» » Szlachetna Paczka od żołnierzy z WAT

Szlachetna Paczka od żołnierzy z WAT

wpis w: Aktualności | 0

Żoł­nie­rze oraz stu­den­ci z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej włą­czy­li się w ogól­no­pol­ską akcję Szla­chet­nej Pacz­ki. Dzię­ki zebra­nym arty­ku­łom pomo­gli potrze­bu­ją­cej rodzi­nie, doświad­czo­nej przez cho­ro­bę. W pacz­kach zna­la­zły się nie tyl­ko przed­mio­ty codzien­ne­go użyt­ku, ale rów­nież takie, któ­re pozwo­lą rodzi­nie miło spę­dzić Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia. Rodzi­na otrzy­ma­ła węgiel, środ­ki czy­sto­ści oraz żyw­ność. Wszyst­ko to spra­wi­ło wiel­ką radość naszym obda­ro­wa­nym, a ręcz­nie wyko­na­ne bomb­ki na cho­in­kę wywo­ła­ły wzru­sze­nie.

Dzię­ki zebra­nym przez żoł­nie­rzy WAT fun­du­szom moż­li­wa była pomoc jesz­cze jed­nej potrze­bu­ją­cej rodzi­nie. Otrzy­ma­ła ona węgiel, mate­ria­ły na odbu­do­wę znisz­czo­ne­go pie­ca, żyw­ność i sprzę­ty gospo­dar­stwa domo­we­go. Były to rze­czy, któ­rych potrze­bo­wa­li naj­bar­dziej. Rodzi­na ucie­szy­ła się rów­nież bar­dzo z obu­wia i odzie­ży, na któ­re czę­sto bra­ku­je jej pie­nię­dzy. Cie­pły swe­ter i wyma­rzo­na maszyn­ka do wło­sów spra­wi­ły wiel­ką radość chłop­cu z tej rodzi­ny.

Dla obda­ro­wa­nych rodzin Szla­chet­na Pacz­ka to praw­dzi­we szczę­ście, czę­sto odmie­nia­ją­ce ich cięż­ką sytu­ację. Dla­te­go war­to poma­gać, na mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści, gdyż złą­czo­ne siły mają wiel­ką moc i wyda­ją pięk­ny owoc.

Szla­chet­na Pacz­ka to ogól­no­pol­ski pro­jekt spo­łecz­ny, któ­re­go głów­nym celem jest mate­rial­na pomoc rodzi­nom i oso­bom star­szym znaj­du­ją­cym się w trud­nej sytu­acji życio­wej. Co roku przed Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia wolon­ta­riu­sze prze­ka­zu­ją potrze­bu­ją­cym pacz­ki przy­go­to­wa­ne przez dar­czyń­ców.

Tekst i zdję­cia: Edy­ta Woj­da