Strona główna » Aktualności » Szkolili się w Wędrzynie

Szkolili się w Wędrzynie

W dniach 25 – 29 kwiet­nia br. w Ośrod­ku Szko­le­nia Poli­go­no­we­go Wojsk Lądo­wych w Wędrzy­nie pod­czas let­nie­go zgru­po­wa­nia wojsk roz­po­znaw­czych odbył się kurs szko­le­nio­wy „ Prze­pro­wa­dze­nie roz­po­zna­nia powietrz­ne­go z wyko­rzy­sta­niem śmi­głow­ców”. W kur­sie uczest­ni­czy­ło sze­ścio­ro pod­cho­rą­żych stu­diu­ją­cych geo­de­zję i kar­to­gra­fię (Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji) na spe­cjal­no­ści roz­po­zna­nie obra­zo­we.

Pod­czas kur­su pod­cho­rą­żo­wie mie­li oka­zję uczest­ni­czyć  w wykła­dach doty­czą­cych roz­po­zna­nia oraz  w lotach roz­po­znaw­czych wyko­ny­wa­nych z pokła­dów śmi­głow­ców: Mi‑2, Mi-24 oraz Mi-17. Zosta­li rów­nież zazna­jo­mie­ni z uzbro­je­niem i moż­li­wo­ścia­mi bojo­wy­mi tych stat­ków powietrz­nych. W ostat­nim dniu szko­le­nia  pod­czas wykła­du pod­su­mo­wu­ją­ce­go żoł­nie­rze mogli zwe­ry­fi­ko­wać rezul­ta­ty swo­jej tygo­dnio­wej pra­cy poprzez zapre­zen­to­wa­nie zre­ali­zo­wa­nych zadań, któ­re pole­ga­ły na wykry­ciu obiek­tów stra­te­gicz­ne waż­nych dla dzia­łal­no­ści wojsk.

Uczest­nic­two w kur­sie umoż­li­wi­ło pod­cho­rą­żym zgłę­bie­nie wie­dzy doty­czą­cej roz­po­zna­nia powietrz­ne­go oraz prak­tycz­nej reali­za­cji zadań woj­sko­wych z wyko­rzy­sta­niem śmi­głow­ców.

Pod­cho­rą­żo­wie z grup
G3R1S1, G4R1S1