Strona główna » Aktualności » Tenisiści stołowi WAT w blasku srebra

Tenisiści stołowi WAT w blasku srebra

Zgod­nie z kalen­da­rzem Mistrzostw Gar­ni­zo­nu War­sza­wa w dniach 5 i 6 mar­ca w ramach współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go, w hali spor­to­wej JW Nr 2414 (Pułk Ochro­ny) w War­sza­wie, odby­ły się zawo­dy w teni­sie sto­ło­wym. W mistrzo­stwach star­to­wa­ło 16 zespo­łów w 4 oso­bo­wych skła­dach (3 męż­czyzn i 1 kobie­ta). W skła­dzie WAT wystą­pi­li: szer. pchor. Maja Mań­kie­wicz (5 kp), sierż. pchor. Mate­usz Pan­kow­ski (7 kp), kpr. pchor. Rafał Guzek (8 kp) i szer. pchor. Jakub Dudziń­ski (6 kp).

Mistrzy­nią gar­ni­zo­nu w roku 2019 zosta­ła repre­zen­tant­ka naszej uczel­ni Maja Mań­kie­wicz, któ­ra bez­kon­ku­ren­cyj­nie poko­na­ła wszyst­kie swo­je prze­ciw­nicz­ki. W kate­go­rii męż­czyzn do 35 lat srebr­ny medal zdo­był sierż. pchor. Mate­usz Pan­kow­ski, nato­miast brą­zo­wy medal szer. pchor. Jakub Dudziń­ski. Na miej­scu 5 – 6 zna­lazł się kpr. pchor. Rafał Guzek. W punk­ta­cji zespo­ło­wej dru­ży­na WAT upla­so­wa­ła się na 2 miej­scu, zdo­by­wa­jąc 65,5 pkt. Zwy­cięz­cą został zespół JW 2414, któ­ry zdo­był 66,5 pkt. Zespół WAT pro­wa­dził tre­ner mgr Sta­ni­sław Grze­siak.

Tekst i fot. Sta­ni­sław Grze­siak