Strona główna » Aktualności » Uczniowie sprawdzali wiedzę techniczną

Uczniowie sprawdzali wiedzę techniczną

Naj­pierw wzię­li udział w zawo­dach szkol­nych, a wczo­raj przy­stą­pi­li do dru­gie­go eta­pu ogól­no­pol­skiej XLVI Olim­pia­dy Wie­dzy Tech­nicz­nej. 49 naj­zdol­niej­szych uczniów z dzie­wię­ciu szkół śred­nich woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go roz­wią­zy­wa­ło w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej nie­ła­twe zada­nia w ramach zawo­dów okrę­go­wych Olim­pia­dy. Naj­lep­si zosta­ną zakwa­li­fi­ko­wa­ni do eta­pu cen­tral­ne­go, któ­ry będzie prze­pust­ką do uzna­nych uczel­ni tech­nicz­nych w Pol­sce.

Orga­ni­za­to­rem Olim­pia­dy jest Fede­ra­cja Sto­wa­rzy­szeń Nauko­wo-Tech­nicz­nych Naczel­na Orga­ni­za­cja Tech­nicz­na. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na uczest­ni­czy­ła w orga­ni­za­cji tego przed­się­wzię­cia po raz pierw­szy. War­to przy tym zazna­czyć, że od lat człon­kiem Komi­te­tu Głów­ne­go Olim­pia­dy Wie­dzy Tech­nicz­nej (OWT) jest prof. dr hab. inż. Bro­ni­sław Stec z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT.

W komi­sji nad­zo­ru­ją­cej prze­bieg kon­kur­su zasie­dli: prze­wod­ni­czą­cy – dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz, pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia WAT i człon­ko­wie – dr hab. inż. Mate­usz Paster­nak, dr hab. inż. Andrzej Typiak, dr inż. Wie­sław Mło­do­że­niec, ppłk dr inż. Mie­czy­sław Pie­cho­ta, dr inż. Zdzi­sław Chu­dy i mgr inż. Sła­wo­mir Szcze­pań­ski.

„To dla nas zaszczyt pro­wa­dzić taką olim­pia­dę” – pod­kre­ślił pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz wita­jąc wszyst­kich uczest­ni­ków. Wyra­ził przy tym nadzie­ję, że lau­re­aci kon­kur­su wybio­rą WAT jako miej­sce swo­ich przy­szłych stu­diów. Wice­pre­zes Fede­ra­cji Sto­wa­rzy­szeń Nauko­wo-Tech­nicz­nych NOT dr hab. Ste­fan Góral­czyk zapew­nił, że zwy­cięz­cy Olim­pia­dy mają uła­twio­ną dro­gę do pod­ję­cia dal­szej nauki. „Jeże­li osią­gnie­cie odpo­wied­nie rezul­ta­ty, to karie­ra nauko­wa, dal­szy etap Wasze­go roz­wo­ju, stoi przed Wami otwo­rem” – mówił wice­pre­zes.

Ucznio­wie roz­wią­zy­wa­li zada­nie z zasto­so­wa­nia infor­ma­ty­ki w tech­ni­ce lub zada­nie opty­ma­li­za­cyj­ne, oraz 2 spo­śród 3 zadań z wybra­nej gru­py tema­tycz­nej: elek­trycz­no-elek­tro­nicz­nej lub mecha­nicz­no-budow­la­nej. Auto­ra­mi zadań i pytań testo­wych są nauczy­cie­le aka­de­mic­cy z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

„Olim­pia­da Wie­dzy Tech­nicz­nej słu­ży popu­la­ry­zo­wa­niu tech­ni­ki i gra­ty­fi­ko­wa­niu mło­dych ludzi, któ­rzy inte­re­su­ją się kie­run­ka­mi tech­nicz­ny­mi” – tłu­ma­czy ideę kon­kur­su Janusz Kowal­ski, koor­dy­na­tor OWT. „Spe­cy­fi­ka tej olim­pia­dy pole­ga na tym, że wycho­dzi ona naprze­ciw tym kie­run­kom, któ­re są na uczel­niach tech­nicz­nych” – zazna­cza z kolei dr hab. Ste­fan Góral­czyk. Przy­go­to­wu­jąc się i bio­rąc udział w kon­kur­sie, mło­dzież może roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia i uzdol­nie­nia w zakre­sie kie­run­ków tech­nicz­nych, a przy tym tak­że spraw­dzić poziom naby­tej wie­dzy. „Inte­re­su­ję się szcze­gól­nie elek­tro­ni­ką. W szko­le pro­wa­dzę kół­ko elek­tro­nicz­no-infor­ma­tycz­ne. Razem z kole­ga­mi roz­wią­zy­wa­li­śmy tam nie­daw­no podob­ne zada­nia do tych, któ­re były na kon­kur­sie” – mówi Michał, uczeń trze­ciej kla­sy XIV LO im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w War­sza­wie. Pasjo­na­tem nauk tech­nicz­nych jest też Jakub z Tech­ni­kum Mecha­tro­nicz­ne­go nr 1 w War­sza­wie. Uczeń pla­nu­je pod­ję­cie stu­diów inży­nier­skich, praw­do­po­dob­nie elek­trycz­nych, „(…) ale to jesz­cze kwe­stia głęb­sze­go zasta­no­wie­nia się” – mówi.

Przy­go­to­wa­nie do Olim­pia­dy to cięż­ka pra­ca. Zwy­cię­ża­ją naj­zdol­niej­si i naj­bar­dziej pra­co­wi­ci. „W tym roku do dru­gie­go eta­pu zakwa­li­fi­ko­wa­ło się trzech naszych uczniów z tech­ni­kum elek­tro­nicz­ne­go. W ramach przy­go­to­wań do kon­kur­su uczest­ni­czą oni w zaję­ciach dodat­ko­wych, dużo pra­cu­ją w domu. Są bar­dzo ambit­ni. Jeden z naszych uczniów w poprzed­nim roku został fina­li­stą Olim­pia­dy” – mówi Mał­go­rza­ta Nadol­na, nauczy­ciel­ka z Zespo­łu Szkół Nr 36 w War­sza­wie. Z LO im. Sta­ni­sła­wa Mała­chow­skie­go w Płoc­ku w dru­gim eta­pie kon­kur­su, któ­ry odbył się w WAT wzię­ło udział dwóch uczniów. „To ucznio­wie, któ­rzy uczest­ni­czą w dodat­ko­wych zaję­ciach z fizy­ki, któ­re pro­wa­dzi jeden z pro­fe­so­rów z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Do Olim­pia­dy przy­go­to­wy­wa­li się rok. To cięż­ka, dodat­ko­wa indy­wi­du­al­na pra­ca. Jestem dla nich peł­na podzi­wu” – pod­kre­śla Gra­ży­na Wil­kow­ska, nauczy­ciel­ka płoc­kie­go liceum.

W kon­kur­sie sto­su­je się punk­to­wy sys­tem oce­ny. Uczest­ni­cy, któ­rzy zdo­bę­dą nie mniej niż 50% punk­tów + 1 punkt z moż­li­wych do zdo­by­cia na danym eta­pie, zosta­ną zakwa­li­fi­ko­wa­ni do zawo­dów III stop­nia (cen­tral­nych) OWT, któ­re odbę­dą się 19 kwiet­nia 2020 r. OWT ma cha­rak­ter ogól­no­kra­jo­wy. To zawo­dy prze­pro­wa­dza­ne trój­stop­nio­wo: na eta­pie szkol­nym, okrę­go­wym i cen­tral­nym. W poprzed­niej edy­cji OWT na eta­pie roz­gry­wek szkol­nych udział wzię­ło ponad 7 tys. zawod­ni­ków. Do kolej­nych eta­pów zakwa­li­fi­ko­wa­ło się kolej­no bli­sko 800 i 60 uczniów.

W zawo­dach zor­ga­ni­zo­wa­nych w WAT wzię­li udział ucznio­wie ze szkół war­szaw­skich: Zespo­łu Szkół nr 36 im. M. Kasprza­ka, Zespo­łu Szkół Lice­al­nych i Tech­nicz­nych nr 1, XIV Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca, V Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Księ­cia Józe­fa Ponia­tow­skie­go, Zespo­łu Szkół im. Boha­te­rów Narwi­ku Tech­ni­kum Lot­ni­cze­go nr 9, Zespo­łu Szkół Elek­tro­nicz­nych i Lice­al­nych oraz radom­skich: Zespo­łu Szkół Elek­tro­nicz­nych im. Boha­te­rów Wester­plat­te i VI Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Jana Kocha­now­skie­go, a tak­że z Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Marsz. St. Mała­chow­skie­go w Płoc­ku.

Olim­pia­da Wie­dzy Tech­nicz­nej orga­ni­zo­wa­na jest na pod­sta­wie roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej i Spor­tu z 29 stycz­nia 2002 r. w spra­wie orga­ni­za­cji oraz spo­so­bu prze­pro­wa­dza­nia kon­kur­sów, tur­nie­jów i olim­piad.

Ewa Jan­kie­wicz, Anna Ambro­ziak
fot. Grze­gorz Rosiń­ski