Strona główna » Aktualności » Uroczystości pogrzebowe pchor. Huberta Bobrzyckiego

Uroczystości pogrzebowe pchor. Huberta Bobrzyckiego

Z wiel­kim smut­kiem pra­cow­ni­cy i stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

przy­ję­li wia­do­mość o śmier­ci pchor. Huber­ta Bobrzyc­kie­go,

stu­den­ta III roku Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa

Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

 

Pchor. Hubert Bobrzyc­ki zmarł w szpi­ta­lu 12 czerw­ca w wie­ku 22 lat

po zasłab­nię­ciu na zaję­ciach służ­bo­wych.

 

Rodzi­nie i Bli­skim

wyra­zy głę­bo­kie­go współ­czu­cia

skła­da­ją

Rek­tor, Senat, pra­cow­ni­cy i stu­den­ci

Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

 

Msza świę­ta żałob­na odpra­wio­na zosta­nie w pią­tek 21 czerw­ca 2019 r. o godz. 12.00

w Koście­le Gar­ni­zo­no­wym pw. Św. Woj­cie­cha, ul. Plac Zwy­cię­stwa 1 w Szcze­ci­nie.

 

Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odbę­dą się na Cmen­ta­rzu przy ul. Pole­głych w Szcze­ci­nie o godz. 13.00.