Strona główna » Aktualności » Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Konstytucji 3 Maja

230 lat temu na Zam­ku Kró­lew­skim w War­sza­wie Sejm Wiel­ki uchwa­lił Kon­sty­tu­cję 3 Maja. Była ona pierw­szą w Euro­pie, a dru­gą na świe­cie – po kon­sty­tu­cji Sta­nów Zjed­no­czo­nych – nowo­cze­sną usta­wą zasad­ni­czą nor­mu­ją­cą ustrój pań­stwo­wy.

Kon­sty­tu­cja Rze­czy­po­spo­li­tej Oboj­ga Naro­dów zosta­ła uchwa­lo­na 3 maja 1791 r. przez Sejm Wiel­ki, zwo­ła­ny w paź­dzier­ni­ku 1788 roku. Dzień 3 Maja został ogło­szo­ny świę­tem naro­do­wym już dwa dni po jej uchwa­le­niu. Nie­ste­ty z powo­du agre­sji państw ościen­nych i zabo­rów, świę­to zosta­ło zawie­szo­ne, aż do odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści w 1919 roku. W cza­sie II Woj­ny Świa­to­wej zde­le­ga­li­zo­wa­ne przez oku­pan­tów nie­miec­kich i sowiec­kich. Dla Pola­ków na emi­gra­cji oraz w kra­ju, któ­rzy je obcho­dzi­li było sym­bo­lem opo­ru i wal­ki. Po roku 1945 komu­ni­stycz­ne wła­dze zaka­za­ły trze­cio­ma­jo­wych obcho­dów. Prze­łom przy­niósł rok 1990. Nowo wybra­ny Sejm i Senat powró­ci­ły do tra­dy­cji i pro­kla­mo­wa­ły dzień 3 Maja świę­tem pań­stwo­wym.

Kon­sty­tu­cja 3 Maja była wiel­kim osią­gnię­ciem naro­du pol­skie­go chcą­ce­go zacho­wać nie­za­leż­ność pań­stwo­wą.  Jest jed­nym z sym­bo­li naszej nie­pod­le­gło­ści, powo­dem do dumy dla Pola­ków oraz świa­dec­twem wiel­kiej mądro­ści i patrio­ty­zmu ludzi, któ­rzy wte­dy tę kon­sty­tu­cję dla rato­wa­nia Rze­czy­po­spo­li­tej stwo­rzy­li.

Woj­sko­wy Wydział Wycho­waw­czy WAT