Strona główna » Aktualności » Symulatory pomagają w szkoleniu i ćwiczeniach wojska i służb

Symulatory pomagają w szkoleniu i ćwiczeniach wojska i służb

Wir­tu­al­ne roz­gryw­ki z orga­ni­za­cją blo­kad i pości­gów to jed­na z form szko­leń szta­bo­wych dowód­ców i ćwi­czeń tak­tycz­nych, któ­re umoż­li­wia inte­rak­tyw­ne śro­do­wi­sko opra­co­wa­ne w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Żoł­nie­rze i funk­cjo­na­riu­sze stra­ży gra­nicz­nej mają do dys­po­zy­cji symu­la­to­ry i apli­ka­cję mobil­ną z mecha­ni­zma­mi roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści AR View.

Sys­tem został wdro­żo­ny w Cen­trum Szko­le­nia Stra­ży Gra­nicz­nej w Kętrzy­nie i na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki WAT.

Inte­rak­tyw­ne śro­do­wi­sko skła­da się z dwóch modu­łów symu­la­cyj­nych. Symu­la­tor szta­bo­wy do szko­le­nia kie­row­ni­ków i dowód­ców wyko­rzy­stu­je narzę­dzia wspo­ma­ga­ją­ce pra­cę na sta­no­wi­sku służ­by dyżur­nej z mode­lem tere­nu pół­noc­no-wschod­niej Pol­ski. Symu­la­tor wyso­kiej roz­dziel­czo­ści (wir­tu­al­ny) ma nato­miast wspie­rać ćwi­cze­nia osób kie­ru­ją­cych dzia­ła­nia­mi. Pozwa­la na wizu­ali­za­cję epi­zo­dów roz­gry­wek – z przy­go­to­wa­ny­mi tere­na­mi przy­gra­nicz­ny­mi, infra­struk­tu­rą dro­go­wo-tech­nicz­ną, przej­ściem dro­go­wym, kole­jo­wym oraz por­tem lot­ni­czym znaj­du­ją­cym się w pobli­żu miej­sco­wo­ści Goł­dap.

„Apli­ka­cja mobil­na prze­zna­czo­na dla żoł­nie­rzy i funk­cjo­na­riu­szy służb ofe­ru­je auto­ma­tycz­ną budo­wę świa­do­mo­ści sytu­acyj­nej i mecha­ni­zmy wizu­ali­za­cji aktu­al­ne­go pla­nu dzia­łań. Apli­ka­cja dostar­cza zdol­no­ści pla­no­wa­nia i nad­zo­ru reali­zo­wa­nych dzia­łań. Auto­ma­ty­zu­je orien­to­wa­nie tak­tycz­ne i topo­gra­ficz­ne poprzez mecha­ni­zmy roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści AR View” – płk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski, zastęp­ca dyrek­to­ra Naro­do­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni, adiunkt nauko­wo-dydak­tycz­ny na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki WAT.

Jak wyja­śnia, dzię­ki fuzji sen­so­rów GPS, akce­le­ro­me­tru, żyro­sko­pu i magne­to­me­tru moż­na zorien­to­wać urzą­dze­nie w prze­strze­ni. Obraz z kame­ry zosta­je nanie­sio­ny na aktu­al­ną sytu­ację tak­tycz­ną. Funk­cjo­na­riusz uzy­sku­je wspar­cie w ziden­ty­fi­ko­wa­niu poło­że­nia i odle­gło­ści do poszcze­gól­nych obiek­tów i ele­men­tów sytu­acji tak­tycz­nej.

Sys­tem doko­nu­je kal­ku­la­cji i ana­liz, któ­re pozwa­la­ją oce­nić sto­pień zagro­że­nia roz­pa­try­wa­nej sytu­acji tak­tycz­nej. Narzę­dzie prze­ka­zu­je tę infor­ma­cję do wska­za­nych uczest­ni­ków. Mogą oni wspól­nie przy­go­to­wać szki­ce sytu­acyj­ne dzia­łań tak­tycz­nych, w tym gra­nicz­nych. W ten spo­sób moż­na na przy­kład orga­ni­zo­wać blo­ka­dy i pości­gi. Moduł rapor­to­wy narzę­dzia auto­ma­ty­zu­je przy­go­to­wa­nie doku­men­ta­cji dzia­łań i dys­try­bu­cję tych doku­men­tów. Apli­ka­cja plat­for­my Andro­id wypo­sa­żo­na jest w zbiór narzę­dzi mapo­wych, w kom­pas, mecha­ni­zmy pomia­ru odle­gło­ści, pro­fi­le tere­nu i mapy stref zale­wo­wych, któ­re wspo­ma­ga­ją zarzą­dza­nie kry­zy­so­we.

Pra­ce badaw­czo-roz­wo­jo­we były finan­so­wa­ne przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju i Euro­pej­ską Agen­cję Obro­ny; pro­jekt apa­ra­tu­ro­wy zwią­za­ny był z budo­wą Labo­ra­to­rium Zobra­zo­wa­nia Wiel­ko­for­ma­to­we­go i Symu­la­cji Roz­sze­rzo­nej reali­zo­wa­nych przez Wydział Cyber­ne­ty­ki WAT.

Wdro­żo­ne już roz­wią­za­nia są wyko­rzy­sty­wa­ne do szko­le­nia zarów­no poje­dyn­czych żoł­nie­rzy lub funk­cjo­na­riu­szy, jak i zespo­łów zada­nio­wych, patro­li, dru­żyn, plu­to­nów. Symu­la­tor poma­ga wery­fi­ko­wać traf­ność i popraw­ność podej­mo­wa­nych decy­zji oraz zna­jo­mość reguł i pro­ce­dur postę­po­wa­nia w trak­cie reali­za­cji wybra­nych dzia­łań wyso­kiej roz­dziel­czo­ści. Sys­tem wraz z opra­co­wa­ną meto­dy­ką pro­wa­dze­nia ćwi­czeń symu­la­cyj­nych uzu­peł­nie­nia pro­gram kształ­ce­nia wojsk i funk­cjo­na­riu­szy Stra­ży Gra­nicz­nej i uwzględ­nia pro­ce­sy dydak­tycz­ne kur­sów dosko­na­lą­cych.

Karo­li­na Dusz­czyk
fot. Mariusz Chmie­lew­ski