Strona główna » Aktualności » Szansa na dobrą przyszłość

Szansa na dobrą przyszłość

Już po raz dzie­wią­ty Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest gospo­da­rzem Tar­gów Pra­cy, w tym po raz trze­ci pod hasłem „Przy­szłość i Karie­ra”,  zor­ga­ni­zo­wa­nych 26 kwiet­nia  br. przez Sto­wa­rzy­sze­nie Stu­den­tów BEST WAT, Biu­ro Karier WAT oraz Samo­rząd Stu­denc­ki WAT.

W imie­niu pro­rek­to­ra ds. stu­denc­kich trze­cie tar­gi „Przy­szłość i karie­ra” otwo­rzy­ła o godz. 10.00 kie­row­nik Dzia­łu Spraw Stu­denc­kich mgr Mał­go­rza­ta Pod­biel­ska.

Doświad­cze­nia z orga­ni­zo­wa­nia takich przed­się­wzięć  jak dzi­siej­sze wska­zu­ją, że  impre­za cie­szy się  dużym zain­te­re­so­wa­niem stu­den­tów i poten­cjal­nych pra­co­daw­ców. Ci pierw­si poszu­ku­ją dobrej i cie­ka­wej pra­cy, nato­miast dru­dzy – dobrze wykształ­co­nej kadry, sta­ży­stów, prak­ty­kan­tów. Korzyść jest więc obo­pól­na. Dla­te­go chęt­nych do przed­sta­wie­nia swo­jej ofer­ty nie bra­ku­je. W tym roku sze­ro­ką gamę pro­po­zy­cji pra­cy przed­sta­wia  7 wystaw­ców:  ELPRO Sp. z o.o.; Enig­ma SOI Sp. z o.o.; Erics­son; BCC; Orbium; FINMECCANICA PZL Świd­nik; Delo­it­te.

Na sto­iskach moż­na  uzy­skać szcze­gó­ło­we infor­ma­cje, otrzy­mać mate­ria­ły infor­ma­cyj­ne, a tak­że gadże­ty i sło­dy­cze. Prze­wi­dzia­no rów­nież kon­kur­sy o cen­ne nagro­dy: woucher na szko­le­nie Auto­CAD o war­to­ści 1500 zł ufun­do­wa­ny przez ELPRO Sp. z o.o.; tablet,  kame­rę spor­to­wą, dysk zewnętrz­ny, gło­śni­ki prze­no­śne.

Nagro­dę głów­ną sta­no­wią 2 płat­ne sta­że w fir­mie COMARCH, któ­re moż­na wygrać w dwu­eta­po­wym kon­kur­sie dla stu­den­tów WAT (pierw­szy etap w trak­cie tar­gów).

Odwie­dza­ją­cy tar­gi mają też moż­li­wość wysłu­cha­nia dwóch wykła­dów: przy­go­to­wa­ne­go przez Comarch pt. „Tech­no­lo­gia, któ­ra prze­trwa koniec świa­ta” oraz przy­go­to­wa­ne­go przez Fun­da­cję Realia Karie­ry  „Two­ja war­tość na ryn­ku pra­cy, a wize­ru­nek w sie­ci. Jak sku­tecz­nie docie­rać do wyma­rzo­nych pra­co­daw­ców przy pomo­cy por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych”.

* * *

Lau­re­aci kon­kur­sów zor­ga­ni­zo­wa­nych pod­czas dzi­siej­szych tar­gów pra­cy:

  • Kon­kurs Comarch – do dru­gie­go eta­pu zakwa­li­fi­ko­wa­li się: Arka­diusz Cza­pliń­ski (WEL), Mar­cin Faba­now­ski (WML),Tomasz Kuczew­ski (WEL),Jakub Ładow­ski (WML).
  • W kon­kur­sie, któ­re­go spon­so­rem była fir­ma ELPRO zesta­wy ksią­żek wygra­li: Kon­rad Hukow­ski (WIG),Wioletta Pio­trow­ska (dok­to­rant­ka WIG). Nato­miast voucher na kurs o war­to­ści 1500 zł wygrał Łukasz Komi­nek (WCY).
  • Pozo­sta­łe nagro­dy: power­bank – Mar­cin Łaba­now­ski (WML) i Kamil Kosio­rek (WCY);  gło­śnik bez­prze­wo­do­wy – Woj­ciech Sowa (WCY);  tablet – Ceza­ry Baz­dy­ga (WME).

Gra­ży­na Pal­czak
foto: Seba­stian Jurek, Woj­ciech Mali­now­ski