Strona główna » Aktualności » WAT i Instytut Fizyki PAN zacieśniają współpracę

WAT i Instytut Fizyki PAN zacieśniają współpracę

O nowych moż­li­wo­ściach współ­pra­cy doty­czą­cej sta­ży nauko­wych dla pra­cow­ni­ków i dok­to­ran­tów, prak­tyk stu­denc­kich, reali­zo­wa­nia pro­jek­tów nauko­wo-badaw­czych oraz wza­jem­ne­go dostę­pu do bazy labo­ra­to­ryj­nej roz­ma­wia­li w dniu 3 lip­ca przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Insty­tu­tu Fizy­ki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Efek­tem uzgod­nień było pod­pi­sa­nie przez rek­to­ra-komen­dan­ta WAT płk. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka i dyrek­to­ra IF PAN prof. dr. hab. Roma­na Puź­nia­ka poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy.

Oby­dwie insty­tu­cje współ­pra­cu­ją aktyw­nie od wie­lu lat. Zespo­ły nauko­we WAT i IF PAN mogą pochwa­lić się wspól­ny­mi publi­ka­cja­mi i zre­ali­zo­wa­ny­mi pro­jek­ta­mi nauko­wy­mi. Według bazy Sco­pus naj­więk­sza część publi­ka­cji nauko­wych WAT o zasię­gu mię­dzy­na­ro­do­wym kla­sy­fi­ku­je się w kate­go­rii „Phy­sics and Astro­no­my”, tj. 24.7 %, co poka­zu­je, że obszar ten jest przed­mio­tem szcze­gól­ne­go zain­te­re­so­wa­nia uczel­ni. Obec­nie pra­cow­ni­cy WAT i wybra­nych insty­tu­tów PAN publi­ku­ją wspól­nie oko­ło 20 wyso­ko punk­to­wa­nych prac rocz­nie. Taki wynik sytu­uje jed­nost­ki nauko­we PAN na dru­gim miej­scu, zaraz po Poli­tech­ni­ce War­szaw­skiej, na liście współ­pra­cy WAT z inny­mi ośrod­ka­mi nauko­wy­mi. Insty­tut Fizy­ki posia­da oko­ło 30% udzia­łu w tym wyni­ku.

Ini­cja­ty­wa pod­pi­sa­nia nowej umo­wy wyni­kła z potrze­by sfor­ma­li­zo­wa­nia współ­pra­cy pomię­dzy Zakła­dem Fizy­ki Cia­ła Sta­łe­go (ZFCS) Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii (WTC) WAT a Śro­do­wi­sko­wym Labo­ra­to­rium Badań Krio­ge­nicz­nych i Spin­tro­nicz­nych IF PAN. W obu zespo­łach domi­nu­ją­cym obsza­rem zain­te­re­so­wań jest trans­port kwan­to­wy w struk­tu­rach pół­prze­wod­ni­ko­wych oraz róż­ne­go rodza­ju tech­ni­ki pozwa­la­ją­ce go cha­rak­te­ry­zo­wać. Szcze­gól­ną kla­sę sta­no­wią tutaj pomia­ry magne­to­tran­spor­to­we. Dzię­ki sta­ra­niom wie­lo­let­nie­go pra­cow­ni­ka WAT, prof. dr. hab. inż. Anto­nie­go Rogal­skie­go, czł. rzecz. PAN, któ­ry peł­ni rów­nież funk­cję dzie­ka­na Wydzia­łu IV PAN oraz kie­row­ni­ka ZFCS płk. dr. hab. inż. Pio­tra Mar­ty­niu­ka uczel­nia otrzy­ma­ła finan­so­wa­nie z dota­cji celo­wej MNiSW na zakup dwóch uni­kal­nych sys­te­mów pomia­ro­wych w ska­li Pol­ski i tej czę­ści Euro­py. Zna­czą­cy wkład w pro­jek­to­wa­niu zało­żeń do obu sys­te­mów miał obec­ny koor­dy­na­tor współ­pra­cy pomię­dzy WAT a IF PAN dr inż. Jaro­sław Wró­bel (ZFCS).

