» » Trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Tego­rocz­ne tar­gi, któ­rych inau­gu­ra­cji doko­nał wczo­raj Pre­zy­dent RP Andrzej Duda to już 27. spo­tka­nie bran­ży obron­nej. Jed­ne z naj­więk­szych w Euro­pie tar­gów prze­my­słu zbro­je­nio­we­go (trze­cie co do wiel­ko­ści po Pary­żu i Lon­dy­nie) przy­cią­gnę­ły do Kielc ponad 600 firm z 31 państw, w tym 65 firm ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych – gospo­da­rza wysta­wy naro­do­wej. Wśród sta­łych już wystaw­ców jest Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Ofer­ta naszej uczel­ni, któ­ra obej­mu­je tech­no­lo­gie opra­co­wa­ne w ramach pro­jek­tów nauko­wo-badaw­czych reali­zo­wa­nych w WAT przy współ­pra­cy z prze­my­słem zbro­je­nio­wym i pol­ski­mi fir­ma­mi cie­szy się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem odwie­dza­ją­cych. Obec­ni na sto­isku naukow­cy oraz stu­den­ci repre­zen­tu­ją­cy nie­mal wszyst­kie wydzia­ły aka­de­mic­kie WAT przed­sta­wia­ją goto­we pro­duk­ty, któ­re sta­no­wią cen­ny wkład w tech­no­lo­gie obron­ne i roz­wój pol­skie­go prze­my­słu. Ofer­tą dydak­tycz­ną Aka­de­mii inte­re­su­ją się przed­sta­wi­cie­le państw spo­za Unii Euro­pej­skiej.

„Chcę, by nasza pro­duk­cja zbro­je­nio­wa była jak naj­no­wo­cze­śniej­sza i byśmy byli w tym zakre­sie inno­wa­cyj­ni, bo Pol­ska jest kra­jem ambit­nym i chce­my by bez­pie­czeń­stwo ojczy­zny i nasze­go regio­nu Euro­py zapew­nia­ne było w jak naj­do­sko­nal­szy spo­sób” – powie­dział pre­zy­dent Andrzej Duda pod­czas cere­mo­nii otwar­cia tar­gów. W uro­czy­sto­ści wziął tak­że udział rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Przed ofi­cjal­nym otwar­ciem tar­gów MSPO odby­ła się uro­czy­sta inau­gu­ra­cja roku szkol­ne­go klas mun­du­ro­wych, w któ­rej uczest­ni­czył mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. W spo­tka­niu z sze­fem MON wzię­li rów­nież udział ucznio­wie utwo­rzo­ne­go w tym roku pod patro­na­tem WAT Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go. Za kil­ka lat zasi­lą oni woj­ska obro­ny cyber­prze­strze­ni. Pod­czas uro­czy­sto­ści mini­ster wrę­czył uczniom liceum znak orła na nakry­cia gło­wy. Wszyst­kim kade­tom szef MON życzył suk­ce­sów w nauce oraz tego, aby zwią­za­li swo­ją przy­szłość z Woj­skiem Pol­skim.

Dzi­siaj na sta­no­wi­sku Pol­skiej Gru­py Zbro­je­nio­wej przed­sta­wi­cie­le Ośrod­ka Badaw­czo-Roz­wo­jo­we­go Cen­trum Tech­ni­ki Mor­skiej S.A., Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, Woj­sko­we­go Insty­tu­tu Łącz­no­ści i fir­my Ken­Bit pod­pi­sa­li list inten­cyj­ny doty­czą­cy współ­pra­cy w ramach reali­za­cji pro­jek­tu „Long Ran­ge Com­mu­ni­ca­tion – Rów­no­le­głe wyko­rzy­sta­nie łącz­no­ści HF i sate­li­tar­nej w celu zapew­nie­nia nie­za­wod­nej łącz­no­ści w dome­nie lądo­wej, powietrz­nej i mor­skiej”. Zawią­za­ne kon­sor­cjum będzie ubie­gać się o dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tu ze środ­ków Euro­pej­skie Agen­cji Obro­ny. W imie­niu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej list pod­pi­sał pro­rek­tor ds. roz­wo­ju dr hab. inż. Lucjan Śnie­żek. W reali­za­cję pro­jek­tu będą zaan­ga­żo­wa­ni naukow­cy z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT.

Tar­gi potrwa­ją do piąt­ku, 6 wrze­śnia. Dzień otwar­ty zapla­no­wa­no na sobo­tę, 7 wrze­śnia. Zapra­sza­my do odwie­dze­nia sto­iska Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w hali B.

Wię­cej infor­ma­cji na temat ofer­ty Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski, pchor. Kami­la Pra­buc­ka, Mariusz Maciejewski/WAT;
Cen­trum Ope­ra­cyj­ne MON