Strona główna » Aktualności » Uhonorowanie laureatów studenckiej konferencji CERC

Uhonorowanie laureatów studenckiej konferencji CERC

Stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nagro­dze­ni za refe­ra­ty doty­czą­ce tech­ni­ki woj­sko­wej, wygło­szo­ne na mię­dzy­na­ro­do­wej stu­denc­kiej kon­fe­ren­cji CERC, zosta­li uho­no­ro­wa­ni cer­ty­fi­ka­ta­mi. Lau­re­atom dyplo­my orga­ni­za­to­ra kon­fe­ren­cji –  rumuń­skiej Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my – wrę­czył JM Rek­tor-Komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak.

Spo­śród trzy­na­stu nagro­dzo­nych stu­den­tów, sied­mio­ro zdo­by­ło pierw­sze miej­sce w poszcze­gól­nych pane­lach tema­tycz­nych.

„Wasze suk­ce­sy, suk­ce­sy stu­den­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, są jed­no­cze­śnie suk­ce­sa­mi naszej Uczel­ni. Bar­dzo zale­ży nam na tym, by pre­stiż Aka­de­mii był nie­ustan­nie pod­no­szo­ny, a Wasza dzia­łal­ność dosko­na­le się w to wpi­su­je. Za to Wam ser­decz­nie dzię­ku­ję. Cie­szę się, że osią­gnę­li­ście tak wyso­kie miej­sca. To nie­wąt­pli­wie bar­dzo duży suk­ces i zara­zem  bar­dzo dobre doświad­cze­nie zdo­by­te na are­nie nauko­wej i mię­dzy­na­ro­do­wej. Teraz jeste­ście jesz­cze stu­den­ta­mi, ale jestem prze­ko­na­ny, że nie­któ­rzy z Was myślą o tym, aby roz­wi­jać się w kie­run­ku nauko­wym. Nie­wąt­pli­wie doświad­cze­nie, któ­re zdo­by­li­ście już na tym wcze­snym eta­pie Wasze­go roz­wo­ju nauko­we­go, będzie dla Was bar­dzo pomoc­ne. Gra­tu­lu­ję Wam odnie­sio­nych suk­ce­sów i bar­dzo się z nich cie­szę” – powie­dział płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak.

Mię­dzy­na­ro­do­wa stu­denc­ka kon­fe­ren­cja CERC odby­ła się w for­mie zdal­nej w dniach 23–24 kwiet­nia br. Uczest­ni­czy­li w niej stu­den­ci pię­ciu wydzia­łów aka­de­mic­kich WAT: Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia, Cyber­ne­ty­ki, Elek­tro­ni­ki, Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa. Łącz­nie w kon­fe­ren­cji wzię­ło udział 270 stu­den­tów z 23 uczel­ni. Stu­den­ci WAT wygło­si­li w sumie 17 refe­ra­tów w poszcze­gól­nych pane­lach tema­tycz­nych.

Lau­re­ata­mi pierw­sze­go miej­sca zosta­li: sierż. pchor. Artur Kło­siń­ski (panel Arma­ment Sys­tem), sierż. pchor. Mak­sy­mi­lian Trze­ciak (panel Aero­spa­ce and Mecha­ni­cal Engi­ne­ering)  i inż. Kamil Pod­kań­ski (panel Robo­tics, Auto­ma­tion and Elec­tro­nic Sys­tems) z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa; mgr inż. Aga­ta Baran (panel Auto­mo­ti­ve Engi­ne­ering and Mate­rials Tech­no­lo­gy), pchor. Eryk Mar­chlew­ski i plut. pchor. Jakub Kurow­ski (panel Inter­cul­tu­ral Com­mu­ni­ca­tion) z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz sierż. pchor. Gabriel Lesiak (panel Era­smus+ and Mili­ta­ry Era­smus Expe­rien­ces) z Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia.

Dru­gie miej­sce zaję­li: sierż. pchor. Damian Cichy i sierż. pchor. Mate­usz Winiar­ski (panel Arma­ment Sys­tems) oraz sierż. pchor. Woj­ciech Łożyń­ski (panel Com­pu­ter Scien­ce, Model­ling and Simu­la­tions). Wszy­scy  repre­zen­to­wa­li Wydział Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa.

Trze­cie miej­sce zdo­by­li: sierż. pchor. Ange­li­ka Arku­szyń­ska (panel Aero­spa­ce and Mecha­ni­cal Engi­ne­ering) oraz Karo­li­na Skow­roń­ska (panel Com­pu­ter Scien­ce, Model­ling and Simu­la­tions) z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa oraz sierż. pchor. Maciej Urbań­czyk (panel Robo­tics, Auto­ma­tion and Elec­tro­nic Sys­tems) z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki.

W uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia cer­ty­fi­ka­tów uczest­ni­czy­li opie­ku­no­wie stu­den­tów: ppłk dr inż. Kon­rad Woj­to­wicz, pro­dzie­kan ds. stu­denc­kich i współ­pra­cy zagra­nicz­nej Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa oraz kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk, koor­dy­na­tor kon­fe­ren­cji z ramie­nia WAT.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na była współ­or­ga­ni­za­to­rem kon­fe­ren­cji.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek

Wię­cej infor­ma­cji: Suk­ce­sy stu­den­tów na kon­fe­ren­cji w rumuń­skiej Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my