» » Umowa z portugalską uczelnią

Umowa z portugalską uczelnią

W obec­no­ści  amba­sa­do­ra RP w Por­tu­ga­lii – prof. Bro­ni­sła­wa Misz­ta­la, czte­ry pol­skie uczel­nie tech­nicz­ne: Poli­tech­ni­ka Łódz­ka, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na oraz Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza, pod­pi­sa­ły umo­wę o współ­pra­cy z  Insti­tu­to Supe­rior Tec­ni­co z Lizbo­ny.  Pod­pi­sy zosta­ły zło­żo­ne w ponie­dzia­łek,  12 paź­dzier­ni­ka,  w rek­to­ra­cie PŁ, w Sali Sena­tu.

13 bm. por­tu­gal­ska dele­ga­cja odwie­dzi­ła Aka­de­mię zapo­zna­jąc się z histo­rią, bazą labo­ra­to­ryj­no-dydak­tycz­ną i osią­gnię­cia­mi nauko­wy­mi WAT. Gościom towa­rzy­szył pro­rek­tor ds. nauko­wych prof. Krzysz­tof Czu­pryń­ski.

Insti­tu­to Supe­rior Tec­ni­co, od powsta­nia w 1911 r., jest naj­więk­szą i naj­bar­dziej reno­mo­wa­ną uczel­nią tech­nicz­ną w Por­tu­ga­lii, pla­su­ją­cą się wśród naj­lep­szych w Euro­pie. O wyso­kim pozio­mie pro­wa­dzo­nych tam badań i prac nauko­wych świad­czy m.in. spe­cjal­ny pro­gram reali­zo­wa­ny wspól­nie z Mas­sa­chu­setts Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy, naj­bar­dziej pre­sti­żo­wym na świe­cie ame­ry­kań­skim uni­wer­sy­te­tem.

Mał­go­rza­ta Tro­cha /PŁ/

foto: Jacek Sza­be­la