Zawar­ta umo­wa ramo­wa umoż­li­wia wszyst­kim wydzia­łom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej współ­pra­cę z Insty­tu­tem Fizy­ki PAN na takich samych zasa­dach. Doty­czy ona w szcze­gól­no­ści obsza­rów teo­rii i cha­rak­te­ry­za­cji mate­ria­łów pół­prze­wod­ni­ko­wych oraz obsza­rów z pogra­ni­cza fizy­ki i bio­me­dy­cy­ny. IF PAN zachę­ca do współ­pra­cy nie tyl­ko pra­cow­ni­ków, ale rów­nież i stu­den­tów WAT. Przy­kła­dem są atrak­cyj­ne prak­ty­ki stu­denc­kie. „Jeste­śmy bar­dzo otwar­ci na stu­den­tów. Uru­cho­mi­li­śmy pro­gram, któ­ry nazy­wa się Prak­ty­ki przed­dok­tor­skie. Pole­ga on na tym, że zatrud­nia­my stu­den­tów na okres sze­ściu mie­się­cy na ćwierć eta­tu, albo na trzy mie­sią­ce na pół eta­tu. Do pod­ję­cia prak­tyk zapra­sza­my stu­den­tów II stop­nia, któ­rzy roz­wa­ża­ją roz­po­czę­cie stu­diów dok­tor­skich w Insty­tu­cie Fizy­ki PAN. Tema­ty­ka prak­tyk zwią­za­na jest z dzia­łal­no­ścią Insty­tu­tu i doty­czy: fizy­ki pół­prze­wod­ni­ków, fizy­ki magne­ty­zmu i nad­prze­wod­nic­twa, fizy­ki ato­mo­wej i czą­stecz­ko­wej oraz fizy­ki bio­lo­gicz­nej” – mówił pod­czas spo­tka­nia w WAT dyrek­tor IF PAN prof. dr hab. inż. Roman Puź­niak.

W spo­tka­niu poprze­dza­ją­cym pod­pi­sa­nie poro­zu­mie­nia ze stro­ny Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czy­li: rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, pro­rek­tor ds. nauko­wych prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski, dzie­kan Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław Cudzi­ło, dyrek­tor Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicz­nej prof. dr hab. inż. Leszek Jaro­sze­wicz, dr inż. Jaro­sław Wró­bel. Insty­tut Fizy­ki PAN repre­zen­to­wa­li: dyrek­tor prof. dr hab. Roman Puź­niak, z‑ca dyrek­to­ra ds. nauko­wych Mag­da­le­na Zału­ska-Kotur, kie­row­nik Śro­do­wi­sko­we­go Labo­ra­to­rium Badań Krio­ge­nicz­nych i Spin­tro­nicz­nych prof. dr hab. Maciej Sawic­ki i prof. dr hab. inż. Jerzy Wró­bel.

Pod­czas wizy­ty w WAT goście zapo­zna­li się z wybra­ną baza labo­ra­to­ryj­ną uczel­ni, m.in. odwie­dzi­li labo­ra­to­ria: NMR w Insty­tu­cie Che­mii WTC, spek­tro­sko­pii w pod­czer­wie­ni oraz pomia­rów magne­to-optycz­nych w Insty­tu­cie Fizy­ki Tech­nicz­nej WTC. Dele­ga­cja zakoń­czy­ła wizy­tę w labo­ra­to­rium Zespo­łu Detek­cji Sygna­łów Optycz­nych Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki, gdzie zapo­zna­ła się z osią­gnię­cia­mi zespo­łu w zakre­sie wdro­żeń tech­no­lo­gii podwój­ne­go zasto­so­wa­nia.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek