» » Uroczysty Apel

Uroczysty Apel

 

 

21 paź­dzier­ni­ka br. w Aka­de­mii odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji pod­su­mo­wa­nia seme­stru let­nie­go roku aka­de­mic­kie­go 2014/2015. Po przy­by­ciu w miej­sce uro­czy­sto­ści rek­tor-komen­dant Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zyg­munt Mier­czyk przy­jął mel­du­nek od pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych WAT płk. dr. hab. Tade­usza Szczur­ka                     o goto­wo­ści pod­od­dzia­łów do uro­czy­stej zbiór­ki. Po prze­glą­dzie pod­od­dzia­łów nastą­pi­ło pod­nie­sie­nie fla­gi pań­stwo­wej i ode­gra­nie hym­nu pań­stwo­we­go. Apel pro­wa­dził zastęp­ca dowód­cy bata­lio­nu szkol­ne­go mjr Kon­rad Boro­wiec­ki. Uro­czy­sta zbiór­ka sta­ła się oka­zją do wyróż­nie­nia żoł­nie­rzy zawo­do­wych oraz pod­cho­rą­żych.

Za wybit­ne zasłu­gi w dowo­dze­niu, szko­le­niu i pra­cy wycho­waw­czej oraz wzo­ro­we wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków służ­bo­wych, mini­ster Obro­ny Naro­do­wej wyróż­nił tytu­łem hono­ro­wym „Zasłu­żo­ny Żoł­nierz Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej”: z odzna­ką pierw­sze­go stop­nia – zło­tą: pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych – płk. dr. hab. Tade­usza Szczur­ka, prof. WAT oraz zastęp­cę dzie­ka­na Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki – płk. dr. inż. Zdzi­sła­wa Chu­de­go; z odzna­ką dru­gie­go stop­nia – srebr­ną: dowód­cę bata­lio­nu szkol­ne­go – ppłk. mgr. Dariu­sza Kanię.

Za uzy­ska­nie ocen pozy­tyw­nych z egza­mi­nów i zali­czeń, osią­gnię­cia z ostat­nie­go seme­stru śred­niej oce­ny nie niż­szej niż 4,51 oraz bar­dzo dobre wyko­ny­wa­nie zadań służ­bo­wych, rek­tor-komen­dant WAT wyróż­nił tytu­łem hono­ro­wym „Wzo­ro­wy Pod­cho­rą­ży”:

po raz trze­ci: sierż. pchor. Bar­tło­mie­ja Flisz­kie­wi­cza  z WTC, sierż. pchor. Sta­ni­sła­wa Skrzy­pec­kie­go z WCY, st. kpr. pchor. Łuka­sza Bucz­ka z WTC;

po raz dru­gi: sierż. pchor. Paw­ła Sta­sia­kie­wi­cza z WEL, sierż. pchor. Bła­że­ja Śle­sic­kie­go z WEL, st. kpr. pchor. Mał­go­rza­tę Urban z WML, st. kpr. pchor. Bar­to­sza Woj­ta­le­wi­cza z WTC;

po raz pierw­szy: sierż. pchor. Pio­tra Arku­szyń­skie­go z WML, sierż. pchor. Toma­sza Kuli­gę z WML, sierż. pchor. Adria­na Lewic­kie­go z WME, sierż. pchor. Fili­pa Nachy­łę z WME, sierż. pchor. Mate­usza Oszczy­pa­łę z WLO, sierż. pchor. Paw­ła Poku­siń­skie­go z WLO, sierż. pchor. Kami­la Szum­ko­wa z WLO, sierż. pchor. Bar­tło­mie­ja Tur­czy­na z WIG, st. kpr. pchor. Karo­la Gąsio­ra z WML, st. kpr. pchor. Bar­to­sza Panien­kow­skie­go z WML, st. kpr. pchor. Micha­ła Urbań­skie­go z WML, st. kpr. pchor. Szy­mo­na Wsze­la­kie­go z WML, kpr. pchor. Grze­go­rza Pie­trza­ka z WTC, st. szer. pchor. Alek­san­drę Figat z WTC, st. szer. pchor. Sta­ni­sła­wa Kaniec­kie­go z WTC, st. szer. pchor. Syl­wię Kuzio­rę z WML, st. szer. pchor. Bar­to­sza Muchar­skie­go z WLO, st. szer. pchor. Grze­go­rza Wie­ja­ka z WLO.

Za wybit­ne osią­gnię­cia w rywa­li­za­cji spor­to­wej i god­ne repre­zen­to­wa­nie Aka­de­mii, rek­tor WAT wyróż­nił nagro­dą rze­czo­wą mistrza Woj­ska Pol­skie­go w pły­wa­niu sierż. pchor. Ceza­re­go Ram­sa  z WME.

JM Rek­tor WAT gra­tu­lu­jąc wszyst­kim wyróż­nio­nym wyra­ził nadzie­ję, że wkrót­ce do ich gro­na dołą­czy kolej­na, licz­na gru­pa żoł­nie­rzy.  Pieśń repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go i defi­la­da pod­od­dzia­łów zakoń­czy­ły uro­czy­sty apel.

mjr Jaro­sław Kopyść

foto: Grze­gorz Rosiń­ski