» » Udział podchorążych WAT w kampanii „Zostań Żołnierzem RP”

Udział podchorążych WAT w kampanii „Zostań Żołnierzem RP”

wpis w: Aktualności | 0

Pod­czas zimo­wych ferii szkol­nych od 14 stycz­nia do 24 lute­go w 5 woje­wódz­twach na połu­dniu Pol­ski rusza II etap kam­pa­nii Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej „Zostań Żoł­nie­rzem Rze­czy­po­spo­li­tej”. Kam­pa­nia ma na celu poka­za­nie, że bycie żoł­nie­rzem to nie tyl­ko służ­ba, ale też cie­ka­wa i sta­bil­na pra­ca. W bez­po­śred­nich roz­mo­wach z zain­te­re­so­wa­ny­mi, o realiach woj­sko­wej służ­by oraz wła­snych doświad­cze­niach opo­wia­da­ją sami żoł­nie­rze, wśród nich pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Wspól­nie z żoł­nie­rza­mi z pobli­skich jed­no­stek woj­sko­wych i pod­cho­rą­ży­mi innych uczel­ni woj­sko­wych odwie­dza­ją ośrod­ki nar­ciar­skie i spor­to­we, zachę­ca­jąc do wstą­pie­nia do woj­ska. Przy­szli kan­dy­da­ci na stu­dia woj­sko­we mogą dowie­dzieć się bez­po­śred­nio od naszych pod­cho­rą­żych, jaką wery­fi­ka­cję nale­ży przejść, by móc stu­dio­wać w WAT oraz jak wyglą­da­ją stu­dia woj­sko­we w Aka­de­mii.

Celem dłu­go­fa­lo­wym kam­pa­nii MON jest zwięk­sze­nie sta­nu oso­bo­we­go pol­skiej armii we wszyst­kich rodza­jach sił zbroj­nych (woj­skach lądo­wych, spe­cjal­nych, lot­nic­twie, mary­nar­ce wojen­nej, obro­nie tery­to­rial­nej), w służ­bie zawo­do­wej i w rezer­wie oraz we wszyst­kich kor­pu­sach oso­bo­wych – sze­re­go­wych, pod­ofi­ce­rów i ofi­ce­rów. Kam­pa­nia reali­zo­wa­na jest przez Woje­wódz­kie Szta­by Woj­sko­we z Kra­ko­wa, Wro­cła­wia, Kato­wic, Rze­szo­wa i Kielc.

Pod­czas zimo­we­go odpo­czyn­ku i w prze­rwach spor­to­wej aktyw­no­ści zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ofer­tą edu­ka­cyj­ną WAT!

Gdzie spo­tkasz pod­cho­rą­żych WAT?

Woje­wódz­two świę­to­krzy­skie

 • 14 – 20 stycz­nia – „Bał­tow­ski Kom­pleks Tury­stycz­ny” ul. Bał­tów 8A, 27 – 423 Bał­tów
 • 14 – 27 stycz­nia – Wyciąg nar­ciar­ski „Sta­dion” al. Na Sta­dion 365, 25 – 127 Kiel­ce

Woje­wódz­two mało­pol­skie

 • 12 lute­go – Rab­ka Zdrój (Dom Han­dlo­wy Gaz­da, ul. Cho­pi­na 16)
 • 13 – 14 lute­go – Zako­pa­ne (ul. Kru­pów­ki, rejon oczka wod­ne­go)
 • 15 – 16 lute­go – Biał­ka Tatrzań­ska (Ośro­dek Nar­ciar­ski „Kotel­ni­ca Biał­czań­ska”, ul. Środ­ko­wa 181b)
 • 17 lute­go – Szczaw­ni­ca (Dom Han­dlo­wy Hal­ka, ul. Głów­na 2)
 • 19 lute­go – Wyciąg nar­ciar­ski Lima­no­wa Ski. Mor­dar­ka 556, 34 – 600 Lima­no­wa
 • 20 lute­go – Wier­chom­la, Sta­cja nar­ciar­ska Dwie Doli­ny, ul. Mała 4
 • 21 lute­go – Kry­ni­ca, Sta­cja nar­ciar­ska Sło­twi­ny  ul. Sło­twiń­ska 51
 • 22 lute­go – Tylicz, Sta­cja nar­ciar­ska TYLICZ SKI ul. Wol­no­ści 24
 • 23 – 24 lute­go – Kry­ni­ca Zdrój Sta­cja nar­ciar­ska Jawo­rzy­na Kry­nic­ka Czar­ny Potok 75

Woje­wódz­two ślą­skie

 • 22 – 24 lute­go – Szczyrk (godz. 9.15 – 14.30)
 • 13 – 15 lute­go – Kor­bie­lów (godz. 9.45 – 14.00)
 • 16 – 18 lute­go – Wisła (godz. 9.30 – 11.30) /Istebna (godz. 12.00 – 14.00)
 • 19 – 21 lute­go – Kor­bie­lów (godz. 9.45 – 14.00)

Woje­wódz­two dol­no­ślą­skie

 • 14 – 18 lute­go – Dom Zdro­jo­wy Świe­ra­dów-Zdrój, ul. Kon­sty­tu­cji 3-go Maja 1, 59 – 850 Świe­ra­dów-Zdrój
 • 19 – 24 lute­go – Gale­ria Nowy Rynek, ul. Pod­wa­le 25, 58 – 500 Jele­nia Góra

Woje­wódz­two pod­kar­pac­kie

 • 14 – 17 lute­go – Ustrzy­ki Dol­ne, Wyciąg Nar­ciar­ski Lawor­ta, Jasień 9
 • 18 – 21 lute­go – Lesko, Wyciąg nar­ciar­ski Lesko-SKI, Were­mień 36
 • 20 – 24 lute­go – Bystre – Bystre Biesz­cza­dy, Wyciąg nar­ciar­ski Dzi­do­wa

Kan­dy­da­tów na stu­dia woj­sko­we w WAT zachę­ca­my do pobra­nia apli­ka­cji WATRe­krut. Apli­ka­cja jest bez­płat­na, dostęp­na dla każ­de­go z tele­fo­nem z sys­te­mem ope­ra­cyj­nym Andro­id. Poprzez apli­ka­cję wspie­ra­my kan­dy­da­tów w pro­ce­sie rekru­ta­cji i przy­go­to­wa­nia do testu spraw­no­ści fizycz­nej, któ­ry jest dodat­ko­wym ele­men­tem pro­ce­su rekru­ta­cji na stu­dia woj­sko­we.

Wię­cej o rekru­ta­cji na stu­dia woj­sko­we w WAT

Wię­cej o kam­pa­nii „Zostań Żoł­nie­rzem Rze­czy­po­spo­li­tej”