» » Vivat Academia, vivant Professores!

Vivat Academia, vivant Professores!

Tra­dy­cyj­ne sło­wa „Rok aka­de­mic­ki 2017/2018 w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uwa­żam za otwar­ty” zosta­ły wypo­wie­dzia­ne przez JM rek­to­ra-komen­dan­ta WAT płk. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka 3 paź­dzier­ni­ka 2017 r. Stu­dia w WAT roz­po­czę­ło pra­wie 10 000 stu­den­tów, w tym ponad 1 600 pod­cho­rą­żych.  Na pierw­szy rok stu­diów przy­ję­to nie­mal­że 3 000 stu­den­tów woj­sko­wych i cywil­nych.

„Pro­gram roz­wo­ju armii, kon­se­kwent­nie reali­zo­wa­ny przez obec­ne kie­row­nic­two resor­tu obro­ny naro­do­wej, spo­wo­do­wał, iż w tym roku stu­dia w mun­du­rze roz­po­czy­na ponad 600  pod­cho­rą­żych, to znacz­nie wię­cej niż w latach ubie­głych” – powie­dział płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek do uczest­ni­ków uro­czy­stej inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go w sali kino­wej Klu­bu WAT.

Obec­ny na uro­czy­sto­ści pod­se­kre­tarz sta­nu w MON prof. dr hab. Woj­ciech Fał­kow­ski, odpo­wie­dzial­ny za szkol­nic­two woj­sko­we, zapo­wie­dział: „Już w tej chwi­li daje­my sub­wen­cje duże, chce­my dawać jesz­cze więk­sze. W cią­gu dwóch lat z nie­ca­łych 200 pod­cho­rą­żych, zwięk­szy­li­śmy ten limit do ponad 600. Prze­szło trzy­krot­nie. I ten poziom z ewen­tu­al­ny­mi korek­ta­mi, raczej w górę niż w dół, będzie­my sta­ra­li się utrzy­mać w przy­szłym roku i w następ­nych latach”. Dla uczel­ni otwie­ra­ją się więc nowe per­spek­ty­wy i moż­li­wo­ści dyna­micz­ne­go roz­wo­ju. „WAT jest uczel­nią z dużym poten­cja­łem, jest uczel­nią dobrą, z bar­dzo dobry­mi tra­dy­cja­mi, z duży­mi osią­gnię­cia­mi. To nie­wąt­pli­wie uczel­nia, któ­rą woj­sko pol­skie może i powin­no się chwa­lić” – dodał mini­ster.

W swo­im prze­mó­wie­niu rek­tor-komen­dant WAT pod­kre­ślił, że inau­gu­ra­cja jest rów­nież oka­zją do pod­su­mo­wa­nia pierw­sze­go roku dzia­łal­no­ści nowych władz uczel­ni: „Z całą odpo­wie­dzial­no­ścią mogę stwier­dzić, że uda­ło nam się przy­wró­cić Aka­de­mię woj­sku nie tra­cąc przy tym uzna­nej pozy­cji w śro­do­wi­sku cywil­nym.(…) Sil­ną stro­ną Aka­de­mii jest jej dzia­łal­ność nauko­wo-badaw­cza, co sta­no­wi odpo­wiedź na ocze­ki­wa­nia kie­row­nic­twa resor­tu. (…) Cią­gle zacie­śnia­ją się związ­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z armią. Two­rzą je doko­na­nia na rzecz woj­ska. Mamy na tym polu nie­pod­wa­żal­ne suk­ce­sy.” Rek­tor-komen­dant WAT wyzna­czył rów­nież cele i zada­nia na naj­bliż­sze lata: „Zada­niem władz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej jest sku­tecz­nie wyko­rzy­sty­wać ogrom­ny poten­cjał edu­ka­cyj­ny i badaw­czy Aka­de­mii dla roz­wo­ju i moder­ni­za­cji Sił Zbroj­nych. Dużym wyzwa­niem jest wpro­wa­dze­nie uczel­ni do eli­ty euro­pej­skich i świa­to­wych ośrod­ków aka­de­mic­kich. Wią­że się to z cią­głym pod­no­sze­niem jako­ści reali­zo­wa­nych badań oraz kształ­ce­nia stu­den­tów i pod­cho­rą­żych.” Stu­den­tom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek zło­żył gra­tu­la­cje zwy­cię­stwa w trud­nej wal­ce o indek­sy: „Roz­po­czy­na­cie naj­cie­kaw­szy okres swe­go życia. Nie zmar­nuj­cie go. Przy­szli­ście do nas z Waszy­mi talen­ta­mi i nadzie­ja­mi. My pomo­że­my zma­te­ria­li­zo­wać Wasze marze­nia.”

Mini­ster prof. dr hab. W. Fał­kow­ski mówiąc o przy­szło­ści naszej uczel­ni pod­kre­ślił: „Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na powin­na dołą­czyć do eli­tar­ne­go gro­na naj­lep­szych ośrod­ków nauko­wo-dydak­tycz­nych w ska­li świa­ta. To jest ten cel.(…)  Pie­nią­dze, wola, chę­ci ze stro­ny resor­tu i woj­ska pol­skie­go są. WAT musi się roz­wi­jać naj­szyb­ciej jak to jest moż­li­we. (…) Życząc stu­den­tom i kadrze nauko­wo-dydak­tycz­nej Aka­de­mii suk­ce­sów w nowym roku aka­de­mic­kim mini­ster powie­dział: „Życzę Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dal­sze­go, szyb­kie­go roz­wo­ju. Tu tem­po musi być utrzy­ma­ne. To tem­po, któ­re poka­za­li­śmy przy zwięk­sza­niu limi­tu pod­cho­rą­żych, musi mieć zasto­so­wa­nie w roz­wo­ju, inwe­sty­cjach, nakła­dach, rów­nież w efek­tach badaw­czych i dydak­tycz­nych. Jestem prze­ko­na­ny, że Pan Rek­tor wraz z całą spo­łecz­no­ścią aka­de­mic­ką, temu wyzwa­niu jest w sta­nie spro­stać.”

Uro­czy­sty, oko­licz­no­ścio­wy list skie­ro­wał do Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT i całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda. List Pre­zy­den­ta odczy­tał płk Witold Lewan­dow­ski z BBN. W liście Pre­zy­dent zwró­cił uwa­gę na histo­rycz­ne tra­dy­cje i rolę szkol­nic­twa woj­sko­we­go oraz kon­ty­nu­ację szla­chet­nych war­to­ści Szko­ły Rycer­skiej przez współ­cze­sne szkol­nic­two woj­sko­we: „Już w XVIII wie­ku król Sta­ni­sław August Ponia­tow­ski zda­wał sobie spra­wę z donio­słej roli szkol­nic­twa woj­sko­we­go – edu­ko­wa­nia zarów­no cywi­li, jak i czyn­nych żoł­nie­rzy. To wła­śnie on w 1765 roku zało­żył Aka­de­mię Szla­chec­kie­go Kor­pu­su Jego Kró­lew­skiej Mości i Rze­czy­po­spo­li­tej zwa­ną też Szko­łą Rycer­ską, któ­ra przez lata dzia­łal­no­ści wykształ­ci­ła set­ki mło­dych ludzi, w tym takich mężów sta­nu jak Tade­usz Kościusz­ko. (…) Wszy­scy Pań­stwo tutaj zebra­ni, zarów­no kadra nauko­wa, jak i stu­den­ci, są kon­ty­nu­ato­ra­mi wspa­nia­łych, szla­chet­nych tra­dy­cji pol­skiej woj­sko­wo­ści. Dziś reali­zu­ją Pań­stwo swo­ją misję, sta­wia­jąc sobie ambit­ne cele i inwe­stu­jąc w inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia i pomy­sły. Dro­dzy stu­den­ci, może­cie być dum­ni z bycia czę­ścią tej spo­łecz­no­ści.” Jed­no­cze­śnie Pre­zy­dent odniósł się do obec­nej sytu­acji w kra­ju i zachę­cał do wzię­cia udzia­łu w obcho­dach stu­le­cia odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści 11 listo­pa­da 1918 r. Po 123 latach nie­wo­li, rusy­fi­ka­cji i ger­ma­ni­za­cji Pol­ska ponow­nie wró­ci­ła na mapę świa­ta.  „Bar­dzo liczę na to, że pra­cow­ni­cy nauko­wi pol­skich uczel­ni woj­sko­wych włą­czą się w przy­szło­rocz­ne obcho­dy stu­le­cia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. Zapra­szam Pań­stwa do uho­no­ro­wa­nia poko­le­nia, któ­re wal­czy­ło i odbu­do­wa­ło nowo­cze­sną Rzecz­po­spo­li­tą” – napi­sał Pre­zy­dent Andrzej Duda.

W swo­im liście Pre­zy­dent RP pod­kre­ślił rów­nież zna­cze­nie udzia­łu Pola­ków w refe­ren­dum kon­sty­tu­cyj­nym i potrze­bie zabra­nia gło­su śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go w ogól­no­na­ro­do­wej deba­cie doty­czą­cej kształ­tu usta­wy zasad­ni­czej: „Zbli­ża­ją­ce się refe­ren­dum kon­sul­ta­cyj­ne doty­czą­ce nowej usta­wy zasad­ni­czej to oka­zja, aby wszy­scy Pola­cy, w tym rów­nież śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie, wyra­zi­ły swo­je ocze­ki­wa­nia odno­śnie klu­czo­wych zasad i insty­tu­cji ustro­jo­wych, a nawet kon­kret­nych zapi­sów nowej kon­sty­tu­cji. Uwa­żam, że w tej ogól­no­na­ro­do­wej deba­cie, Pań­stwa głos powi­nien wybrzmieć szcze­gól­nie wyraź­nie.”

Naj­waż­niej­szym momen­tem uro­czy­sto­ści było ślu­bo­wa­nie stu­den­tów i dok­to­ran­tów pierw­sze­go roku. Naj­lep­szym z nich, sym­bo­licz­ne indek­sy wrę­czy­li mini­ster prof. dr hab. Woj­ciech Fał­kow­ki i rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Salę wypeł­ni­ło „Gau­de Mater Polo­nia” w wyko­na­niu chó­ru aka­de­mic­kie­go. Po ślu­bo­wa­niu, nowych stu­den­tów powi­tał prze­wod­ni­czą­cy Samo­rzą­du Stu­denc­kie­go WAT sierż. pchor. Marek Dors. „Stu­dia to czas, któ­ry od wie­lu poko­leń okre­śla­ny jest jako naj­wspa­nial­szy okres w życiu mło­de­go czło­wie­ka. Uczyń­my więc wszyst­ko, aby po tych kil­ku latach sło­wa te tak­że i dla Was samych nabra­ły takiej wła­śnie war­to­ści. (…) Macie nie­po­wta­rzal­ną oka­zję, aby roz­wi­jać wła­sne pasje i zain­te­re­so­wa­nia w 39 kołach nauko­wych i orga­ni­za­cjach stu­denc­kich. Dla tych zaś, któ­rzy pra­gną reali­zo­wać swo­je spor­to­we pasje, cze­ka boga­ta ofer­ta sek­cji spor­to­wych odno­szą­cych suk­ce­sy na are­nie kra­jo­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej” – powie­dział prze­wod­ni­czą­cy samo­rzą­du. Odśpie­wa­nie „Gau­de­amus Igi­tur” przy­pie­czę­to­wa­ło przy­ję­cie stu­den­tów pierw­sze­go roku do spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Uro­czy­stość była rów­nież oka­zją do wrę­cze­nia dyplo­mów ośmiu nowo mia­no­wa­nym dok­to­rom habi­li­to­wa­nym. W roku aka­de­mic­kim 2016/2017 czter­dzie­stu żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków Aka­de­mii uzy­ska­ło stop­nie nauko­we dok­to­ra. Uro­czy­ste ślu­bo­wa­nie dok­tor­skie przy­jął pro­rek­tor ds. nauko­wych prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski. W minio­nym roku suk­ce­sy odno­si­li rów­nież stu­den­ci. Za naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą w roku aka­de­mic­kim 2016/2017 nagro­dą rek­to­ra wyróż­nio­nych zosta­ło sze­ściu stu­den­tów. Wszyst­kim wyróż­nio­nym i awan­so­wa­nym dyplo­my wrę­czy­li mini­ster prof. dr hab. Woj­ciech Fał­kow­ki i rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Swo­ją obec­no­ścią w inau­gu­ra­cji nowe­go roku aka­de­mic­kie­go zaszczy­ci­li nas: pod­se­kre­tarz sta­nu w MON prof. dr hab. Woj­ciech Fał­kow­ski, dowód­ca Cen­trum Ope­ra­cji Mor­skich wice­ad­mi­rał Sta­ni­sław Zarych­ta, z‑ca sze­fa SG WP – gen.  bryg. Jan Dzie­dzic, inspek­tor Sił Powietrz­nych DG RSZ gen. bryg. pil. Miro­sław Jemiel­nik, z‑ca komen­dan­ta głów­ne­go ŻW gen. bryg. Robert Jędry­chow­ski, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Kadr MON Rado­sław Peter­man, dyrek­tor DNiSW płk Robert Kurow­ski, z‑ca dowód­cy WOT płk Artur Dęb­czak, dzie­kan Wydzia­łu IV PAN prof. Anto­ni Rogal­ski, rek­to­rzy i pro­rek­to­rzy zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni, byli rek­to­rzy WAT, DHC WAT: prof. Józef Model­ski, prof. Piotr Wolań­ski, prof. Euge­niusz Świ­toń­ski, przed­sta­wi­cie­le ducho­wień­stwa: biskup polo­wy WP JE gen. bryg. dr Józef Guz­dek, kanc­lerz Pra­wo­sław­ne­go Ordy­na­ria­tu WP ks. płk Michał Dudicz, pro­boszcz Para­fii Archi­ka­te­dral­nej św. Jana Chrzci­cie­la ks. pra­łat Bog­dan Bar­toł­da, pro­boszcz Para­fii Woj­sko­wo-Cywil­nej na Bemo­wie ks. płk dr Jan Domian, dzie­kan RSZ Ewan­ge­lic­kie­go Dusz­pa­ster­stwa Woj­sko­we­go ks. ppłk Wie­sław Żyde­la, przed­sta­wi­cie­le MON i insty­tu­cji cen­tral­nych resor­tu obro­ny naro­do­wej, Dowódz­twa Gene­ral­ne­go RSZ, Dowódz­twa Ope­ra­cyj­ne­go RSZ, ŻW, Poli­cji, BBN, SWW, SKW, dyrek­to­rzy insty­tu­tów nauko­wo-badaw­czych, cen­trów szko­le­nia wojsk i woj­sko­wych zakła­dów uzbro­je­nia, przed­sta­wi­cie­le władz samo­rzą­do­wych woje­wódz­twa, powia­tu,  gmin i dziel­ni­cy, pre­ze­si i dyrek­to­rzy firm pra­cu­ją­cych na rzecz prze­my­słu zbro­je­nio­we­go, przed­sta­wi­cie­le związ­ków i sto­wa­rzy­szeń kom­ba­tanc­kich, byli pra­cow­ni­cy WAT.

Inau­gu­ra­cję zakoń­czył wykład płk. dr. hab. inż. Micha­ła Kędzier­skie­go, dyrek­to­ra Insty­tu­tu Geo­de­zji Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji pt. „Roz­po­zna­nie geo­prze­strzen­ne – zmy­sły armii”.

Goście, kadra i stu­den­ci mie­li rów­nież oka­zję zapo­znać się z osią­gnię­cia­mi nauko­wy­mi i wdro­że­nio­wy­mi poszcze­gól­nych wydzia­łów na wysta­wie, któ­ra towa­rzy­szy­ła uro­czy­sto­ści.

Życze­nia  dla całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej prze­sła­li: rek­to­rzy szkół wyż­szych, pre­ze­si i dyrek­to­rzy firm, insty­tu­tów i ośrod­ków badaw­czo-roz­wo­jo­wych.

W przed­dzień inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go odby­ła się w koście­le pw. M. B. Ostro­bram­skiej, na war­szaw­skim Boer­ne­ro­wie uro­czy­sta Msza Świę­ta w inten­cji stu­den­tów oraz kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej Aka­de­mii, cele­bro­wa­na przez Bisku­pa Polo­we­go WP JE gen. bryg. dr. Józe­fa Guzd­ka. W swo­im prze­sła­niu ksiądz Biskup powie­dział m.in.: „Pamię­taj­cie zawsze, że uczel­nia jest domem praw­dy, wol­no­ści i nie­za­leż­no­ści. Tyl­ko ludzie wol­ni mogą two­rzyć rze­czy wiel­kie, a dąże­nie do praw­dy powin­no być pod­sta­wo­wym obo­wiąz­kiem i cno­tą spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej”.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski