» » Uzbrojenie 2018 – konferencja w świątecznej oprawie

Uzbrojenie 2018 – konferencja w świątecznej oprawie

wpis w: Aktualności | 0

XII Mię­dzy­na­ro­do­wa Kon­fe­ren­cja Uzbro­je­nio­wa – Uzbro­je­nie 2018 nt. „Nauko­we Aspek­ty Tech­ni­ki Uzbro­je­nia i Bez­pie­czeń­stwa”, pod hono­ro­wym patro­na­tem Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrze­ja Dudy, odby­ła się w dniach 17 – 20 wrze­śnia 2018 r. w Wind­sor Pala­ce Hotel&Conference Cen­ter w Jachran­ce k. War­sza­wy.

Jest to jed­na z naj­więk­szych w Euro­pie Środ­ko­wej imprez nauko­wych poświę­co­nych uzbro­je­niu i środ­kom tech­nicz­nym słu­żą­cym bez­pie­czeń­stwu, któ­rej orga­ni­za­to­ra­mi są Insty­tut Tech­ni­ki Uzbro­je­nia (ITU) Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa (WML) Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (WAT) oraz Woj­sko­wy Insty­tut Tech­nicz­ny Uzbro­je­nia (WITU). Hono­ro­wym Part­ne­rem Stra­te­gicz­nym kon­fe­ren­cji była Pol­ska Gru­pa Zbro­je­nio­wa S.A. (PGZ S.A.), nato­miast patro­nat medial­ny spra­wo­wa­ła redak­cja: „Pol­ski Zbroj­nej” (fun­da­tor nagród książ­ko­wych dla uczest­ni­ków VI Kon­kur­su o nagro­dę im. Kazi­mie­rza Sie­mie­no­wi­cza), „Woj­ska i Tech­ni­ki” oraz „Gło­su Aka­de­mic­kie­go” (pismo pra­cow­ni­ków i stu­den­tów WAT). Kon­fe­ren­cję finan­so­wo wspar­ło – ze środ­ków prze­zna­czo­nych na dzia­łal­ność upo­wszech­nia­ją­cą naukę – Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go.

Tego­rocz­na Kon­fe­ren­cja mia­ła cha­rak­ter szcze­gól­nie uro­czy­sty, wręcz świą­tecz­ny, ponie­waż odby­wa­ła się w roku Jubi­le­uszu 100-lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści oraz w roku Jubi­le­uszu 100-lecia utwo­rze­nia Służ­by Uzbro­je­nia Woj­ska Pol­skie­go. Do tych pod­nio­słych rocz­nic nawią­zy­wa­ła zarów­no opra­wa arty­stycz­na czę­ści poprze­dza­ją­cej otwar­cie kon­fe­ren­cji (w aran­ża­cji kie­row­ni­ka Klu­bu WAT Krzysz­to­fa Cichań­skie­go), jak i tema­ty­ka pierw­szej sesji ple­nar­nej, poświę­co­nej m.in. osią­gnię­ciom pol­skich inży­nie­rów i naukow­ców w dzie­dzi­nie uzbro­je­nia na prze­strze­ni ostat­nich 100 lat oraz per­spek­ty­wom roz­wo­ju uzbro­je­nia w Pol­sce z wyko­rzy­sta­niem kra­jo­we­go poten­cja­łu wytwór­cze­go i myśli kon­struk­cyj­no-tech­no­lo­gicz­nej.

Kon­fe­ren­cję otwo­rzył JM Rek­tor-Komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, nato­miast obra­dom pierw­szej sesji ple­nar­nej prze­wod­ni­czy­li dzie­kan WML WAT dr hab. inż. Sta­ni­sław Kachel oraz dyrek­tor WITU płk dr inż. Rafał Baze­la. Pod­czas tej sesji wygło­szo­no sześć refe­ra­tów, któ­re dzie­kan WML WAT pod­su­mo­wał nastę­pu­ją­co: Tema­ty­ka sesji nawią­zy­wa­ła do osią­gnięć pol­skich uzbro­je­niow­ców na prze­strze­ni ostat­nie­go stu­le­cia w sze­ściu klu­czo­wych dzie­dzi­nach uzbro­je­nia, a mia­no­wi­cie uzbro­je­nia: strze­lec­kie­go, arty­le­ryj­skie­go, rakie­to­we­go, lot­ni­cze­go i mor­skie­go oraz w obsza­rze amu­ni­cji. Z satys­fak­cją, a wręcz z dumą dostrze­głem, że część pre­zen­to­wa­nych w refe­ra­tach roz­wią­zań jest autor­stwa naukow­ców i inży­nie­rów z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i Woj­sko­we­go Insty­tu­tu Tech­nicz­ne­go Uzbro­je­nia, ści­śle współ­pra­cu­ją­cych z kon­struk­to­ra­mi i tech­no­lo­ga­mi z zakła­dów pol­skie­go prze­my­słu zbro­je­nio­we­go, przy wspar­ciu spe­cja­li­stów w mun­du­rach. Ponad­to tema­ty­ka tej sesji pokry­wa­ła się ści­śle z obsza­ra­mi obec­nych zain­te­re­so­wań nauko­wo-badaw­czych i dydak­tycz­nych zarów­no Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT, jak i WITU. (…) Nale­ży bowiem pamię­tać, że żad­na armia nie jest w sta­nie speł­niać swej misji, jeże­li nie będzie nale­ży­cie uzbro­jo­na.”

Tego­rocz­na Kon­fe­ren­cja zgro­ma­dzi­ła oko­ło 280 uczest­ni­ków z Pol­ski, Sło­wa­cji, Ukra­iny, Fran­cji oraz Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki. Wśród nich zna­leź­li się m.in. przed­sta­wi­cie­le Biu­ra Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go, firm pol­skie­go prze­my­słu obron­ne­go, insty­tu­tów nauko­wo-badaw­czych, uczel­ni woj­sko­wych i cywil­nych oraz służb mun­du­ro­wych

Pod­czas czte­ro­dnio­wych obrad wygło­szo­no 127 refe­ra­tów na 9 sesjach ple­nar­nych i sesji pla­ka­to­wej, zaty­tu­ło­wa­nych: Bada­nia doświad­czal­ne i nume­rycz­ne uzbro­je­nia, Kon­struk­cja i tech­no­lo­gia sprzę­tu uzbro­je­nia, Tech­no­lo­gia i mate­ria­ły, Amu­ni­cja i mate­ria­ły wybu­cho­we, Logi­sty­ka i bez­pie­czeń­stwo, Bali­sty­ka i osło­ny bali­stycz­ne, Uzbro­je­nie i kra­jo­wy prze­mysł obron­ny. Pod­czas kon­fe­ren­cji wykła­dy spe­cjal­ne wygło­si­li zapro­sze­ni naukow­cy: dr Ernest L. Baker (USA) z NATO-wskie­go Cen­trum Ana­li­zy Infor­ma­cji Bez­pie­czeń­stwa Amu­ni­cji (wykład pt. Prak­ty­ka i stan­dar­dy NATO w obsza­rze bez­pie­czeń­stwa amu­ni­cji, w tym małow­raż­li­wej”) oraz prof. dr hab. inż. Zbi­gniew Kowa­lew­ski z Insty­tu­tu Pod­sta­wo­wych Pro­ble­mów Tech­ni­ki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk (wykład pt. „Postę­py w bada­niach zmę­cze­nio­wych mate­ria­łów – stan bie­żą­cy i nowe wyzwa­nia”). Stresz­cze­nia wszyst­kich nade­sła­nych refe­ra­tów opu­bli­ko­wa­no w książ­ko­wym wydaw­nic­twie kon­fe­ren­cyj­nym, a peł­ną ich treść – na nośni­ku elek­tro­nicz­nym. Ponad­to nie­któ­re zre­cen­zo­wa­ne arty­ku­ły pre­zen­to­wa­ne pod­czas kon­fe­ren­cji opu­bli­ko­wa­no w kwar­tal­ni­kach nauko­wych pt.: „Pro­ble­my Mecha­tro­ni­ki. Uzbro­je­nie, lot­nic­two, inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa” (nr 3/2018, wydaw­ca – WML WAT) i „Pro­ble­my Tech­ni­ki Uzbro­je­nia” (nr 1/2018, wydaw­ca – WITU), któ­re otrzy­ma­li wszy­scy uczest­ni­cy spo­tka­nia.

