» » Uroczyste otwarcie obiektów sportowych WAT

Uroczyste otwarcie obiektów sportowych WAT

wpis w: Aktualności | 0

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zakoń­czo­no kom­plek­so­wą moder­ni­za­cję infra­struk­tu­ry spor­to­wej, dzię­ki któ­rej powsta­ło nowo­cze­sne Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go. Wyre­mon­to­wa­no sta­dion lek­ko­atle­tycz­ny, hale spor­to­we, siłow­nie i sale do wal­ki wręcz, wybu­do­wa­no wie­lo­funk­cyj­ne boiska i odno­wio­no kry­tą pły­wal­nię. Pod­cho­rą­żo­wie, stu­den­ci i kadra WAT mają teraz do dys­po­zy­cji  ośro­dek spor­to­wy na naj­wyż­szym euro­pej­skim pozio­mie.

Uro­czy­ste otwar­cie nowo wybu­do­wa­nych i zmo­der­ni­zo­wa­nych obiek­tów spor­to­wych uczel­ni odby­ło się 29 czerw­ca w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go. W obec­no­ści zapro­szo­nych gości, władz uczel­ni, kadry, pod­cho­rą­żych i stu­den­tów, aktu prze­cię­cia wstę­gi doko­na­li JM Rek­tor-Komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek i bur­mistrz Dziel­ni­cy War­sza­wa Bemo­wo Michał Grodz­ki. Następ­nie pro­boszcz para­fii woj­sko­wo-cywil­nej pw. Mat­ki Boskiej Ostro­bram­skiej ks. płk dr Jan Domian poświę­cił nowe obiek­ty.

„Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na nie­ustan­nie się roz­wi­ja. W ostat­nich dwóch latach zna­czą­co wzro­sła licz­ba pod­cho­rą­żych, a to wła­śnie głów­nie dla nich dosto­so­wu­je­my bazę dydak­tycz­no-szko­le­nio­wą Aka­de­mii. Moder­ni­za­cja Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go była dużym wyzwa­niem, któ­re­mu po kil­ku latach cią­głej pra­cy spro­sta­li­śmy” – powie­dział w prze­mó­wie­niu rek­tor-komen­dant płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

„Ta duża inwe­sty­cja w infra­struk­tu­rę spor­to­wą Aka­de­mii była moż­li­wa dzię­ki dota­cji Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej, za co ser­decz­nie dzię­ku­ję przed­sta­wi­cie­lom mini­ster­stwa, w szcze­gól­no­ści Depar­ta­men­tu Nauki i Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go i Szta­bu Gene­ral­ne­go. War­to też wspo­mnieć o wspar­ciu admi­ni­stra­cyj­nym tych inwe­sty­cji ze stro­ny bur­mi­strza Dziel­ni­cy Bemo­wo – Pana Micha­ła Grodz­kie­go” – pod­kre­ślił rek­tor-komen­dant WAT.

Do użyt­ku odda­na zosta­ła kry­ta hala spor­to­wa z 70-metro­wą bież­nią, klat­ką cross­fit i dwie­ma mata­mi do wal­ki w bli­skim kon­tak­cie. Uczel­nia może się poszczy­cić sta­dio­nem lek­ko­atle­tycz­nym z 400-metro­wą, tar­ta­no­wą bież­nią, try­bu­na­mi na 1,5 tys. osób i auto­ma­tycz­nie nawad­nia­ną mura­wą. Obiekt dosto­so­wa­ny jest do roz­gry­wa­nia nie­mal wszyst­kich kon­ku­ren­cji lek­ko­atle­tycz­nych. Zali­cze­nio­we testy bie­go­we kadry, obo­wią­zu­ją­ce w woj­sku odby­wać się mogą wła­śnie na tym sta­dio­nie. Moż­na na nim roz­gry­wać zawo­dy spor­to­we w ramach resor­tu obro­ny naro­do­wej, jak rów­nież zawo­dy w ramach rywa­li­za­cji spor­to­wej uczel­ni wyż­szych, na przy­kład Aka­de­mic­kie Mistrzo­stwa Pol­ski. Jedy­ny jak dotąd w szkol­nic­twie woj­sko­wym tor prze­szkód, gdzie pod­cho­rą­żo­wie poko­nu­ją prze­szko­dy wg stan­dar­dów NATO powstał wła­śnie w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Pod­ło­że toru zosta­ło wyło­żo­ne tar­ta­nem. Obiekt wyróż­nia się tak­że dłu­go­ścią i rodza­jem prze­szkód do poko­na­nia.

