» » Trójboiści WAT Akademickim Mistrzem Polski

Trójboiści WAT Akademickim Mistrzem Polski

Trwa dobra pas­sa naszych trój­bo­istów. Po raz czwar­ty z rzę­du repre­zen­ta­cja Klu­bu Uczel­nia­ne­go AZS WAT zdo­by­ła tytuł Aka­de­mic­kie­go Mistrza Pol­ski w Trój­bo­ju Siło­wym w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej. Mistrzo­stwa odby­ły się w dniach 3 –5 maja w Kato­wi­cach. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li: ppor. Daniel Ilczy­szyn, ppor. Mate­usz Cze­chy­ra, st. kpr. pchor. Paweł Wasie­lew­ski, st. kpr. pchor. Jan Duma, kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski, kpr. pchor. Mar­cin Bogac­ki, Krzysz­tof Stan­gret, Prze­my­sław Sar­nac­ki i Kami­la Kasper­ska.

Na I miej­sce dru­ży­ny WAT zło­ży­ły się indy­wi­du­al­ne suk­ce­sy siła­czy:

  • Mate­usz Cze­chy­ra wywal­czył zło­ty medal w kat. 93 kg usta­na­wia­jąc wyni­kiem 755 kg nowy aka­de­mic­ki rekord Pol­ski,
  • Daniel Ilczy­szyn zdo­był tak­że zło­ty medal, ale w kat. 83 kg wyni­kiem 705 kg. Jest to rów­nież nowy aka­de­mic­ki rekord Pol­ski,
  • Mar­cin Bogac­ki to zło­ty meda­li­sta w kat. 105 kg wyni­kiem 732,5 kg,
  • Dariusz Rafal­ski wywal­czył tytuł wice­mi­strza Pol­ski w kat. 66 kg wyni­kiem 487,5 kg,
  • Krzysz­tof Stan­gret zajął IV loka­tę w kat. 120 kg wyni­kiem 660 kg,
  • Paweł Wasie­lew­ski uzy­skał wynik 570 kg w kat. 83 kg, co dało mu VI miej­sce,
  • Jan Duma wywal­czył VII loka­tę w kat. 93 kg wyni­kiem 642,5 kg,
  • Prze­my­sław Sar­nac­ki debiu­tu­ją­cy na tak dużej impre­zie zajął XV miej­sce w kat. 105 kg,
  • Kami­la Kasper­ska, jedy­na repre­zen­tant­ka WAT, zdo­by­ła tytuł wice­mi­strzy­ni Pol­ski w kat. 84 kg.

W kla­sy­fi­ka­cji na naj­lep­sze­go zawod­ni­ka Mistrzostw dwa pierw­sze miej­sca zaję­li repre­zen­tan­ci WAT: Mate­usz Cze­chy­ra i Daniel Ilczy­szyn.

W mistrzo­stwach wzię­ło udział bli­sko 400 zawod­ni­ków i zawod­ni­czek z ponad pięć­dzie­się­ciu uczel­ni z całej Pol­ski.

Tekst i fot.: Wal­de­mar Stan­gret