Kon­fe­ren­cji towa­rzy­szy­ła rów­nież wysta­wa pro­duk­tów wytwa­rza­nych przez: Fabry­kę Bro­ni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o., PCO S.A., Insty­tut Tech­nicz­ny Wojsk Lot­ni­czych i EC Test Sys­tem Sp. z o.o.

Wie­czor­na gala kon­fe­ren­cyj­na w dniu 19.09.2018 r. mia­ła bar­dzo pod­nio­sły cha­rak­ter. W trak­cie jej pierw­szej czę­ści uczest­ni­cy wysłu­cha­li utwo­rów Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w wyko­na­niu pia­ni­sty Macie­ja Pisz­ka. Pod­czas czę­ści dru­giej uho­no­ro­wa­no auto­rów naj­lep­szych refe­ra­tów oraz zwień­czo­no wysi­łek uczest­ni­ków VI Kon­kur­su o nagro­dę im. Kazi­mie­rza Sie­mie­no­wi­cza – za naj­lep­szą publi­ka­cję kon­fe­ren­cyj­ną z dzie­dzi­ny tech­ni­ki uzbro­je­nia i bez­pie­czeń­stwa dla auto­rów, któ­rzy nie ukoń­czy­li 35 roku życia. Wrę­czo­no rów­nież dwie Nagro­dy Spe­cjal­ne: pre­ze­sa BUOS za twór­cze wyko­rzy­sta­nie wyni­ków badań nauko­wych w prak­ty­ce (przy­zna­na po raz czwar­ty) oraz redak­to­ra naczel­ne­go maga­zy­nu „Woj­sko i Tech­ni­ka” za naj­lep­szą pre­zen­ta­cję tema­tu pod­czas sesji pla­ka­to­wej (przy­zna­na po raz pią­ty). Lau­re­ata­mi obu nagród zosta­li auto­rzy refe­ra­tu pt. Wybra­ne wyni­ki badań kwa­li­fi­ka­cyj­nych okrę­to­we­go sys­te­mu uzbro­je­nia na ORP KASZUB”, repre­zen­tu­ją­cy Aka­de­mię Mary­nar­ki Wojen­nej, PIT-RADWAR S.A., WAT i Zakła­dy Mecha­nicz­ne „Tar­nów” S.A.

Po raz dru­gi w histo­rii Kon­fe­ren­cji przy­zna­no Nagro­dę Grand Prix 2018 za naj­cie­kaw­szy refe­rat w dzie­dzi­nie inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii obron­nych, ufun­do­wa­ną przez pre­ze­sa PGZ S.A. Jaku­ba Ski­bę. Jej tego­rocz­ny­mi lau­re­ata­mi zosta­li auto­rzy refe­ra­tu pt. Kara­bi­nek GROT – nowo­cze­sna broń nowo­cze­snej armii”, repre­zen­tu­ją­cy Fabry­kę Bro­ni „Łucznik”-Radom i WAT. Wyróż­nio­nym nagro­dę wrę­czył dyrek­tor Depar­ta­men­tu Inno­wa­cji i Roz­wo­ju Tech­no­lo­gicz­ne­go PGZ dr Robert Kudel­ski.

Pre­zes Kapi­tu­ły „Zło Dobrem Zwy­cię­żaj” Ryszard Wal­czak uho­no­ro­wał WAT i WITU Odzna­ką Nie­pod­le­gło­ści, któ­rą ode­bra­li pro­rek­tor WAT ds. roz­wo­ju dr hab. inż. Lucjan Śnie­żek i dyrek­tor WITU płk dr inż. Rafał Baze­la.

Wyjąt­ko­wy cha­rak­ter kon­fe­ren­cji Uzbro­je­nie 2018 dodat­ko­wo pod­kre­śla fakt, że wszy­scy jej uczest­ni­cy i goście otrzy­ma­li dwie książ­ki o tema­ty­ce uzbro­je­nio­wej autor­stwa pra­cow­ni­ków ITU WML WAT pt.: Naj­now­sze uzbro­je­nie Woj­ska Pol­skie­go. Siły lądo­we.” (Bel­lo­na, War­sza­wa 2018) oraz Prak­tycz­ny słow­nik angiel­sko-pol­ski bro­ni pal­nej” (Bel­lo­na, War­sza­wa 2017).

Ryszard Woź­niak
fot. Jacek Kijew­ski, Ryszard Woź­niak