Sport wpi­sa­ny jest w życie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Doty­czy to przede wszyst­kim kształ­ce­nia i wycho­wa­nia pod­cho­rą­żych, przy­szłych ofi­ce­rów Woj­ska Pol­skie­go. „Stu­den­ci WAT uczest­ni­czą regu­lar­nie w zaję­ciach spraw­no­ści fizycz­nej, zda­ją egza­mi­ny seme­stral­ne i nale­żą do róż­nych sek­cji spor­to­wych dzia­ła­ją­cych przy Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go. W sek­cjach tre­nu­ją pod okiem wykwa­li­fi­ko­wa­nych tre­ne­rów. Swo­je przy­go­to­wa­nie spraw­dza­ją w zawo­dach spor­to­wych odno­sząc licz­ne suk­ce­sy na are­nie kra­jo­wej i nie tyl­ko” – powie­dział płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Rek­tor podzię­ko­wał wszyst­kim pra­cow­ni­kom Aka­de­mii zaan­ga­żo­wa­nym w moder­ni­za­cję bazy spor­to­wej uczel­ni: „Ogrom­ne podzię­ko­wa­nia nale­żą się pra­cow­ni­kom WAT reali­zu­ją­cym te inwe­sty­cje, ich codzien­nej pra­cy i koor­dy­na­cji dzia­łań zawdzię­cza­my to, że dziś może­my podzi­wiać te wspa­nia­łe obiek­ty”.

O potrze­bie i koniecz­no­ści moder­ni­za­cji Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go naj­le­piej świad­czą licz­by. „W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej obec­nie kształ­ci się 1300 pod­cho­rą­żych oraz ponad 7000 stu­den­tów cywil­nych. Stu­den­ci mun­du­ro­wi w cią­gu tygo­dnia uczest­ni­czą w sze­ściu godzi­nach zajęć z wycho­wa­nia fizycz­ne­go, a cywil­ni dwie godzi­ny. Łącz­nie w roku aka­de­mic­kim 2017/2018 na tere­nie obiek­tów spor­to­wych Aka­de­mii prze­pro­wa­dzo­no 28 tys. godzin zajęć z wycho­wa­nia fizycz­ne­go ze stu­den­ta­mi i kadrą dydak­tycz­ną. W tym samym okre­sie odby­ło się pięć tysię­cy godzin tre­nin­gów człon­ków róż­nych sek­cji Klu­bu Uczel­nia­ne­go Aka­de­mic­kie­go Związ­ku Spor­to­we­go WAT. W nowym roku aka­de­mic­kim licz­ba stu­den­tów woj­sko­wych kształ­cą­cych się w Aka­de­mii ma wzro­snąć o 750 osób i nie­zbęd­ne będzie dal­sze roz­bu­do­wa­nie bazy spor­to­wej ” – mówił pod­czas uro­czy­sto­ści kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go dr Satur­nin Przy­byl­ski. W pla­nach uczel­ni jest budo­wa jesz­cze jed­nej siłow­ni i Ośrod­ka Spraw­no­ści Fizycz­nej. Aktu­al­nie wymie­nia­ne jest ogro­dze­nie całe­go kom­plek­su spor­to­we­go. Jego dłu­gość to pra­wie 2 km, a koszt wyno­si oko­ło 1 mln zł.

Uro­czy­ste­mu otwar­ciu zmo­der­ni­zo­wa­ne­go ośrod­ka spor­to­we­go towa­rzy­szy­ły poka­zy spor­to­we na tere­nie nowych obiek­tów m.in. pokaz dyna­micz­ny poko­ny­wa­nia lądo­we­go toru prze­szkód, pokaz ćwi­czeń w Par­ko­ur Park, ćwi­czeń wytrzy­ma­ło­ścio­wo-siło­wych na przy­rzą­dach w hali tar­ta­no­wej oraz pokaz dosko­na­le­nia ele­men­tów tech­ni­ki bok­ser­skiej. W poka­zach udział wzię­li stu­den­ci WAT. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na przy­go­to­wa­ła na tę oka­zję rów­nież wysta­wę sto­isk wydzia­ło­wych, gdzie zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły wyna­laz­ki wszyst­kich wydzia­łów aka­de­mic­kich, pra­ce stu­denc­kich kół nauko­wych oraz ofer­ta dydak­tycz­na Aka­de­mii. Spor­to­we świę­to­wa­nie zakoń­czył pik­nik, na któ­rym nie zabra­kło jak zawsze smacz­nej woj­sko­wej gro­chów­ki.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek, Moni­ka Przy­był