Strona główna » Aktualności » Uczniowie ze Żnina poznają WAT

Uczniowie ze Żnina poznają WAT

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na obję­ła patro­na­tem nauko­wym Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Żni­nie. 18 kwiet­nia 2017 r. poro­zu­mie­nie w tej spra­wie pod­pi­sa­li rek­tor-komen­dant WAT i wła­dze powia­tu żniń­skie­go.

„Jeste­śmy zain­te­re­so­wa­ni dobry­mi absol­wen­ta­mi szkół śred­nich, przy­szły­mi stu­den­ta­mi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Teraz jest dobry czas do stu­dio­wa­nia na kie­run­kach woj­sko­wych, armia będzie się roz­bu­do­wy­wać, rośnie zapo­trze­bo­wa­nie na mło­dych ofi­ce­rów, zwięk­sza­my więc licz­bę miejsc na stu­diach woj­sko­wych. Zachę­ca­my mło­dzież do wyko­rzy­sta­nia tej szan­sy” – mówił pod­czas uro­czy­sto­ści JM Rek­tor-Komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. „Uczniów, któ­rzy od razu po matu­rze nie są zde­cy­do­wa­ni na wstą­pie­nie do woj­ska zachę­cam do stu­dio­wa­nia na kie­run­kach cywil­nych. Po pierw­szym roku, w mia­rę zwol­nio­nych miejsc, część stu­den­tów cywil­nych może zde­cy­do­wać o prze­nie­sie­niu na stu­dia woj­sko­we” – dodał rek­tor-komen­dant.

„W zakre­sie szkol­nic­twa ponad­gim­na­zjal­ne­go odpo­wia­da­my na zapo­trze­bo­wa­nie gospo­dar­ki, otwie­ra­my nowe kie­run­ki kształ­ce­nia zarów­no w kla­sach tech­nicz­nych jak i liceum w powie­cie żniń­skim. Zale­ży nam na współ­pra­cy z WAT, bo nasi ucznio­wie są zain­te­re­so­wa­ni stu­dio­wa­niem na kie­run­kach woj­sko­wych i poli­tech­nicz­nych. Pod­pi­sa­ne dziś poro­zu­mie­nie pozwo­li nam pod­jąć wspól­ne dzia­ła­nia na rzecz roz­wo­ju i edu­ka­cji mło­dzie­ży, pro­pa­go­wa­nia wie­dzy poli­tech­nicz­nej i z zakre­su woj­sko­wo­ści oraz przy­go­to­wa­nia przy­szłych kadr na potrze­by pol­skiej nauki, gospo­dar­ki i spo­łe­czeń­stwa” – mówił Sta­ro­sta Żniń­ski Zbi­gniew Jasz­czuk.

W ramach patro­na­tu nauko­we­go nauczy­cie­le aka­de­mic­cy WAT popro­wa­dzą zaję­cia poka­zo­we w szko­łach ponad­gim­na­zjal­nych w powie­cie żniń­skim, ale też pomo­gą w przy­go­to­wa­niu lek­cji i kon­kur­sów dla uczniów. Ucznio­wie klas matu­ral­nych będą zaś mogli brać udział w aka­de­mic­kich kołach nauko­wych.

W dzi­siej­szym spo­tka­niu wzię­li udział rek­tor-komen­dant WAT płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, Sta­ro­sta Żniń­ski Zbi­gniew Jasz­czuk, wice­sta­ro­sta Andrzej Hłond i dyrek­tor Zespo­łu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych im. Marii Kar­łow­skiej w Żni­nie Leszek Kowal­ski.

W trak­cie wizy­ty w Aka­de­mii goście zwie­dzi­li labo­ra­to­ria na wydzia­łach nowych tech­no­lo­gii i che­mii oraz elek­tro­ni­ki.

Aga­ta Reed
fot. Seba­stian Jurek