Strona główna » Aktualności » U‑Multirank 2020

U‑Multirank 2020

U‑Multirank publi­ku­je kolej­ny glo­bal­ny ran­king uni­wer­sy­te­tów. Pod­kre­śla on zróż­ni­co­wa­nie wyni­ków osią­ga­nych przez uni­wer­sy­te­ty w ramach naj­więk­sze­go tego typu zesta­wie­nia. W tym roku zapre­zen­to­wa­ne dane doty­czą 1759 szkół wyż­szych z 92 kra­jów, w tym 37 uczel­ni pol­skich oraz 6 o pro­fi­lu poli­tech­nicz­nym, w tym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Ran­king zawie­ra infor­ma­cje doty­czą­ce 31 wskaź­ni­ków zgru­po­wa­nych według 5 obsza­rów: jakość kształ­ce­nia (Teaching &Learning), bada­nia nauko­we (Rese­arch), trans­fer wie­dzy (Know­led­ge Trans­fer), umię­dzy­na­ro­do­wie­nie (Inter­na­tio­nal Orien­ta­tion) oraz zaan­ga­żo­wa­nie na szcze­blu regio­nal­nym (Regio­nal enga­ge­ment).  U‑Multirank jest naj­więk­szym glo­bal­nym ran­kin­giem uni­wer­sy­te­tów i naj­roz­le­glej­szym sys­te­mem infor­ma­cji o uczel­niach na całym świe­cie. Pozwa­la two­rzyć ran­kin­gi według kry­te­riów, któ­re zain­te­re­so­wa­ni sami uzna­ją za naj­waż­niej­sze. U- Mul­ti­rank to narzę­dzie, dzię­ki któ­re­mu róż­ne gru­py m.in. kan­dy­da­ci na stu­dia, śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie, poten­cjal­ni part­ne­rzy biz­ne­so­wi i spo­łecz­ni mogą spraw­dzić, jak w inte­re­su­ją­cej ich dzie­dzi­nie radzi sobie dana uczel­nia. W edy­cji 2020 WAT otrzy­mał naj­wyż­sze noty – oce­ny 1 (very good) lub 2 (good) – łącz­nie w 9 kate­go­riach doty­czą­cych m.in.: jako­ści kształ­ce­nia, licz­by absol­wen­tów, przy­zna­nia stop­ni nauko­wych, badań i trans­fe­ru wie­dzy, przy­zna­nych paten­tów, publi­ka­cji nauko­wych, takich jak: arty­ku­ły nauko­we, publi­ka­cje prze­glą­do­we, książ­ki nauko­we, mate­ria­ły kon­fe­ren­cyj­ne.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zosta­ła rów­nież doce­nio­na m.in. za zaan­ga­żo­wa­nie w roz­wój regio­nu oraz koope­ra­cję z part­ne­ra­mi stra­te­gicz­ny­mi w sfe­rze badań oraz wymia­ny wie­dzy oraz współ­pra­cę z pry­wat­ny­mi fir­ma­mi i przed­się­bior­stwa­mi.

Ponad­to WAT został wyróż­nio­ny pośród pol­skich uczel­ni uczest­ni­czą­cych w ran­kin­gu w nastę­pu­ją­cych obsza­rach kształ­ce­nia:

  • 2 miej­sce w obsza­rze inży­nie­rii che­micz­nej;
  • 3 miej­sce w obsza­rze nauk che­micz­nych;
  • 4 miej­sce w obsza­rze inży­nie­rii elek­trycz­nej (wg nomen­kla­tu­ry MULTIRANK);
  • 4 miej­sce w obsza­rze inży­nie­rii mecha­nicz­nej.

Kom­plek­so­wy prze­gląd wyni­ków uczel­ni moż­na zna­leźć na stro­nie www​.umul​ti​rank​.org/​s​t​u​d​y​-​a​t​/​m​i​l​i​t​a​r​y​-​u​n​i​v​e​r​s​i​t​y​-​o​f​-​t​e​c​h​n​o​l​o​g​y​-​i​n​-​w​a​r​s​a​w​-​r​a​n​k​i​ngs

Sek­cja ds. Wymia­ny Aka­de­mic­kiej
Dział Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia