» » W WAT spotkali się Rektorzy Polskich Uczelni Technicznych

W WAT spotkali się Rektorzy Polskich Uczelni Technicznych

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej roz­po­czę­ła się wczo­raj Kon­fe­ren­cja Rek­to­rów Pol­skich Uczel­ni Tech­nicz­nych. Dys­ku­tu­ją na temat bie­żą­cych pro­ble­mów szkol­nic­twa wyż­sze­go w naszym kra­ju, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem wdra­ża­nia Usta­wy 2.0.

„Celem Kon­fe­ren­cji Rek­to­rów Pol­skich Uczel­ni Tech­nicz­nych jest inte­gra­cja wszyst­kich uczel­ni tech­nicz­nych w Pol­sce. Pod­czas tego spo­tka­nia będzie­my się sku­piać nad kwe­stią refor­my w szkol­nic­twie wyż­szym, celem jest wypra­co­wa­nie wspól­ne­go sta­no­wi­ska na temat poszcze­gól­nych zapi­sów Usta­wy Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce. Usta­wa ta jest już wdra­ża­na, każ­da z uczel­ni bory­ka się w związ­ku z tym z inny­mi pro­ble­ma­mi. Chce­my o tym poroz­ma­wiać i wypra­co­wać jed­no­li­te sta­no­wi­sko” – pod­kre­śla Paweł Kuć­mierz, sekre­tarz KRPUT.   

I sesja obrad Kon­fe­ren­cji Rek­to­rów Pol­skich Uczel­ni Tech­nicz­nych odby­ła się w Sali Sena­tu WAT. Spo­tka­nie otwo­rzył prof. dr hab. inż. Tade­usz Słom­ka, rek­tor Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej, prze­wod­ni­czą­cy KRPUT. Po przy­wi­ta­niu gości głos zabrał gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT. Przed­sta­wia­jąc histo­rię uczel­ni, rek­tor pod­kre­ślił, że o wyjąt­ko­wo­ści WAT świad­czy to, iż kształ­ci ona zarów­no stu­den­tów cywil­nych jaki i woj­sko­wych. Obec­nie w WAT kształ­ci się pra­wie 10 tysię­cy stu­den­tów, z cze­go 2,5 tysią­ca to stu­den­ci woj­sko­wi. Gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek zazna­czył, że Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na dys­po­nu­je ogrom­nym poten­cja­łem inte­lek­tu­al­nym i nowo­cze­snym zaple­czem labo­ra­to­ryj­nym. W WAT wdra­ża­ne są nowo­cze­sne pro­gra­my naucza­nia oraz reali­zo­wa­ne są inno­wa­cyj­ne pro­jek­ty badaw­czo-roz­wo­jo­we. Absol­wen­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­ści, poszu­ki­wa­ni na ryn­ku pra­cy, peł­nią­cy wyso­kie funk­cje w armii, dosko­na­le przy­go­to­wa­ni do pra­cy w sojusz­ni­czych struk­tu­rach woj­sko­wych, w prze­my­śle i w gospo­dar­ce naro­do­wej. „Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest uczel­nią śred­niej wiel­ko­ści. Sta­wia­my na jakość, nie na ilość. Nie chce­my być naj­więk­szą uczel­nią, nie chce­my kon­ku­ro­wać z gigan­ta­mi. Ale chce­my być eli­tar­ną, dobrą uczel­nią tech­nicz­ną. Uczel­nią, któ­ra kształ­ci absol­wen­tów poszu­ki­wa­nych na ryn­ku pra­cy, któ­ra kształ­ci bar­dzo dobrych ofi­ce­rów. Ofi­ce­rów, któ­rzy speł­nia­ją wszyst­kie wyma­ga­nia, jakie sta­wia przed nimi nowo­cze­sna armia, nowo­cze­sne siły zbroj­ne i przy­szłe pole wal­ki” – pod­kre­ślił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.    

