» » Uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy pod Smoleńskiem

Uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy pod Smoleńskiem

W ramach obcho­dów zbli­ża­ją­cej się dzie­wią­tej rocz­ni­cy kata­stro­fy rzą­do­we­go samo­lo­tu pod Smo­leń­skiem, w Osso­wie i w Grzy­bo­wie k. Iło­wa odby­ły się uro­czy­sto­ści upa­mięt­nia­ją­ce ofia­ry tego tra­gicz­ne­go wyda­rze­nia, w któ­rym zgi­nę­li naj­waż­niej­si przed­sta­wi­cie­le władz pań­stwo­wych, człon­ko­wie rodzin ofiar katyń­skich oraz zało­ga samo­lo­tu. W uro­czy­sto­ściach wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Zło­że­niem wią­za­nek kwia­tów przed pomni­kiem na cmen­ta­rzu Pol­skich Żoł­nie­rzy oraz przy krzy­żu w Pan­te­onie Boha­te­rów roz­po­czę­ła się 6 kwiet­nia uro­czy­stość odsło­nię­cia pomni­ka śp. mini­stra Paw­ła Wypy­cha w doli­nie 96 Dębów Pamię­ci w Osso­wie. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wał JM Rek­tor-Komen­dant gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wraz z przed­sta­wi­cie­la­mi kadry oraz pod­cho­rą­ży­mi. Uro­czy­stość odby­ła się z udzia­łem kom­pa­nii hono­ro­wej WAT i pocz­tu sztan­da­ro­we­go.

W Kapli­cy Mat­ki Bożej Zwy­cię­skiej w Osso­wie mia­ła miej­sce Msza Świę­ta, któ­rej prze­wod­ni­czył biskup Romu­ald Kamiń­ski. Po mszy nastą­pił prze­marsz pod tabli­cę „Pamię­ci Pol­skich Ofi­ce­rów”,  dowód­ców oddzia­łów wal­czą­cych w Bitwie War­szaw­skiej w 1920 r., któ­rzy zosta­li zamor­do­wa­ni przez Rosjan w 1940 r. Zło­żo­no tam kwia­ty oraz ode­gra­no sygnał „Śpij Kole­go”. Następ­nie uczest­ni­cy uro­czy­sto­ści prze­szli do miej­sca odsło­nię­cia pomni­ka śp. mini­stra Paw­ła Wypy­cha przy krzy­żu w Pan­te­onie Boha­te­rów. Przy woj­sko­wej asy­ście hono­ro­wej ode­gra­no „Mazu­rek Dąbrow­skie­go” i roz­po­czę­to głów­ną część uro­czy­sto­ści.

Do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści oko­licz­no­ścio­wy list skie­ro­wał Pre­zy­dent RP Andrzej Duda. „W Pan­te­onie Boha­te­rów w ossow­skim Sank­tu­arium Naro­do­wym upa­mięt­nio­ny będzie odtąd śp. Mini­ster Paweł Wypych. To dla mnie chwi­la szcze­gól­na, mie­li­śmy bowiem oka­zję współ­pra­co­wać w Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pro­fe­so­ra Lecha Kaczyń­skie­go. Paw­ła Wypy­cha cecho­wa­ła głę­bo­ka tro­ska o spra­wy spo­łecz­ne. Zaj­mo­wał się zwłasz­cza pro­ble­ma­ty­ką doty­czą­cą rodzin oraz osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Te dzie­dzi­ny powie­rzył Jego uwa­dze Pan Pre­zy­dent, powo­łu­jąc Go na swo­je­go dorad­cę” – napi­sał pre­zy­dent i zazna­czył tak­że jak wiel­ką stra­tę ponie­śli Pola­cy po tra­gicz­nej śmier­ci 96 ofiar kata­stro­fy smo­leń­skiej. „Odda­ję dzi­siaj cześć Ich pamię­ci. W imie­niu całe­go naro­du dzię­ku­ję za to, co czy­ni­li dla wspól­ne­go dobra. Dzię­ku­ję Opatrz­no­ści za to, że mogli­śmy Ich poznać, roz­ma­wiać z nimi i współ­pra­co­wać. I jestem prze­ko­na­ny, że spo­czy­wa na nas powin­ność kon­ty­nu­owa­nia Ich misji na rzecz sil­nej, bez­piecz­nej, spra­wie­dli­wej i suwe­ren­nej Pol­ski. Oby­śmy nigdy z tej dro­gi nie zeszli ani w niej nie usta­li” – pod­kre­ślił Andrzej Duda.

Po oko­licz­no­ścio­wych prze­mó­wie­niach i odsło­nię­ciu pomni­ka zło­żo­no wią­zan­ki kwia­tów. Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści ode­gra­no „Pieśń Repre­zen­ta­cyj­ną Woj­ska Pol­skie­go”.

Paweł Wypych był pol­skim samo­rzą­dow­cem i urzęd­ni­kiem. Od 11 grud­nia 2007 r. peł­nił funk­cję Dorad­cy Pre­zy­den­ta RP a 30 kwiet­nia 2009 r. został mia­no­wa­ny Sekre­ta­rzem Sta­nu Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta RP. Zmarł tra­gicz­nie 10 kwiet­nia 2010 r. w kata­stro­fie rzą­do­we­go samo­lo­tu pod Smo­leń­skiem.

Ofia­ry kata­stro­fy pod Smo­leń­skiem zosta­ły upa­mięt­nio­ne rów­nież 7 kwiet­nia pod­czas uro­czy­sto­ści w Grzy­bo­wie, któ­re zosta­ły zor­ga­ni­zo­wa­ne przez sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Roz­wo­ju Zie­mi Iłow­skiej i Fun­da­cję Wieś Eko­lo­gicz­na im. św. Fran­cisz­ka z Asy­żu. Podob­nie jak w latach poprzed­nich obcho­dy odby­ły się w miej­scu pamię­ci nazwa­nym „Polem 96 dębów”. Wzię­ła w nich udział asy­sta hono­ro­wa WAT. Pod­cho­rą­żo­wie w imie­niu spo­łecz­no­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zło­ży­li kwia­ty pod tabli­cą poświę­co­ną ofia­rom tra­ge­dii.

Moni­ka Przy­był
fot. por. Mar­cin Śni­gur­ski, szer. pchor. Rafał Wit­koś, szer. pchor. Paweł Żuraw­ski