Strona główna » Aktualności » Trwa rekrutacja na studia cywilne w WAT

Trwa rekrutacja na studia cywilne w WAT

W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej trwa rekru­ta­cja na stu­dia cywil­ne. Kan­dy­da­ci mogą reje­stro­wać się w sys­te­mie IRK (Inter­ne­to­wa Reje­stra­cja Kan­dy­da­tów) – na stu­dia I stop­nia do 12 lip­ca 2019 r. oraz na stu­dia II stop­nia do 6 wrze­śnia 2019 r.

WAT ofe­ru­je stu­dia cywil­ne w try­bie sta­cjo­nar­nym i nie­sta­cjo­nar­nym, obej­mu­ją­ce w roku aka­de­mic­kim 2019/20 aż 19 kie­run­ków i oko­ło 60 spe­cjal­no­ści. Stu­dia pro­wa­dzo­ne są na ośmiu wydzia­łach aka­de­mic­kich: Cyber­ne­ty­ki, Elek­tro­ni­ki, Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, Logi­sty­ki, Mecha­nicz­nym, Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki. Jed­nym z cie­kaw­szych kie­run­ków jest inży­nie­ria kosmicz­na i sate­li­tar­na, któ­rą od 1 paź­dzier­ni­ka 2019 r. stu­dio­wać będzie 30 osób. Naj­wię­cej stu­den­tów będzie mogło nato­miast stu­dio­wać kie­run­ki infor­ma­tycz­ne: infor­ma­ty­kę, infor­ma­ty­kę w medy­cy­nie oraz kryp­to­lo­gię i cyber­bez­pie­czeń­stwo (200 osób na stu­diach sta­cjo­nar­nych i 60 osób na nie­sta­cjo­nar­nych) oraz elek­tro­ni­kę i tele­ko­mu­ni­ka­cję (130 osób na stu­diach sta­cjo­nar­nych oraz 60 osób na nie­sta­cjo­nar­nych). Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z peł­ną ofer­tą edu­ka­cyj­ną na stro­nie: Stu­dia Cywil­ne I i II Stop­nia – Dostęp­ne Kie­run­ki.

Pro­gra­my stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej opra­co­wa­no zgod­nie z Pol­ską Ramą Kwa­li­fi­ka­cji (PRK) dla Szkol­nic­twa Wyż­sze­go w zakre­sie: wie­dzy, umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji. Wybra­ne kie­run­ki kształ­ce­nia posia­da­ją akre­dy­ta­cje wyda­ne przez Pol­ską Komi­sję Akre­dy­ta­cyj­ną (PKA) i Komi­sję Akre­dy­ta­cyj­ną Uczel­ni Tech­nicz­nych (KAUT). Posia­da­ne akre­dy­ta­cje świad­czą o wyso­kiej jako­ści kształ­ce­nia i potwier­dza­ją upraw­nie­nia do pro­wa­dze­nia stu­diów na okre­ślo­nym kie­run­ku, pozio­mie i pro­fi­lu kształ­ce­nia. Dzię­ki temu absol­wen­ci WAT mogą kon­ku­ro­wać zarów­no na pol­skim, jak i euro­pej­skim ryn­ku pra­cy. Akre­dy­ta­cja KAUT powią­za­na jest z euro­pej­skim cer­ty­fi­ka­tem jako­ści EUR-ACE® Label.

Czy możliwe jest przeniesienie na studia wojskowe?

Na miej­sca stu­diów woj­sko­wych, któ­re zwol­ni­ły się w cza­sie pierw­sze­go roku, może być prze­pro­wa­dzo­na rekru­ta­cja uzu­peł­nia­ją­ca w ramach prze­nie­sie­nia na ten rodzaj stu­diów stu­den­tów cywil­nych WAT. Stu­dent prze­nie­sio­ny na stu­dia woj­sko­we zosta­je powo­ła­ny do służ­by kan­dy­dac­kiej, sta­je się żoł­nie­rzem w czyn­nej służ­bie woj­sko­wej, otrzy­mu­je tytuł pod­cho­rą­że­go i odby­wa pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we wraz z oso­ba­mi przy­ję­ty­mi na pierw­szy rok stu­diów woj­sko­wych. Póź­niej kon­ty­nu­uje naukę na dru­gim roku (od trze­cie­go seme­stru), ale warun­kiem jest uzu­peł­nie­nie róż­nic pro­gra­mo­wych wyni­ka­ją­cych z pro­gra­mu kształ­ce­nia na pierw­szym roku, w szcze­gól­no­ści z „modu­łu woj­sko­we­go”.

Życie studenckie

Zarów­no stu­den­ci cywil­ni, jak i woj­sko­wi roz­wi­ja­ją swo­je pasje w licz­nych orga­ni­za­cjach stu­denc­kich takich jak: teatr, chór, orkie­stra i wie­lu innych, jak rów­nież w kołach nauko­wych i ponad 20 sek­cjach spor­to­wych.

Stu­den­ci stu­diów cywil­nych mogą ubie­gać się o:

  • sty­pen­dia Rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­den­tów,
  • sty­pen­dia socjal­ne,
  • sty­pen­dia spe­cjal­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych,
  • jed­no­ra­zo­we zapo­mo­gi.

Jeste­śmy uczest­ni­ka­mi pro­gra­mu Era­smus+, w ramach któ­re­go przy­jeż­dża­ją do nas stu­den­ci z zagra­ni­cy, a nasi stu­den­ci wyjeż­dża­ją do zagra­nicz­nych uczel­ni. Posia­da­my wyso­ce wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę nauko­wo-dydak­tycz­ną, boga­te zaple­cze dydak­tycz­ne, nowo­cze­sną infra­struk­tu­rę socjal­no-byto­wą i atrak­cyj­ną loka­li­za­cję.

Wszyst­kie infor­ma­cje dla kan­dy­da­tów na cywil­ne sta­cjo­nar­ne i nie­sta­cjo­nar­ne stu­dia pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia dostęp­ne są na stro­nie rekru­ta­cji. Biu­ro Sek­cji ds. Rekru­ta­cji czyn­ne jest od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 7:30 – 15:30. E‑mail: rekrutacja@​wat.​edu.​pl, tel.: +48 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, adres: ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 2, 00 – 908 War­sza­wa (budy­nek głów­ny WAT, wej­ście obok biu­ra prze­pu­stek).

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej

Od roku aka­de­mic­kie­go 2019/2020 w zakre­sie sied­miu dys­cy­plin nauko­wych będzie pro­wa­dzo­na Szko­ła Dok­tor­ska. W ter­mi­nie od 1 lip­ca do 19 sierp­nia 2019 r. kan­dy­da­ci mogą skła­dać do komi­sji rekru­ta­cyj­nej wyma­ga­ne doku­men­ty. Zasa­dy rekru­ta­cji dostęp­ne są na stro­nie uczel­ni. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na pro­po­nu­je tak­że moż­li­wość pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych na stu­diach pody­plo­mo­wych.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT