Strona główna » Aktualności » Towarzyski mecz szachowy pomiędzy WAT i ASzWoj

Towarzyski mecz szachowy pomiędzy WAT i ASzWoj

W ramach Świę­ta Spor­tu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej został roze­gra­ny towa­rzy­ski mecz sza­cho­wy pomię­dzy naszą uczel­nią i Aka­de­mią Sztu­ki Wojen­nej. Celem meczu zor­ga­ni­zo­wa­ne­go 12 maja w Klu­bie WAT było upa­mięt­nie­nie przez sza­chi­stów 84. rocz­ni­cy śmier­ci Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go, uczcze­nie 100-lecia odzy­ska­nia przez Pol­skę Nie­pod­le­gło­ści, a tak­że inte­gra­cja pra­cow­ni­ków i stu­den­tów uczel­ni woj­sko­wych.  

Aka­de­mię Sztu­ki Wojen­nej repre­zen­to­wa­li: prof. dr hab. n. med. Teo­fan Domżał, ppłk Ryszard Cegłow­ski, Marek Gałąz­ka i Kata­rzy­na Jac­kie­wicz. Pierw­szą sza­chow­ni­cę gości objął prof. Domżał, były kie­row­nik Kli­ni­ki Neu­ro­lo­gicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Medycz­nej w Cen­tral­nym Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym przy uli­cy Sza­se­rów w War­sza­wie. Ze stro­ny Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w meczu uczest­ni­czy­li: ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski, sierż. pchor. Mar­cin Pie­tru­szew­ski, st. kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow oraz kpr. pchor. Paweł Węgliń­ski.

Mecz zakoń­czył się wyni­kiem 5:3 dla gospo­da­rzy.

sierż. pchor. Mar­cin Pie­tru­szew­ski
fot.: Jacek Radwań­ski