Strona główna » Aktualności » Szkolenie spadochronowe dla podchorążych WAT

Szkolenie spadochronowe dla podchorążych WAT

W ponie­dzia­łek 8 lip­ca pod­cho­rą­żo­wie z Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych  S3 WAT roz­pocz­ną prak­tycz­ny kurs spa­do­chro­no­wy AFF (Acce­le­ra­ted Fre­eFall) pod kryp­to­ni­mem „LOT II”. Będzie to dru­ga edy­cja kur­su spa­do­chro­no­we­go orga­ni­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję „Teraz Woj­sko Pol­skie” i Zwią­zek Pol­skich Spa­do­chro­nia­rzy I Oddział War­sza­wa oraz finan­so­wa­ne­go w tym roku przez spół­kę TRMEW Obrót S.A. 

W kur­sie spa­do­chro­no­wym wezmą udział pod­cho­rą­żo­wie WAT, któ­rzy prze­szli selek­cję do sek­cji S3 WAT. Kan­dy­da­ci musie­li zdać testy spraw­no­ścio­we, któ­re obej­mo­wa­ły m.in. poko­na­nie dystan­su 3000 m w cza­sie mini­mum 12 minut 10 s,  bieg 10 × 10 m w cza­sie mini­mum 29,2 sekund, pod­cią­ga­nie na drąż­ku nachwy­tem mini­mum 16 razy, bieg OSF  (Ośro­dek Spraw­no­ści Fizycz­nej) w cza­sie mini­mum 1 minu­ta 35 sekund. Powyż­sze mini­ma zwią­za­ne są z wyma­ga­nia­mi sto­so­wa­ny­mi w woj­skach powietrz­no – desan­to­wych. Oso­by, któ­re pozy­tyw­nie prze­szły testy spraw­no­ścio­we zakwa­li­fi­ko­wa­ły się do dru­gie­go eta­pu selek­cji jakim są testy psy­cho­lo­gicz­ne dla kan­dy­da­tów do wojsk spe­cjal­nych. Final­nie selek­cję prze­szło 26 pod­cho­rą­żych, któ­rzy sta­li się człon­ka­mi Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT.

Szko­le­nie nowych adep­tów spa­do­chro­niar­stwa zaczę­ło się kil­ka mie­się­cy temu od 10 godzin­nych zajęć teo­re­tycz­nych obej­mu­ją­cych takie zagad­nie­nia jak skok spa­do­chro­no­wy, pra­wo lot­ni­cze, bez­pie­czeń­stwo sko­ków, wie­dza o spa­do­chro­nie i okre­śla­nie miej­sca zrzu­tu.  Następ­nie reali­zo­wa­no przy­go­to­wa­nia naziem­ne  obej­mu­ją­ce naukę ukła­da­nia spa­do­chro­nu, tech­ni­ki wyj­ścia z samo­lo­tu, symu­la­cje awa­ryj­ne­go wypię­cia cza­szy głów­nej i otwar­cia spa­do­chro­nu zapa­so­we­go  w uprzę­ży spa­do­chro­nu, czy też tech­ni­kę lądo­wa­nia. Teraz przy­szedł czas na praw­dzi­we sko­ki spa­do­chro­no­we, któ­re zosta­ną poprze­dzo­ne  pod­czas dwu­dnio­we­go szko­le­nia w tune­lu aero­dy­na­micz­nym. Każ­dy z pod­cho­rą­żych  spę­dzi w nim 40 minut.  Przy­szli skocz­ko­wie  pierw­szy raz w życiu zde­rzą się ze stru­ga­mi powie­trza w symu­lo­wa­nym spad­ku swo­bod­nym. Tutaj będą uczyć się, jak utrzy­mać sta­bil­ną syl­wet­kę pod­czas swo­bod­ne­go spa­da­nia oraz jak poru­szać się w trój­wy­mia­ro­wej prze­strze­ni. Pod­cho­rą­żo­wie w tune­lu będą rów­nież ćwi­czyć symu­lo­wa­ne otwie­ra­nie spa­do­chro­nu, kon­tro­lo­wa­nie wyso­ko­ści oraz pro­ce­du­ry zwią­za­ne z sytu­acja­mi awa­ryj­ny­mi przy dużej pręd­ko­ści spa­da­nia.

Po szko­le­niu w tune­lu roz­pocz­nie się ośmio­dnio­wy okres sko­ków spa­do­chro­no­wych na lot­ni­sku Aero­klu­bu War­szaw­skie­go w Chr­cyn­nie. Kur­san­ci będą ska­ka­li z wyso­ko­ści 4000 m z samo­lo­tu Ces­sna 208B. Cały kurs reali­zo­wa­ny jest w sys­te­mie AFF (Acce­le­ra­ted Fre­eFall). Jest to przy­spie­szo­na nauka swo­bod­ne­go spa­da­nia  mają­ca na celu przy­go­to­wa­nie ucznia-skocz­ka do wyko­ny­wa­nia samo­dziel­nych sko­ków z opóź­nio­nym otwar­ciem spa­do­chro­nu z wyso­ko­ści 4000 m. W cza­sie sko­ków pod­cho­rą­żo­wie S3 WAT będą musie­li wyka­zać się nie­zwy­kłym opa­no­wa­niem i odwa­gą, bowiem sto­jąc pierw­szy raz w drzwiach samo­lo­tu będą musie­li oddać swój pierw­szy w życiu skok. Prak­tycz­na część kur­su AFF obej­mu­je 5 pozio­mów, któ­re pod­cho­rą­żo­wie muszą zali­czyć. Po wylą­do­wa­niu nastą­pi dokład­ne omó­wie­nie sko­ku, a uczeń otrzy­ma infor­ma­cje o swo­ich postę­pach oraz błę­dach. W trak­cie pierw­szych sko­ków pod­cho­rą­żo­wie będą ska­kać z dwo­ma instruk­to­ra­mi, a w każ­dym kolej­nym z jed­nym. Aby zakoń­czyć kurs AFF, stu­dent musi opa­no­wać umie­jęt­ność popraw­ne­go wyj­ścia z samo­lo­tu, kon­tro­li wyso­ko­ści i cza­su, utrzy­my­wa­nia sta­bil­nej syl­wet­ki, obro­tów, prze­miesz­cza­nia się do przo­du i tyłu, powra­ca­nia do sta­bil­nej pozy­cji po wytrą­ce­niu jej z rów­no­wa­gi, samo­dziel­ne­go otwie­ra­nia spa­do­chro­nu, pra­cy na spa­do­chro­nie oraz lądo­wa­nia w okre­ślo­nym miej­scu. Każ­dy kurs koń­czy się egza­mi­nem, po któ­rym sko­czek-uczeń będzie mógł wyko­ny­wać samo­dziel­ne sko­ki pod opie­ką instruk­to­ra. War­to dodać, że nie­zwy­kle waż­ną rolę odgry­wa instruk­tor, któ­ry pro­wa­dzi ucznia od począt­ku kur­su, aż do jego zakoń­cze­nia.

Zapra­sza­my, wszyst­kich chęt­nych do kibi­co­wa­nia pod­cho­rą­żym pod­czas kur­su. Szko­le­nie w tune­lu aero­dy­na­micz­nym 8 i 9 lip­ca będzie odby­wać się w pod­war­szaw­skich Morach w „Fly­spot – Indo­or Sky­di­ving” w godz. 8.00 – 23.00 pierw­sze­go dnia oraz w godz. 8.00 – 18.00 dru­gie­go dnia. Na sko­ki spa­do­chro­no­we zapra­sza­my od 10 do 19 lip­ca na pod­war­szaw­skie lot­ni­sko Aero­klu­bu War­szaw­skie­go w Chr­cyn­nie w godzi­nach 9.00 – 20.00.

sierż. pchor. Jakub Fon­fa­ra
fot. Fun­da­cja „Teraz Woj­sko Pol­skie”