Strona główna » Aktualności » „Twarda dycha z WAT” pomaga w walce z koronawirusem

„Twarda dycha z WAT” pomaga w walce z koronawirusem

Trwa akcja pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­rej celem jest zbiór­ka pie­nię­dzy na pomoc służ­bom medycz­nym w związ­ku z trwa­ją­cą pan­de­mią i wzro­stem zapo­trze­bo­wa­nia na środ­ki medycz­ne. Ini­cja­to­rem „Twar­dej dychy z WAT” pole­ga­ją­cej na indy­wi­du­al­nym poko­na­niu dystan­su 10 km w dowol­nej for­mie jest pod­cho­rą­ży Prze­my­sław Kidoń, stu­dent pierw­sze­go roku Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia.

Pomysł pod­cho­rą­że­go zor­ga­ni­zo­wa­nia zbiór­ki zyskał popar­cie władz uczel­ni, a stu­den­ci woj­sko­wi od razu wyra­zi­li chęć włą­cze­nia się w akcję. „Daje to szan­sę zebra­nia pokaź­nej kwo­ty, zwłasz­cza, że cała akcja potrwa do koń­ca lip­ca. A dołą­czyć do niej może każ­dy. Upra­wia­jąc sport dba­my o swo­je zdro­wie i jed­no­cze­śnie poma­ga­my służ­bom medycz­nym w cięż­kiej pra­cy. Mam nadzie­ję, że w akcję włą­czą się kolej­ne oso­by zain­te­re­so­wa­ne wspar­ciem naszych medy­ków w wal­ce z COVID-19 ” – mówi pchor. Prze­my­sław Kidoń.  

Udział w akcji pole­ga na indy­wi­du­al­nym poko­na­niu dystan­su 10 km. Odci­nek ten moż­na poko­nać w dowol­ny spo­sób, tj. bie­giem, spa­ce­rem, jaz­dą na rol­kach czy w for­mie nor­dic wal­king. Wysi­łek nale­ży zare­je­stro­wać za pomo­cą zegar­ka bie­go­we­go lub popu­lar­nej apli­ka­cji endo­mon­do, a następ­nie opu­bli­ko­wać w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Kolej­nym kro­kiem jest doko­na­nie wpła­ty co naj­mniej 10 zło­tych na cel cha­ry­ta­tyw­ny. Scre­en wpła­ty nale­ży dołą­czyć do swo­je­go postu na tabli­cy. Środ­ki te zbie­ra­ne są na plat­for­mie sie​po​ma​ga​.pl. O prze­ka­za­niu zebra­nej kwo­ty odpo­wied­nim służ­bom medycz­nym decy­du­je fun­da­cja. Do tej pory w ramach akcji „Twar­da Dycha z WAT” zebra­no 1814 zł. Aby akcję roz­pro­pa­go­wać, nale­ży nomi­no­wać kolej­nych 5 osób (zna­jo­mych, przy­ja­ciół), któ­re dołą­cza­ją do wyzwa­nia.

Akcja trwa dopie­ro tydzień, a już cie­szy się bar­dzo dużą popu­lar­no­ścią. Do tej pory wzię­ło w niej udział 108 osób. Wśród uczest­ni­ków są tacy, któ­rzy nie poprze­sta­li na jed­no­ra­zo­wym udzia­le. „Już dwu­krot­nie prze­bie­głem wyma­ga­ny dystans. Nomi­no­wa­łem kolej­ne oso­by, w tym ofi­ce­rów WAT – m.in. płk. Artu­ra Kró­la, pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych. Każ­dy z nas wska­zał kolej­ne pięć osób” – pod­kre­śla płk Mariusz Chmie­lew­ski.  Akcja roz­ro­sła się już poza uczel­nię. Wspar­li ją tak­że m.in. przed­sta­wi­cie­le Fun­da­cji Sprzy­mie­rze­ni z GROM czy funk­cjo­na­riu­sze Biu­ra Ope­ra­cji Anty­ter­ro­ry­stycz­nych.

Anna Ambro­ziak
fot. WAT