Krót­ką infor­ma­cję na temat skła­da­nia wnio­sków w Cen­tral­nej Komi­sji do Spraw Stop­ni i Tytu­łów przed­sta­wił nato­miast obec­ny na spo­tka­niu prof. Kazi­mierz Jan Fur­tak, prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji. Zazna­czył, że w pierw­szym kwar­ta­le ubie­głe­go roku do Komi­sji wpły­nę­ło aż 5600 wnio­sków. „Pra­wie trzy razy wię­cej niż w poprzed­nich latach w cią­gu całe­go roku” – stwier­dził prof. Fur­tak. Naj­wię­cej wnio­sków doty­czy­ło nauk huma­ni­stycz­nych i praw­nych oraz nauk medycz­nych. Nauki tech­nicz­ne pla­so­wa­ły się na miej­scu trze­cim.  Jak zazna­czył prof. Fur­tak, wyni­ka­ło to z pew­nych wzglę­dów pro­ce­du­ral­nych poszcze­gól­nych uczel­ni.

Rek­to­rzy zapo­zna­li się ze spra­woz­da­niem z dzia­łal­no­ści Forum Uczel­ni Tech­nicz­nych za rok 2019 i pla­na­mi tej orga­ni­za­cji na rok bie­żą­cy. Jed­no­gło­śnie przy­ję­li też spra­woz­da­nie budże­to­we FUT z dzia­łal­no­ści za rok ubie­gły. Forum repre­zen­tu­je śro­do­wi­sko stu­den­tów uczel­ni tech­nicz­nych w Pol­sce, zrze­sza 28 samo­rzą­dów stu­denc­kich oraz 2 samo­rzą­dy sto­wa­rzy­szo­ne uczel­ni tech­nicz­nych. Orga­ni­zu­je m.in. kon­fe­ren­cje i kon­kur­sy kół nauko­wych.

Część ple­nar­ną Kon­fe­ren­cji poprze­dzi­ło zwie­dza­nie  wybra­nych zakła­dów i labo­ra­to­riów WAT. Goście zwie­dzi­li Zakład Kon­struk­cji Spe­cjal­nych Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa oraz Labo­ra­to­rium Zobra­zo­wa­nia Wiel­ko­for­ma­to­we­go i Symu­la­cji Roz­sze­rzo­nej Rze­czy­wi­sto­ści Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki. „Mie­li­śmy przy­jem­ność zoba­czyć uni­kal­ne labo­ra­to­ria Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­rych nie widzie­li­śmy wcze­śniej na żad­nej z uczel­ni tech­nicz­nych.  To była miła nie­spo­dzian­ka” – przy­zna­je sekre­tarz KRPUT Paweł Kuć­mierz. 

Dzi­siaj uczest­ni­cy Kon­fe­ren­cji dys­ku­tu­ją na temat Usta­wy Pra­wo o szkol­nic­twie wyż­szym i nauce, algo­ryt­mie podzia­łu środ­ków finan­so­wych oraz ewa­lu­acji. W obra­dach uczest­ni­czy pod­se­kre­tarz sta­nu w MNiSW Anna Budza­now­ska.  Pod­ję­ty zosta­nie też temat roli współ­pra­cy z Bia­ło­ru­sią i inny­mi part­ne­ra­mi ze wscho­du w roz­wi­ja­niu edu­ka­cji i badań w zakre­sie IT, a tak­że kwe­stia ochro­ny wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej. Odbę­dą się też dwie pre­lek­cje eks­per­tów WAT: o tok­sycz­nym dzia­ła­niu zna­ne­go związ­ku che­micz­ne­go, któ­rą wygło­si prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski, pro­rek­tor ds. nauko­wych WAT oraz o Sys­te­mach Bro­ni Skie­ro­wa­nej Ener­gii, wygło­si ją płk dr hab. inż. Krzysz­tof Kop­czyń­ski, dyrek­tor Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT.

Ewa Jan­kie­wicz, Anna Ambro­ziak
fot. Seba­stian Jurek