Strona główna » Aktualności » Uniwersytecki Puchar Świata w Trójboju Siłowym

Uniwersytecki Puchar Świata w Trójboju Siłowym

Repre­zen­ta­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zaję­ła 5 miej­sce w kon­kur­sie dru­ży­no­wym Uni­wer­sy­tec­kie­go Pucha­ru Świa­ta w Trój­bo­ju Siło­wym. W zawo­dach, któ­re odby­ły się w dniach 21 – 27 lip­ca w Tatru  w Esto­nii wzię­li udział zawod­ni­cy z 41 uczel­ni z całe­go świa­ta. W kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej, repre­zen­tan­ci naszej uczel­ni zdo­by­li dwa brą­zo­we meda­le – ppor. Daniel Ilczy­szyn w kate­go­rii 83 kg z wyni­kiem 702,5 kg oraz kpr. pchor. Mar­cin Bogac­ki w kate­go­rii 105 kg z wyni­kiem 720 kg. Debiu­tu­ją­cy na mię­dzy­na­ro­do­wej are­nie Krzysz­tof Stan­gret zajął 7 loka­tę w kate­go­rii 105 kg, a kpr. pchor. Jan Duma upla­so­wał się na 15 miej­scu w kate­go­rii 93 kg.

 

Paweł Jawor­ski