Strona główna » Aktualności » Trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Trwa Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Na jed­nych z naj­więk­szych tar­gów zbro­je­nio­wych w Euro­pie, któ­re roz­po­czę­ły się wczo­raj w Kiel­cach, moż­na zoba­czyć naj­no­wo­cze­śniej­sze śmi­głow­ce, sprzęt rakie­to­wy, pan­cer­ny i woj­sko­wy, a nawet mate­ria­ły wybu­cho­we. Sta­łym wystaw­cą Mię­dzy­na­ro­do­we­go Salo­nu Prze­my­słu Obron­ne­go jest nasza Uczel­nia. Rów­nież w tym roku pre­zen­tu­je­my inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie opra­co­wa­ne przez naukow­ców WAT.

Orga­ni­zo­wa­ny od 28 lat Mię­dzy­na­ro­do­wy Salon Prze­my­słu Obron­ne­go to oka­zja do pre­zen­ta­cji naj­now­szych osią­gnięć prze­my­słu zbro­je­nio­we­go z całe­go świa­ta. Mimo utrud­nień zwią­za­nych z epi­de­mią do sto­li­cy woje­wódz­twa świę­to­krzy­skie­go przy­je­cha­ło pra­wie dwu­stu wystaw­ców, wśród nich jest Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Ofer­ta naszej Uczel­ni, któ­ra obej­mu­je tech­no­lo­gie opra­co­wa­ne w ramach pro­jek­tów nauko­wo-badaw­czych reali­zo­wa­nych w WAT przy współ­pra­cy z prze­my­słem zbro­je­nio­wym i pol­ski­mi fir­ma­mi, cie­szy się dużym zain­te­re­so­wa­niem odwie­dza­ją­cych. Obec­ni na sto­isku naukow­cy z nie­mal wszyst­kich wydzia­łów aka­de­mic­kich przed­sta­wia­ją goto­we pro­duk­ty sta­no­wią­ce cen­ny wkład w tech­no­lo­gie obron­ne i roz­wój pol­skie­go prze­my­słu. W pierw­szym dniu Salo­nu sto­isko WAT odwie­dził rek­tor-komen­dant płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak, któ­ry uczest­ni­czył rów­nież w ofi­cjal­nym otwar­ciu tar­gów.

Pod­czas cere­mo­nii uro­czy­ste­go otwar­cia XXVIII MSPO, na któ­rej obec­ni też byli rek­to­rzy innych uczel­ni woj­sko­wych, został odczy­ta­ny list od Pre­zy­den­ta RP. Zwierzch­nik Pol­skich Sił Zbroj­nych zazna­czył, że pol­ski prze­mysł obron­ny i woj­sko sta­no­wią nie­ro­ze­rwal­ną całość współ­pra­cu­ją­cą dla pol­skie­go pań­stwa. Pod­kre­śla to przy­ję­ta w tym roku nowa Stra­te­gia Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go RP. „Dla­te­go z satys­fak­cją przyj­mu­ję fakt, że Pol­ska Gru­pa Zbro­je­nio­wa współ­pra­cu­je z naj­więk­szy­mi kon­cer­na­mi na świe­cie przy wdra­ża­niu roz­wią­zań i pro­jek­tów reali­zo­wa­nych w ramach pla­nu moder­ni­za­cji tech­nicz­nych sił zbroj­nych” – zazna­czył w liście pre­zy­dent Andrzej Duda. Istot­ny wkład w sys­tem obron­no­ści kra­ju wno­szą też fir­my pry­wat­ne. Ambit­ny plan moder­ni­za­cji pol­skiej armii z powo­dze­niem reali­zu­je Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej na dro­dze umów bila­te­ral­nych zawie­ra­nych z part­ne­ra­mi z NATO. Efekt to m.in. samo­lo­ty pią­tej gene­ra­cji F‑35, pro­gram obro­ny powietrz­nej śred­nie­go zasię­gu Wisła oraz pla­no­wa­na budo­wa  sys­te­mu obro­ny powietrz­nej krót­kie­go zasię­gu Narew. „Nie mam wąt­pli­wo­ści, że tyl­ko takie podej­ście gwa­ran­tu­je zbu­do­wa­nie z suk­ce­sem sil­ne­go i wyso­ce spraw­ne­go dzia­ła­ją­ce­go sys­te­mu obron­ne­go naszej Ojczy­zny” – zazna­czył w liście pre­zy­dent Andrzej Duda. Warun­kiem koniecz­nym roz­wo­ju i moder­ni­za­cji sił zbroj­nych jest sta­bil­ne ich finan­so­wa­nie. „W ubie­głym roku kon­trak­ty kie­ro­wa­ne do pol­skich zakła­dów zbro­je­nio­wych wyno­si­ły 6,8 mld zł. Obec­nie 65 % budże­tu MON prze­zna­czo­ne­go na moder­ni­za­cję sił zbroj­nych tra­fia do pol­skich przed­się­biorstw” – pod­kre­ślił w liście skie­ro­wa­nym do uczest­ni­ków MSPO mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak.

Jak pod­kre­śla­li wszy­scy pre­le­gen­ci obec­ni na cere­mo­nii otwar­cia tar­gów, tego­rocz­na edy­cja MSPO przy­pa­dła na trud­ny okres pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Odci­snę­ła ona pięt­no tak­że na tym ele­men­cie gospo­dar­ki, jakim jest prze­mysł obron­ny, zabu­rza­jąc łań­cuch dostaw oraz utrud­nia­jąc prze­pływ towa­rów i usług. Tym bar­dziej cie­szy, zazna­cza­li pre­le­gen­ci, że mimo tej trud­nej sytu­acji orga­ni­za­to­rzy MSPO pod­ję­li trud zor­ga­ni­zo­wa­nia tar­gów, a wie­lu wystaw­ców, tak­że tych z zagra­ni­cy, zde­cy­do­wa­ło się przed­sta­wić w Kiel­cach swo­ją ofer­tę. Sło­wa szcze­gól­ne­go podzię­ko­wa­nia ze stro­ny pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy i sekre­ta­rza sta­nu w MON Seba­stia­na Chwał­ka padły pod adre­sem Wiel­kiej Bry­ta­nii, któ­ra pod­czas tego­rocz­nej wysta­wy przy­ję­ła rolę kra­ju wio­dą­ce­go.

MSPO to tak­że plat­for­ma do nawią­zy­wa­nia kon­tak­tów mie­dzy pol­ski­mi a zagra­nicz­ny­mi fir­ma­mi. Pod­czas wysta­wy odby­wa się wie­le wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych, w tym deba­ty, kon­fe­ren­cje oraz semi­na­ria, któ­re sta­no­wią zaląż­ki przy­szłej współ­pra­cy mię­dzy poszcze­gól­ny­mi fir­ma­mi czy insty­tu­cja­mi. „Myślę, że i w tym roku na kie­lec­kim MSPO nadal będą pro­wa­dzo­ne dobre roz­mo­wy biz­ne­so­we, będą zawie­ra­ne zna­jo­mo­ści, budo­wa­ne i pogłę­bia­ne rela­cje, któ­re zaowo­cu­ją dobry­mi kon­trak­ta­mi, dobry­mi decy­zja­mi zarów­no dla prze­my­słu obron­ne­go, jak i bez­pie­czeń­stwa mili­tar­ne­go naszej Ojczy­zny i naszych sojusz­ni­ków” – mówił Maciej Małec­ki, sekre­tarz sta­nu w Mini­ster­stwie Akty­wów Pań­stwo­wych. Resort ten nad­zo­ru­je Pol­ską Gru­pę Zbro­je­nio­wą, part­ne­ra stra­te­gicz­ne­go MSPO. Sekre­tarz sta­nu w MAP pod­kre­ślił, że w obec­nej dobie pan­de­mii, to wła­śnie sek­tor obron­ny może stać się tą gałę­zią prze­my­słu, któ­ra pomo­że dźwi­gnąć pol­ską  gospo­dar­kę. „Chce­my żeby fir­my, któ­re pro­du­ku­ją dla woj­ska były loko­mo­ty­wa­mi wzro­stu gospo­dar­cze­go, cen­tra­mi roz­wo­ju nowych tech­no­lo­gii, miej­scem, gdzie swo­je pomy­sły mogą reali­zo­wać przed­sta­wi­cie­le pol­skiej nauki” – dodał.

Tar­gi potrwa­ją do czwart­ku 10 wrze­śnia. Zapra­sza­my do odwie­dze­nia sto­iska Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w hali G. Z ofer­tą naszej uczel­ni pre­zen­to­wa­ną na XXVIII MSPO oraz pro­jek­ta­mi zgło­szo­ny­mi do pre­sti­żo­wej nagro­dy tar­gów – DEFENDER moż­na zapo­znać się rów­nież na stro­nie Uczel­ni.

Ewa Jan­kie­wicz, Anna Ambro­ziak
fot. Sła­wo­mir Zapa­ła