Strona główna » Aktualności » Technika laserowa z WAT na międzynarodowych targach „LASER World of PHOTONICS 2019”

Technika laserowa z WAT na międzynarodowych targach „LASER World of PHOTONICS 2019”

Na jed­nych z naj­więk­szych mię­dzy­na­ro­do­wych tar­gów doty­czą­cych tech­ni­ki lase­ro­wej „LASER World of PHOTONICS 2019” swo­je wyna­laz­ki i osią­gnię­cia w zakre­sie sys­te­mów lase­ro­wych pre­zen­tu­ją naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Tar­gi odby­wa­ją się w ramach mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­gre­su „WORLD of PHOTONICS CONGRESS 2019” w dniach 23 – 27 czerw­ca w Mona­chium (Niem­cy).

Tar­gom towa­rzy­szy sie­dem kon­fe­ren­cji nauko­wych orga­ni­zo­wa­nych przez Euro­pe­an Phy­si­cal Socie­ty, IEEE Pho­to­nics Socie­ty, The Opti­cal Socie­ty i SPIE Digi­tal Tech­no­lo­gies, Bio­me­di­cal Optics i Opti­cal Metro­lo­gy. W kon­fe­ren­cjach: CLEO – Cofe­ren­ce on Lasers and Elec­tro-Optics Euro­pe & Euro­pe­an Quan­tum Elec­tro­nics Con­fe­ren­ce oraz ECBO-Euro­pe­an Con­fe­ren­ces on Bio­me­di­cal Optics wyni­ki swo­ich badań nauko­wych pre­zen­tu­ją naukow­cy z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT. Duże wra­że­nie robi ska­la Kon­gre­su, ponad 1100 osób z całe­go świa­ta, w tym licz­na gru­pa stu­den­tów i dok­to­ran­tów (ponad 30 %) dys­ku­tu­je na temat naj­now­szych osią­gnięć foto­ni­ki i moż­li­wo­ści ich apli­ka­cji.

W ramach tar­gów Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT pre­zen­tu­je inno­wa­cyj­ny hełm stra­żac­ki wypo­sa­żo­ny w zin­te­gro­wa­ny sys­tem moni­to­ro­wa­nia funk­cji życio­wych i kame­rę ter­mo­wi­zyj­ną, opto­elek­tro­nicz­ne modu­ły dal­mie­rzy lase­ro­wych, lase­ro­wo-pla­zmo­we źró­dła pro­mie­nio­wa­nia EUV/SXR dla kohe­rent­nej tomo­gra­fii w zakre­sie rent­ge­now­skim, lase­ry „eye safe” do zasto­so­wań spe­cjal­nych, lase­ry super­con­ti­nu­um, efek­tor lase­ro­wy 10 kW, lase­ro­we łącze hybry­do­we, detek­tor śla­do­wych ilo­ści NO2, ana­li­za­tor mar­ke­rów cho­ro­bo­wych w wydy­cha­nym powie­trzu oraz wyni­ki badań reali­zo­wa­nych w Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej. W tar­gach bie­rze udział ponad 1300 wystaw­ców z ponad 40 kra­jów. Obec­ne są wszyst­kie liczą­ce się na świe­cie fir­my z zakre­su tech­ni­ki lase­ro­wej.

Cykl kon­fe­ren­cji zwią­za­nych z WORLD of PHOTONICS CONGRESS to jed­no z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych spo­tkań naukow­ców i inży­nie­rów opty­ki i foto­ni­ki na świe­cie. Tema­ta­mi prze­wod­ni­mi są fizy­ka sto­so­wa­na, inży­nie­ria optycz­na i zasto­so­wa­nia foto­ni­ki i tech­no­lo­gii lase­ro­wej. Pod­czas kon­fe­ren­cji pre­zen­to­wa­ne są naj­now­sze osią­gnię­cia w sze­ro­kim zakre­sie dzie­dzin lase­rów i foto­ni­ki, w tym roz­wój źró­deł lase­ro­wych, świa­tło­wo­dów, opty­ki nie­li­nio­wej, źró­deł tera­her­co­wych, tele­ko­mu­ni­ka­cji optycz­nej, nano­fo­to­ni­ki czy też bio­fo­to­ni­ki. Wszyst­ko to spra­wia, że WORLD of PHOTONICS CONGRESS stał się ide­al­nym miej­scem do uzy­ska­nia infor­ma­cji i omó­wie­nia naj­now­szych osią­gnięć w sze­ro­kim spek­trum tema­tów, od pod­sta­wo­wych inte­rak­cji świa­tło-mate­ria aż do roz­wo­ju tech­no­lo­gii, inży­nie­rii sys­te­mu i zasto­so­wań w prze­my­śle i naukach sto­so­wa­nych.

Wyda­rze­nie sku­pia naj­więk­sze świa­to­we auto­ry­te­ty w dzie­dzi­nie tech­ni­ki lase­ro­wej. War­to wymie­nić takie nazwi­ska jak prof. Robert Bau­er z Kali­for­nii USA, Michal Lip­son z Colum­bia Uni­ver­si­ty w USA, Anton Zeilin­ger z Austrian Aca­de­my of Scien­ces w  Austrii, Kar­sten Dan­zmann MPI for Gra­vi­ta­tio­nal Phy­sics z Han­no­ver w Niem­czech oraz lau­re­at nagro­dy Nobla w dzie­dzi­nie fizy­ki Gérard Mourou, z któ­rym nasza uczel­nia współ­pra­cu­je.

Na wspól­nym sto­isku Pol­skie osią­gnię­cia lase­ro­we obok WAT pre­zen­tu­ją rów­nież: VIGO Sys­tem SA, Flu­en­ce Sp. z o.o., PCO SA, Sola­ris Optics, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, Sieć Badaw­cza Łuka­sie­wicz ITE i ITME , Top Gun Lasers Sp. z o.o. Wła­sne sto­isko mają rów­nież fir­ma Infra­ret i Poli­tech­ni­ka Wro­cław­ska.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Krzysz­tof Chmie­lew­ski, WAT; twit​ter​.com/​h​a​s​h​t​a​g​/​c​l​e​o​e​u​r​ope