie­jęt­no­ści i zain­te­re­so­wa­nia. W ramach Pro­gra­mu Cyfro­wych Amba­sa­do­rów, NCBC będzie peł­nić rolę pro­mo­to­ra insty­tu­cjo­nal­ne­go prac dyplo­mo­wych wybra­nych stu­den­tów WAT, nad któ­ry­mi czu­wać będą pra­cow­ni­cy mery­to­rycz­ni Cen­trum. Nasi stu­den­ci i  absol­wen­ci będą nato­miast uczest­ni­czyć w pre­zen­ta­cjach na tar­gach pra­cy i kon­fe­ren­cjach doty­czą­cych dzia­łal­no­ści Cen­trum, jak rów­nież w kon­kur­sach takich jak haka­to­ny (np. NATO TIDE Hac­ka­thon) czy CTF pod mar­ką NCBC (np. w ramach łączo­nych zespo­łów NCBC i WAT). Zada­niem amba­sa­do­rów będzie też orga­ni­zo­wa­nie spo­tkań kół nauko­wych WAT, roz­po­wszech­nia­nie wie­dzy o kon­kur­sach wśród stu­den­tów Aka­de­mii, a tak­że przy­go­to­wa­nie mate­ria­łów e‑learningowych do wyko­rzy­sta­nia przez Cen­trum.

Eks­per­ci NCBC oraz Cyfro­wi Amba­sa­do­rzy wspól­nie będą uczest­ni­czyć w wykła­dach, warsz­ta­tach i spo­tka­niach z ucznia­mi szkół śred­nich pro­wa­dzą­cych kla­sy o pro­fi­lach: infor­ma­ty­ka, mate­ma­ty­ka, cyber­bez­pie­czeń­stwo i nowo­cze­sne tech­no­lo­gie infor­ma­tycz­ne. Doty­czy to takich szkól jak Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne (WOLI) dzia­ła­ją­ce przy WAT oraz szkół ponad­pod­sta­wo­wych uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie MON „CYBER​.MIL z kla­są”.

Jak zapo­wia­da NCBC, amba­sa­do­rzy będą pro­mo­wać wize­ru­nek Cen­trum na zewnątrz – wśród swo­ich kole­gów i kole­ża­nek, docie­ra­jąc do dużej licz­by odbior­ców i zako­rze­nia­jąc w nich obraz miej­sca pra­cy, w któ­rym chcie­li­by w przy­szło­ści zna­leźć zatrud­nie­nie. NCBC jest prze­ko­na­ne, że współ­pra­ca ze stu­den­ta­mi WAT zaowo­cu­je inno­wa­cyj­ny­mi pro­jek­ta­mi, a tak­że wes­prze kadro­wo zespo­ły spe­cja­li­stów dzia­ła­ją­ce w Cen­trum.

Szcze­gó­ło­we zasa­dy współ­pra­cy WAT i NCBC zosta­ną usta­no­wio­ne w odręb­nej umo­wie oraz w osob­nych poro­zu­mie­niach, któ­re już nie­dłu­go zosta­ną pod­pi­sa­ne z wybra­ny­mi stu­den­ta­mi. 

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek