Strona główna » Aktualności » Szachiści WAT znów na podium

Szachiści WAT znów na podium

Bli­sko osiem­dzie­się­ciu zawod­ni­ków rywa­li­zo­wa­ło ze sobą w Mistrzo­stwach Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w sza­chach w dniach 3 – 7 kwiet­nia w miej­sco­wo­ści Pokrzyw­na. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski, kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow, kpr. pchor. Augu­styn Micha­lak, kpr. pchor. Paweł Sala­moń­ski oraz kpr. pchor. Paweł Węgliń­ski.

W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej tur­nie­ju ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski zajął V miej­sce (pla­su­jąc się tym samym na trze­ciej pozy­cji w Woj­sku Pol­skim). Ponad­to zespół w skła­dzie ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski, kpr. pchor. Mate­usz Fili­pow i kpr. pchor. Augu­styn Micha­lak zajął III miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej.

Ogól­no­pol­ska impre­za, zor­ga­ni­zo­wa­na pod patro­na­tem Mini­stra Spraw Wewnętrz­nych i Admi­ni­stra­cji, Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej, Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści, Pre­ze­sa Zarzą­du Głów­ne­go Związ­ku OSP RP w War­sza­wie i Komen­dan­ta Głów­ne­go Poli­cji sku­pi­ła 79 zawod­ni­ków z woj­ska, poli­cji, stra­ży pożar­nej, służ­by cel­nej i wię­zien­nej. Sędzią głów­nym z ramie­nia Pol­skie­go Związ­ku Sza­cho­we­go był Jacek Matlak. Zawod­ni­cy mie­li po 90 minut na par­tię oraz dodat­ko­wo 30 sekund na posu­nię­cie. Roze­gra­no 9 rund w sys­te­mie szwaj­car­skim.

Tur­niej zali­cza­ny był do ran­kin­gu FIDE.

ppor. Alek­san­der Stań­kow­ski
fot. kpr. pchor. Paweł Węgliń­ski