» » Świętowaliśmy 20-lecie Polski w NATO

Świętowaliśmy 20-lecie Polski w NATO

wpis w: Aktualności | 0

Z oka­zji 20-lecia wstą­pie­nia Pol­ski do NATO, 9 mar­ca w 20 jed­nost­kach woj­sko­wych w całym kra­ju odby­ły się pik­ni­ki zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej. W 23 Bazie Lot­nic­twa Tak­tycz­ne­go w Miń­sku Mazo­wiec­kim z żoł­nie­rza­mi i sym­pa­ty­ka­mi woj­ska spo­tkał się mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. W pik­ni­ku uczest­ni­czy­li rów­nież pod­cho­rą­żo­wie oraz przed­sta­wi­cie­le kadry Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na cze­le z rek­to­rem-komen­dan­tem gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszem Szczur­kiem.

„To 20 dobrych lat, to 20 lat, w któ­rych Pol­ska się roz­wi­ja­ła, w któ­rych roz­wi­ja­ło się też Woj­sko Pol­skie. Bar­dzo dzię­ku­ję Wam, że mogę razem z Wami świę­to­wać 20-lecie przy­stą­pie­nia Pol­ski do NATO. Jestem z tego dum­ny. Jako mini­ster obro­ny naro­do­wej, jako Polak jestem dum­ny z żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go” – powie­dział szef MON Mariusz Błasz­czak otwie­ra­jąc pik­nik w Miń­sku Mazo­wiec­kim.

WAT szkoli najlepszych

Pod­czas prze­mó­wie­nia mini­ster Błasz­czak podzię­ko­wał żoł­nie­rzom za ich zaan­ga­żo­wa­nie i codzien­ną służ­bę oraz pod­kre­ślił udział WAT w two­rze­niu sil­ne­go pro­fi­lu Woj­ska Pol­skie­go. „Przy­ję­li­śmy stan­dar­dy NATO, ale dziś współ­two­rzy­my te stan­dar­dy. Dziś nasi żoł­nie­rze nale­żą do naj­lep­szych. Świad­czy o tym suk­ces zespo­łu zło­żo­ne­go z żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz Inspek­to­ra­tu Infor­ma­ty­ki. Tydzień temu Ci żoł­nie­rze wygra­li mara­ton pro­gra­mo­wa­nia Hac­ka­thon poko­nu­jąc kil­ka­dzie­siąt zespo­łów z nie­mal wszyst­kich Państw two­rzą­cych sojusz pół­noc­no-atlan­tyc­ki. Sta­ło się to dla­te­go, że żoł­nie­rze Woj­ska Pol­skie­go są naj­lep­si” – mówił mini­ster. Zwy­cięz­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej rów­nież byli obec­ni na pik­ni­ku.

Pokaz sprzętu i techniki wojskowej

Pod­czas pik­ni­ku zain­te­re­so­wa­ni woj­sko­wym sprzę­tem mogli obej­rzeć broń i wypo­sa­że­nie wojsk lądo­wych, spe­cjal­nych, obro­ny tery­to­rial­nej czy Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej. Żoł­nie­rze przy­go­to­wa­li m.in. myśliw­ce F‑16 i MiG-29, śmi­głow­ce W‑3 Sokół, samo­lo­ty trans­por­to­we Bry­za i Casa, czołg Leopard 2A4 oraz 2A5, koło­wy trans­por­ter opan­ce­rzo­ny Roso­mak, a tak­że samo­bież­ny moź­dzierz RAK. Eks­per­ci woj­sko­wej komen­dy uzu­peł­nień i woj­sko­wych uczel­ni, w tym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odpo­wia­da­li na pyta­nia zwią­za­ne ze stu­dia­mi woj­sko­wy­mi, a żoł­nie­rze Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej przy­go­to­wa­li dyna­micz­ny pokaz. Na wszyst­kich cze­ka­ła gro­chów­ka przy­go­to­wa­na przez woj­sko­wych kucha­rzy.

Defilada 3 maja

Przy oka­zji spo­tka­nia, mini­ster poin­for­mo­wał o pla­no­wa­nym zor­ga­ni­zo­wa­niu dodat­ko­wej defi­la­dy Woj­ska Pol­skie­go, oprócz tej 15 sierp­nia, któ­ra jak zawsze odby­wa się w Świę­to Woj­ska Pol­skie­go. „W tym roku, w roku 20-lecia przy­stą­pie­nia Pol­ski do Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go i w roku 15-lecia przy­stą­pie­nia Pol­ski do Unii Euro­pej­skiej, odbę­dzie się dodat­ko­wa defi­la­da. Ta defi­la­da odbę­dzie się 3 maja. (…) Już dziś ser­decz­nie wszyst­kich zapra­szam do War­sza­wy, żeby podzi­wiać żoł­nie­rzy Woj­ska Pol­skie­go, żeby poroz­ma­wiać z żoł­nie­rza­mi, żeby poczuć się dum­nym z tego, że żoł­nie­rze WP sto­ją na stra­ży nasze­go bez­pie­czeń­stwa” – zapo­wie­dział szef MON. 

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek