» » Uroczyste powitanie generała brygady Tadeusza Szczurka

Uroczyste powitanie generała brygady Tadeusza Szczurka

wpis w: Aktualności | 0

Pre­zy­dent RP, Zwierzch­nik Sił Zbroj­nych Andrzej Duda mia­no­wał płk. dr. hab. inż. Tade­usza Szczur­ka, rek­to­ra-komen­dan­ta WAT na sto­pień gene­ral­ski. Akt mia­no­wa­nia został wrę­czo­ny rek­to­ro­wi przez Pre­zy­den­ta RP pod­czas obcho­dów Dnia Pod­cho­rą­że­go 29 listo­pa­da w Bel­we­de­rze. W pią­tek 30 listo­pa­da spo­łecz­ność Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej powi­ta­ła nowe­go gene­ra­ła.

Przed budyn­kiem głów­nym Aka­de­mii w obec­no­ści kom­pa­nii hono­ro­wej zebra­li się: kadra nauko­wo-dydak­tycz­na i ofi­cer­ska, stu­den­ci woj­sko­wi i cywil­ni oraz pra­cow­ni­cy uczel­ni. W imie­niu całej spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej życze­nia i gra­tu­la­cje z oka­zji awan­su zło­żył gene­ra­ło­wi bry­ga­dy Tade­uszo­wi Szczur­ko­wi dzie­kan Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław Cudzi­ło.

„Z ogrom­nym zado­wo­le­niem przy­ję­li­śmy dłu­go wycze­ki­wa­ną wia­do­mość o Pań­skim awan­sie na sto­pień gene­ra­ła bry­ga­dy, któ­ry istot­nie wzmac­nia sta­tus i pod­no­si pre­stiż naszej uczel­ni. Odbie­ra­my ten fakt jako szcze­gól­ny powód do dumy dla całej spo­łecz­no­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że bez umie­jęt­ne­go Pań­skie­go kie­ro­wa­nia Aka­de­mią w nie­zwy­kle trud­nej i dyna­micz­nie zmie­nia­ją­cej się sytu­acji poli­tycz­no-nauko­wo-edu­ka­cyj­nej, licz­ne osią­gnię­cia Aka­de­mii nie zyska­ły­by tak wyso­kiej ran­gi, a ostat­nie doko­na­nia WAT – wie­lo­krot­nie wyra­ża­ne­go uzna­nia przez naszych prze­ło­żo­nych. Awans gene­ral­ski dla Rek­to­ra-Komen­dan­ta jest jed­no­znacz­nym potwier­dze­niem i uko­ro­no­wa­niem tego uzna­nia. Zaszczyt służ­by w kor­pu­sie gene­ral­skim jest dany nie­licz­nym żoł­nie­rzom, a zatem tym cen­niej­szy i bar­dziej pożą­da­ny. Pan Panie Rek­to­rze w peł­ni na ten awans zasłu­żył nie tyl­ko z racji wspo­mnia­nych suk­ce­sów w dowo­dze­niu Aka­de­mią, ale tak­że z powo­du, że to nie wej­ście do tego eli­tar­ne­go gro­na było i jest głów­nym moto­rem Pań­skich dzia­łań, lecz dobro i pomyśl­ny roz­wój Aka­de­mii. Liczy­my, że wie­lo­krot­nie oka­zy­wa­na przez Pana tro­ska i poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści za losy Aka­de­mii jej stu­den­tów i pra­cow­ni­ków zosta­ną tym awan­sem jesz­cze pogłę­bio­ne. Bez wąt­pie­nia Pań­skie moż­li­wo­ści będą teraz dużo więk­sze, ponie­waż nie od dzi­siaj wia­do­mo, że mini­ste­rial­ne gabi­ne­ty zamknię­te przed puł­kow­ni­kiem są sze­ro­ko otwar­te przed gene­ra­łem. W imie­niu wszyst­kich pra­cow­ni­ków i stu­den­tów Aka­de­mii skła­dam ser­decz­ne gra­tu­la­cje. Życzy­my Panu Rek­to­ro­wi dużo zdro­wia i wszel­kiej pomyśl­no­ści, kolej­nych wspa­nia­łych osią­gnięć zawo­do­wych, dal­szych awan­sów i wie­le przy­jem­no­ści z peł­nio­nej służ­by, a zwłasz­cza satys­fak­cji z efek­tów dzia­łal­no­ści Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w nowej struk­tu­rze i sytu­acji praw­nej, ale nie­zmien­nie pod Pań­skim kie­row­nic­twem. Gra­tu­lu­je­my!” – powie­dział prof. Cudzi­ło.

Gene­rał Tade­usz Szczu­rek dzię­ku­jąc za tak miłe powi­ta­nie pod­kre­ślił: „To wiel­ka wzru­sza­ją­ca chwi­la, nie tyl­ko dla mnie, ale dla nas wszyst­kich. Jest to przede wszyst­kim wyróż­nie­nie dla Aka­de­mii i doce­nie­nie jej wysił­ków oraz ran­gi. Nie było­by tego wyróż­nie­nia bez wiel­kie­go wysił­ku i pra­cy nas wszyst­kich, począw­szy od komen­dy Aka­de­mii poprzez kie­row­ni­ków pod­sta­wo­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych i wszyst­kich pra­cow­ni­ków, któ­rzy wkła­da­ją tyle pra­cy w nasz suk­ces. To rów­nież doce­nie­nie naszych pod­cho­rą­żych, któ­rych widzi­my bar­dzo czę­sto poza Aka­de­mią. To są dodat­ko­we przed­się­wzię­cia. Dzię­ku­ję Wam pod­cho­rą­żo­wie za wczo­raj­szy dzień – kom­pa­nii hono­ro­wej i pod­od­dzia­ło­wi histo­rycz­ne­mu. Bar­dzo ład­nie wypa­dli­ście na dzie­dziń­cu Bel­we­de­ru. Ale nie tyl­ko. Mie­li­śmy ostat­nio wie­le przed­się­wzięć zwią­za­nych ze Świę­tem Nie­pod­le­gło­ści. Zawsze potra­fi­cie god­nie repre­zen­to­wać Aka­de­mię, dla­te­go za Waszym pośred­nic­twem wszyst­kim pod­cho­rą­żym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej skła­dam ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia. Ten awans gene­ral­ski jest dla mnie zobo­wią­za­niem, ale rów­nież dla nas wszyst­kich, dla­te­go ten wysi­łek, któ­ry podej­mu­je­my musi­my kon­ty­nu­ować dla dobra Aka­de­mii. Dzię­ku­ję za wszyst­ko!”

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek